Pozor na zimné požiare!

kpt. Ing. Eva Orlická / November 2004 / Prečítané 1858 krát
Vzhľadom na to, že sa začína zimné vykurovacie obdobie upozorňujeme užívateľov tepelných a vykurovacích telies na niektoré zásady:
  • nepoužívať spotrebiče na ktorých je porucha, pokým sa neodstráni;

  • prevádzku tepelných spotrebičov zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k vzniku požiarov pri ich používaní;

  • zabezpečiť inštaláciu tepelných a vykurovacích telies podľa návodu od výrobcu;

  • pri zakurovaní nepoužívať horľavé kvapaliny (benzín, lieh, petrolej a pod.);

  • zabezpečiť, aby sa v blízkosti palivových a elektrotepelných spotrebičov nenachádzali horľavé látky, ktoré treba skladovať v bezpečnej vzdialenosti určenej v návode;

  • nevychladnutý popol z palivového spotrebiča na tuhé palivo ukladať len do nádob z nehorľavých materiálov;

  • kvapalné palivo dopĺňať do spotrebičov len po ich odstavení a podľa návodu na obsluhu.

    Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať aj prevádzke a pravidelnému čisteniu komínov. Občania by mali zabezpečovať čistenie a kontrolu komínov, odborné preskúšanie komínov predtým, než sa na ne napoja spotrebiče a zabezpečiť dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti horľavých látok a konštrukcií od plášťa komína.
Nedodržiavaním spomenutých zásad sa občan (fyzická osoba) dopúšťa porušenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Pri vzniku požiaru v dôsledku porušenia povinností sa fyzická osoba dopúšťa priestupku na úseku ochrany pred požiarmi, za čo jej môže byť uložená pokuta 3000 Sk.
Toto upozornenie netreba podceňovať, pretože v minulom roku vzniklo na území okresov Pezinok a Senec 426 požiarov s priamymi škodami 9,2 milióna Sk, pričom boli dve osoby usmrtené a osem bolo zranených.

#?-:nbsp;


Ohodnoťte článok: