Čo prinesie fiškálna decentralizácia?

Milan Oravec / November 2004 / Prečítané 2250 krát
   Samospráva po prevzatí viacerých kompetencií od štátu sa chystá na ďalšiu výraznú zmenu, ktorú prináša fiškálna decentralizácia. Od januára budúceho roku preberajú obce podľa nového zákona právomoc určovať miestne dane a poplatky. Z miestnych daní sú to: daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje. Miestnym poplatkom je poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zmena sa premietne už do budúcoročného rozpočtu mesta.
Čo môžu od pripravovaných zmien očakávať občania? Túto otázku sme položili primátorovi mesta Oliverovi Solgovi: -
Ohľadom daní a poplatkov sme už mali pracovné stretnutie MsZ, kde sme podrobne prebrali všetko, čo sa tejto problematiky týka. Porovnávali sme jednotlivé kapitoly s minulými rokmi a výšku daní a poplatkov budeme porovnávať aj s inými mestami. Môžem však ubezpečiť občanov, právnické osoby, podnikateľov, že ich nechceme výrazne finančne zaťažovať, nechceme zvyšovať poplatky za každú cenu. Ten jediný poplatok, ktorý tam je, je poplatok za odvoz a uskladnenie tuhého komunálneho odpadu. Tento dotujeme sumou takmer 4 milióny Sk, čo sme však nepreniesli na občanov. Niektorí občania dokonca získajú výhody v tom, že pokiaľ sa nebudú zdržiavať v bydlisku viac ako 90 po sebe idúcich dní, výšku poplatku za odpad im alikvotne skrátime. Takisto Pezinčania, ktorí majú v Pezinku chatu, nebudú platiť už dvakrát, ale len raz."
Podrobnejšie o daniach a poplatkoch budeme informovať v ďalších číslach Pezinčana.

Ohodnoťte článok: