Finančné príspevky na činnosť

Mestský úrad / Január 2003 / Prečítané 2003 krát
Vyzývame všetkých žiadateľov o finančný príspevok (jednotlivcov, športové oddiely, Občianske združenia, organizácie a pod.) na podanie žiadostí najneskôr do 28.2. 2003. V žiadosti uveďte výšku príspevku a účel použitia. Žiadosti posúdi príslušná komisia (Komisia pre šport a mládež alebo Komisia pre školstvo a kultúru) a potom sa rozhodne o výške príspevku a účele jeho použitia.
Súčasne chceme upozorniť, že 28. február je posledným dňom na podanie žiadosti o grant určený na rozvoj kolektívneho mládežníckeho športu - basketbalu, futbalu, hádzanej a volejbalu. Žiadateľom môže byť mestská telovýchovná organizácia s preukazateľnou činnosťou.
Žiadateľ predloží mestu plán činnosti na daný rok, doklad o zaradení do súťaže, požiadavku na výšku grantu rozpísanú na položky. Použitie grantu je určené na materiálové výdavky - športové oblečenie, športové pomôcky, náradie a primerané náklady na dopravu na súťaže.
Výška grantu:
- do 50 tisíc Sk ročne na futbalové družstvo (max. 1 družstvo v danej kategórii);
- do 40 tisíc Sk ročne na družstvo basketbalu, volejbalu, hádzanej (maximálne 1 družstvo v danej kategórii).
Na výšku grantu nie je právny nárok.
Žiadosti adresujte na Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok, prípadne osobne doručte do podateľne MsÚ.

Ohodnoťte článok: