Spomíname

November 2004 / Prečítané 2025 krát

Zavrel oči
srdce prestalo biť,
nemusel zomrieť
tak veľmi chcel žiť.
Dňa 29.1. 2004 sme si pripomenuli 10. výročie tragickej smrti manžela, otca a dedka
 Jozefa OSUSKÉHO.
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu, prosím, spolu s nami tichú spomienku. Spomínajú manželka a synovia Ľubomír a Jozef s rodinami.

Odišiel si náhle, nečakane
na rozlúčku nebol čas,
tvoj odchod zabolel všetkých nás.
Dňa 20.11. 2004 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý man§žel, otec, dedko a pradedko
Jozef DVORSKÝ.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomína manželka, deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Čas plynie, bolesť stále trápi, ale ťa nám už nikto nevráti.
Len slzy v očiach, v srdci žiaľ,
čo drahé sme mali, to nám osud vzal.

Dňa 2. decembra 2004 si pripomenieme druhé výročie tragickej smrti našej drahej
 Karolíny VIOLOVEJ, rod. Václavovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Manžel Ignác a dcéra s rodinou.

Tak tíško odišla duša tvoja,
nestihol si povedať ani zbohom
rodina moja.
Jediná nádej našu bolesť hojí,
že nás pán Boh znovu spojí.
Dňa 3.12. 2004 uplynie rok čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Alfréd ZAŤKO.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku. Manželka a deti s rodinami


Ohodnoťte článok: