Spomíname

August 2004 / Prečítané 2147 krát

V týchto dňoch uplynulo 20 rokov od smrti našich rodičov, starých rodičov a prarodičov
Márie a Ľudovíta SCHAUBMAROVCOV.
Tí, ktorí ste ich poznali venujte im, prosím, tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Marta,
Anna a syn Ľudovít s rodinami.

Odišiel si tíško a niet ťa medzi nami, v srdciach našich žiješ spomienkami.
Dňa 14.8. 2004 uplynuli 2 roky,
čo nás navždy opustil manžel, otec, svokor a dedko
Vladimír KOVAČIČ.
Kto ste ho poznali, prosíme venujte mu tichú spomienku.
Manželka a dcéry s rodinami.

 Dňa 28.8. 2004 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá Mária VALACHOVIČOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

 5 smutných rokov uplynulo od 21. augusta,
keď vo veku 14 rokov zomrela naša drahá dcéra
Veronika TEPLANSKÁ.
Jej oči prestali žiariť
a ústa sa prestali smiať.
Osud pretrhol života niť,
nám zostáva s bolesťou žiť.
Rodičia a všetci, ktorí ju mali radi.

Tak náhle odišla duša tvoja,
nestihol si povedať ani zbohom rodina moja.
Jediná nádej našu bolesť hojí,
že tvoja dušička všade s nami chodí,
a pán Boh, až príde čas, nás znovu spojí.
Dňa 2.8. 2004 by sa náš milovaný manžel, otec a deduško
Štefan BEDECS
bol dožil 65 rokov, náhle nás však opustil 15.3. 2004.
Ďakujeme všetkým, ktorí ste ho poznali
a venujete mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Mária,
dcéra Iveta a syn Marián s rodinami.

 Dňa 7.7. 2004 nás vo veku 52 rokov opustil
náš drahý manžel, otec, dedko
 Jozef GÉC.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí ho odprevadili na poslednej životnej ceste a venovali mu tichú spomienku. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Manželka Oľga, syn Miloš, dcéra Slávka s manželom a vnuk Miško.

 Dňa 11.7. 2004 nás vo veku 58 rokov opustil náš drahý
Ing. Ján KUBÍN.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí ho odprevadili na poslednej životnej ceste a venovali mu tichú spomienku.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Smútiaca rodina


Ohodnoťte článok: