Perspektíva výstavby rodinných domov

Milan Oravec / August 2004 / Prečítané 4626 krát
Perspektíva výstavby rodinných domov v Pezinku zaujíma mnohých Pezinčanov, najmä mladých ľudí. O niektorých zámeroch sme už písali, o niektorých sa hovorí. Snažili sme sa získať čo najviac infomácií, aby sme vám poskytli komplexnejší pohľad na bytovú výstavbu v našom meste. Potrebné informácie nám poskytol vedúci oddelenia výstavby MsÚ v Pezinku Ing. Michal Ondrovič.

Mesto pripravuje výstavbu 41 bytov rozsiahlou rekonštrukciou rozostavaného pavilónu pri Psy-chiatrickej liečebni. Pôjde o malometrážne, tzv. štartovacie byty, pre mladé rodiny a dôchodcov. Na túto stavebnú akciu je už dokončená projektová dokumentácia, pripravuje sa dokladová časť a vydanie stavebného povolenia. So stavebnými prácami však tohtoročný rozpočet neráta.
Robí sa tiež projektová príprava na nadstavbu objektov materskej školy Za hradbami, kde by malo byť 11 bytov.
Zelenú dostáva aj ďalšie budovanie rodinných domov a bytoviek vo viacerých lokalitách v našom meste.

Kučišdorfská dolina
Na mieste bývalého poľnohospo- dárskeho areálu Unigal sa pripravuje výstavba 79 rodinných domov. Projekt výstavby realizuje firma MK-Proo, s.r.o. Dunajská Streda. Domy menšieho typu, ktorých bude 59, budú na parcelách o rozlohe okolo 500 m2, väčšieho typu (je ich 20) na 800 - 1500 m2. Celková výmera stavebných parciel je 5,5 hektára. Domy budú jednopodlažné s využitým podkrovím, so sedlovou strechou. Na zastavanom území bude budova občianskej vybavenosti - obchod, služby, ihrisko.

Grinava - Orešie

Bielenisko
Ide o lokalitu od Amfiteátra po rodinné domy na Zámockej ulici. Ráta sa tu s výstavbou 18 rodinných domov. V rozpočte mesta je zahrnutá suma 6 mil. Sk na vybudovanie inžinierskych sietí. Verejná súťaž na dodávateľa tejto stavby bude ukončená v septembri, potom sa začnú práce. Z 18 pozemkov bolo sedem poskytnutých ako náhrada pre pôvodných vlastníkov, na zostávajúcich 11 bude mesto organizovať výberové konanie.

Orešné - Grinava
Firma Limu z Bratislavy pripravuje výstavbu 32 rodinných domov, ale majú záujem získať i ďalšie susedné pozemky, čím by sa počet parciel ešte zvýšil. Na Krajskom pozemkovom úrade je už žiadosť investora o vydanie predbežného súhlasu na vyňatie územia z pôdneho fondu na ďalšie pozemky. Na plánovanú výstavbu na vysporiadaných pozemkoch bola spracovaná štúdia, uskutočnilo sa aj územné konanie. Momentálne sa spracúva projektová dokumentácia na inžinierske siete.

Rozálka
Podľa schváleného územného plánu zóny, by tu malo na výmere 23,6 hektára vyrásť 397 bytov, z toho 260 v bytových domoch, 95 v radovej zástavbe a 42 v samostatných rodinných domoch. Územie určené na zástavbu je rozdelené do viacerých sektorov, ktoré môžu byť na realizáciu spúšťané postupne. Uvažuje sa, že tu bude bývať vyše 1200 obyvateľov.
Na túto lokalitu bola už pred dvoma rokmi urobená projektová príprava, existuje projekt pre územné rozhodnutie. Problémy boli so Západoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, ktoré odmietli túto zónu napojiť na mestskú kanalizáciu, pre nedostatočnú kapacitu pezinskej čističky. Preto sa neuskutočnilo ani územné konanie. Situácia sa zmenila k lepšiemu, keď vodné hospodárstvo prevzala Bratislavská vodárenská spoločnosť, s ktorou prebiehajú intenzívne rokovania o riešení tohto problému. Mesto dostáva ročný limit na napojenie novobudovaných stavieb na čističku, ale to sa vzhľadom na veľkosť stavby bude musieť riešiť zásadnejším spôsobom - buď rozsiahlejšou rekonštrukciou jestvujúcej mestskej čističky alebo sa bude realizovať navrhnutý projekt Podkarpatskej kanalizácie, ktorá má vyústiť v Rači.
Pokiaľ ide o výstavbu na Rozálke bude tiež potrebné v mestských orgánoch prijať rozhodnutie, akým spôsobom sa bude výstavba realizovať. Existujú dve možnosti - môže byť investorom priamo mesto, ale vtedy musí zabezpečiť 150 miliónov na inžinierske siete, alebo sa bude hľadať iný investor, ktorý zabezpečí kompletnú prípravu územia.

Dubový vŕšok
Tento zámer ráta s budovaním rodinných domov, zatiaľ v neurčenom počte. Domy by mali stáť po ľavej strane obslužnej komunikácie, ktorá povedie od nákupného centra Sahara popri Saulaku s vyústením na moste pri ulici SNP. Investor je v tomto prípade ale s prípravami úplne na začiatku, zatiaľ ešte nemá súhlas na vyňatie z pôdneho fondu. Aj keď táto lokalita je v územnom pláne ako rezerva na výstavbu. Teraz sa na túto zástavbu spracúva urbanistická štúdia.
Toľko o zámeroch v individuálnej bytovej výstavbe v našom meste. Príležitosti na výstavbu rodinných domov teda budú, aj keď treba podotknúť, že časy, keď bolo možné zohnať lacný stavebný pozemok sú už minulosťou, čo rovnako platí aj o cenách stavieb na kľúč.


Ohodnoťte článok: