PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE, MsZ v Pezinku na obdobie rokov 2002 - 2006

Mgr. Oliver Solga / Január 2003 / Prečítané 2107 krát
Východiskami programového vyhlásenia sú dosiahnuté výsledky v činnosti samosprávnych orgánov, v komplexnom rozvoji a ekonomickej stabilite mesta, ako i v kultúrnom a duchovnom rozvoji mesta v predchádzajúcom období.
Základným cieľom programového vyhlásenia MsZ je pokračovať v budovaní a rozvoji mesta s dôrazom na ďalšie skvalitnenie samosprávy, naďalej zvyšovať podiel občanov na riadení mesta, rozvoji ekonomických aktivít, podpore bývania, podnikania a služieb, vzdelávania, kultúry a športu, ako i na rozvoji sociálnych programov, zdravotníctva a cestovného ruchu. Naďalej budeme prihliadať na postavenie Pezinka ako mesta okresného, prirodzeného centra regiónu, s využitím jeho významnej polohy, prírodného prostredia a historických daností, ako i centra typickej vinohradníckej a vinárskej činnosti, s rozvinutými domácimi i zahraničnými kontaktmi a formami spolupráce.
Jedným z prvých našich spoločných krokov bude vypracovanie koncepcie rozvoja Pezinka nielen na nadchádzajúce volebné obdobie, ale s výgľadom na 25 - 30 rokov dopredu. Doteraz občania nedostali na posúdenie predstavu o tom, akým smerom sa bude Pezinok rozvíjať. Budeme presadzovať, aby sa počet obyvateľov udržal na dnešnom prijateľnom počte 21, najviac 25 tisíc ľudí. Chceme zvyšovať kvalitu života súčasných obyvateľov tak z hľadiska bývania a životného prostredia ako aj dopravy, služieb, zamestnanosti, školstva, zdravotníctva, kultúry a ostatných oblastí života občanov. Preto v našom programovom vyhlásení definujeme najdôležitejšie problémy mesta a naznačujeme ich riešenie.

Bývanie, doprava a životné prostredie

l Vytvoríme podmienky na výstavbu 150 rodinných domov na pozemkoch mesta a viacpodlažných mestských bytov. Vybudujeme 50 mestských bytov najmä pre mladých ľudí a dôchodcov, zlepšíme kvalitu mestských bytov rekonštrukciou a nadstavbou podkroví.
l Za výhodných podmienok poskytneme občanom minimálne 100 pozemkov na výstavbu garáží, najmä na sídliskách Juh, Sever a Muškát, vybudujeme nové parkoviská.
l V spolupráci so štátnymi orgánmi sa zasadíme o vybudovanie cestného obchvatu mesta za priemyselnou zónou. Nedovolíme vybudovať štvorprúdovú cestu cez stred mesta. Zlepšíme kvalitu mestských komunikácií.
l Zasadíme sa o uzavretie skládky v Starej jame. Zabezpečíme efektívne separovanie a skládkovanie odpadu. V meste vysadíme za štyri roky tisíc stromov a vytvoríme nové záhradkársko-rekreačné oblasti a parky. Zamedzíme tvorbu nelegálnych skládok.
l Presadíme rekonštrukciu ČOV, mestskej kanalizácie a vodovodnej siete a začneme budovať kanalizáciu v Grinave.
l Vybudujeme v centre mesta pešiu zónu s riadenou dopravou a podporíme výstavbu supermarketov. Umožníme rozšírenie obchodnej siete a služieb, ako i malých a stredných firiem.
l Po dohode s občanmi dopracujeme projekt Centrálnej mestskej zóny. Zabezpečíme spracovanie Plánu regionálneho rozvoja mesta v súlade s Plánom Bratislavského samosprávneho kraja. Budeme participovať na tvorbe Územného plánu Bratislavského samosprávneho kraja a iných projektoch VÚC.
l Podporíme výstavbu ubytovacích a rekreačných zariadení, hotelov a penziónov.
l Vybudujeme kvalitný mestský podnik, ktorý bude spravovať a zveľaďovať byty občanov, majetok mesta a verejné priestranstvá. Začneme rekonštrukciu mestského tepelného hospodárstva a získame pozemok na rozšírenie cintorína v Pezinku.

Bezpečnosť a poriadok

l Zefektívnime prácu Mestskej polície, postupne zavedieme kamerový systém stráženia objektov i majetku občanov.
l Zamedzíme prejavy vandalizmu a zabezpečíme právo občanov na oddych a regeneráciu.

Pomoc sociálne odkázaným, rodinám a dôchodcom
l Zabezpečíme kvalitné ubytovanie pre dôchodcov, tak aby aj tí, ktorí žijú v zariadeniach mimo Pezinka mohli svoj život dožiť v našom meste. V oveľa väčšej miere podporíme činnosť klubov dôchodcov a organizácií zdravotne postihnutých občanov a občanov v sociálnej núdzi.
l Zameriame sa na podporu mládeže organizovanej v hnutí skautov, orlov, sokolov a v ďalších spoločenských organizáciach. Obnovíme činnosť klubu mladých v Kultúrnom dome.

Samospráva a mestský úrad. Školstvo, kultúra a pamiatky
l Budeme rozvíjať samosprávnu demokraciu čo možno najväčšou účasťou občanov pri dôležitých rozhodovacích procesoch.
l V práci Mestského úradu zefektívnime jeho činnosť kanceláriou prvého kontaktu. Budeme účinne potláčať akékoľvek náznaky korupcie a protekcionárstva.
l Budeme úzko spolupracovať s cirkevnými inštitúciami a občianskými združeniami v meste. Posilníme vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí.
l Podporíme rozvoj a kvalitu stredných škôl v meste a uplatnenie ich absolentov v praxi.
l Zabezpečíme postupnú rekonštrukciu školských budov a zariadení.
l Zriadime funkciu mestského architekta, ktorý bude zodpovedať za architektúru a urbanizmus mesta.
l Zriadime mestské múzeum v Starej radnici, podporíme archeologický výskum na území mesta a začneme rekonštrukciu mestských hradieb. Zabezpečíme ochranu a obnovu cirkevných i civilných pamiatok v oveľa väčšej miere ako doteraz.
l Iniciujeme vznik mládežníckeho parlamentu.

Zamestnanosť, podnikanie a služby
l V spolupráci s podnikateľmi a živnostníkmi vytvoríme novú koncepciu a podmienky pre rozvoj podnikania a zamestnanosti.
l Vytvoríme možnosti verejnoprospešných prác pre nezamestnaných spoluobčanov a mladých ľudí.
l Podporíme rozvoj vinohradníctva a vinárstva ako typickej činnosti nášho regiónu a tiež propagáciu a obchod domácich producentov.

Rozvoj športu, rekreácie a cestovného ruchu
l Všetkými prostriedkami podporíme rozvoj mládežníckeho športu, vznik mestskej ligy a súťaží, podporíme organizovanie celoslovenských i medzinárodných podujatí. Podporíme vytvorenie centrálnej organizácie športových aktivít.
l Iniciujeme celomestské hnutie "Chceme športovať - nie drogovať".
l Poskytneme verejné priestranstvá, školské telocvične a dvory na športovanie pre mládež i dospelých.
l Po dohode s občanmi budeme organizovať vinobranie každoročne, spolu s inými podujatiami, ktoré prilákajú do Pezinka návštevníkov a investorov.
l Dobudujeme ihriská a športoviská v majetku mesta, postavíme cyklokrosovú dráhu, dobudujeme skejtpark pri Fajdalskom moste, vzkriesime záujem o ľahkú atletiku, vodné a zimné športy, minigolf, bowling a iné športy.

Rozvoj zdravotníctva, získanie polikliniky a rýchlej záchrannej služby
l Zabezpečíme občanom nové zdravotnícke odbornosti a špecializácie a nepretržitú lekársku a lekárnicku službu.
l Získame do majetku mesta budovu pezinskej Polikliniky a zabezpečíme náležitú zdravotnícku starostlivosť "pod jednou strechou" pre všetkých občanov.
l Získame pre Pezinok vozidlo rýchlej záchrannej služby.

Zveľaďovanie majetku mesta
l Zastavíme rozpredávanie mestského majetku a zveľadíme majetok mesta účinnými podnikateľskými aktivitami a efektívnym prenájmom budov a pozemkov. Zintenzívnime získavanie domácich a zahraničných zdrojov na financovanie projektov, ktoré povedú k zhodnoteniu majetku mesta.

Predkladané programové vyhlásenie Mestského zastupiteľstva definuje okruhy najdôležitejších problémov a zároveň naznačuje spôsoby ich riešenia, ktoré vychádzajú, alebo sú v zhode s volebnými programami strán zastúpených v Mestskom zastupiteľstve. Je to dokument otvorený a prístupný konštruktívnym požiadavkám občanov, ktorý sa dá aktualizovať a spresňovať ekonomickými možnosťami mesta.


Schválené Mestským zastupiteľstvom v Pezinku dňa 20.12. 2002.