Pripomíname si 60. výročie SNP

plk. v.v. Ing. Ľudovít Šušol / August 2004 / Prečítané 2307 krát
   V tomto roku si pripomíname 60. výročie Slovenského národného povstania, jedného z najväčších protifašistických vystúpení v Európe. V auguste 1944, v zložitej situácii na európskych frontoch druhej svetovej vojny, začal náš ľud ozbrojený boj proti nemeckému nacizmu a jeho domácim prisluhovačom. Začalo sa Slovenské národné povstanie. V ňom sme deklarovali, že sa hlásime k demokratickým protifašistickým silám Európy a sveta. Aktívnym bojom proti nacizmu a jeho rozpínavosti sa Slovensko zaradilo do antifašistickej koalície, ktorá zavŕšila toto spoločné úsilie demokratických síl víťazstvom v pamätnom máji roku 1945.
I dnes pri 60. výročí SNP si musíme však uvedomiť, že nesmieme zabudnúť na obrovskú morálnu, osobnú a materiálnu pomoc, ktorú nám poskytol bývalý Sovietsky zväz za čias druhej svetovej vojny a v SNP.
Na protifašistickom odboji doma i v zahraničí sa zúčastnili aj desiatky občanov Pezinka. Mnohí z nich obetovali i svoje životy v SNP a v radoch 1. Československého armádneho zboru.
I keď sa SNP odohrávalo ďaleko od nášho regiónu, rozvíjal sa i tu široký protifašistický front. V Pezinku bola jedna z najaktívnejších antifašistických skupín v malokarpatskom podhorí. Boli to najmä Viktor Vinohradský, František Klátil, Ondrej Bilka, Michal Bučurič, Pavel Viktorín a ďalší, ktorí úzko spolupracovali s odbojovou skupinou Smrek-Bohuš na čele s Františkom Lipkom. Ich činnosť bola zameraná na získavanie správ politického a hospodárskeho charakteru, finančných prostriedkov, potravín, obuvi a šatstva pre partizánske skupiny, ktoré vznikali v Malých Karpatoch už z jari roku 1944. Jedným z odvážnych činov protifašistického odboja bolo oslobodenie 26 zajatých amerických letcov zo zajateckého tábora v Grinave za pomoci antifašistov z Pezinka.
   Nemecké represívne orgány sa kruto pomstili na antifašistoch, ktorých udávali konfidenti. Mnohí z nich našli svoju smrť v mučiarňach gestapa alebo v koncentračných táboroch. Krutý exemplárny trest vykonal nemecký poľný súd v Grinave nad tamojším obyvateľom Dominikom Virgovičom, ktorého po vypočúvaní a mučení za prechovávanie zbraní a nabádanie "vlasovcov" na zbehnutie k partizánom popravili. Dňa 6. februára 1945 zaistilo gestapo v Pezinku i niekoľkých antifašistov za ukrývanie zostreleného amerického letca.
Áno, 29. august je významným dňom moderných, novodobých slovenských dejín. Pred 60 rokmi sa skutočne stalo niečo, čo stojí za to si pripomínať, čo nadlho ovplyvnilo a stále bude ovplyvňovať nás všetkých a na čom by sme mali teda i dnes stavať pochopenie našej štátnosti. SNP bolo tým príspevkom k boju proti fašizmu a za demokraciu, ktorý Slovensko zaradil na stranu víťaznej protifašistickej koalície. Národnooslobodzovací zápas a najmä SNP predstavovali jeden z najvýznamnejších krokov smerom k spoločným demokratickým tradíciám súčasnej Európy. SNP patrí medzi tradície stredoeurópskej vzdelanosti a je jedným z najcennejších historických fenoménov našej spoločnosti. Preto zviditeľnenie historických dní Povstania musí byť posolstvom, našou snahou o obnovenie ľudskosti, štruktúry spoločenského života, kde by mala byť sociálna spravodlivosť a demokratický rozvoj spoločnosti.
Keď sme dnes vstúpili do spoločenstva vyspelých európskych štátov ako plnohodnotný člen - možno viac, ako na rovnoprávnosti ekonomickej, záleží na tom, ako budeme rozumieť vlastným dejinám, a kedy sa zbavíme ich neustáleho spochybňovania a prehodnocovania. Pokiaľ si neujasníme vlastnú minulosť, nemôžeme rátať ani s rešpektom ostatných.
Oslavy SNP nie sú len prejavom úcty voči tým, čo v ňom bojovali alebo v ňom položili svoje životy. Sú predovšetkým vzácnou príležitosťou na sebauvedomovanie a upevňovanie národnej hrdosti a skutočnosti, že patríme do veľkej skupiny národov, ktoré proti fašizmu bojovali a porazili ho. Musíme mať však stále na zreteli, že bez SNP by nebolo ani slobody, ktorá bola krvou vykúpená.

Ohodnoťte článok: