Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie

Mgr. Oliver Solga / Január 2003 / Prečítané 1969 krát
na prenájom nebytových priestorov v zrekonštruovanej Starej radnici na ulici M.R. Štefánika 1 v Pezinku, a to miestnosti:
- č. 101 s podlahovou plochou 28,10 m2, na prízemí, so vstupom z Radničného námestia;
- č. 213 - 214 s podlahovou plochou 51,45 m2, v lukratívnych reprezentačných priestoroch na prvom nadzemnom podlaží, za týchto podmienok:
 1. Podanie písomnej prihlášky do výberového konania, ktorá musí obsahovať náležitosti, ktoré budú hlavnými kritériami výberu:
  - účel nájmu;
  - ponuka nájomného .- uviesť formou sadzby nájomného Sk/ m2/rok. Ponuka nájomného by mala byť na úrovni sadzieb
  uplatňovaných v súčasnosti v centrálnej zóne mesta Pezinka
  - doklady o spôsobilosti uchádzača na zamýšľané aktivity.
 2. Obhliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode s povereným zástupcom prenajímateľa, ktorým je pracovník oddelenia správy majetku na Mestskom úrade v Pezinku.
 3. Prihlášku doručí záujemca na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Pezinku (II. posch. č. dv. 31) v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby) a výrazné označenie heslom "Výberové konanie - Stará radnica".
 4. Lehota na podávanie prihlášok do výberového konania končí dňa 10.2. 2003 o 11.00 hod.
 5. Uchádzači, ktorí podajú platnú prihlášku do výberového konania, môžu byť prizvaní na osobný pohovor s výberovou komisiou.
 6. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie - o tomto rozhodnutí musia byť uchádzači bezodkladne písomne oboznámení.
 7. Prípadnú zmenu podmienok výberového konania zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne to oznámi aj uchádzačom, ktorí do toho času podali prihlášku.
 8. Podrobnejšie informácie a otázky organizačného charakteru v tejto veci na požiadanie podá a odpovie Mgr. Renáta Gottschallová (tel. 033/6901 121, fax: 033/641 2303, e-mail: gottschallova.renata@msupe-zinok.sk ).


Ohodnoťte článok: