Spomíname

Január 2003 / Prečítané 2197 krát

Dňa 22.1. 2003 uplynulo 10 rokov, čo nás vo veku 48 rokov
opustil náš brat
Juraj SLAMKA.
So slzami v očiach a smútkom v srdci spomínajú
sestry Eva a Katka s rodinami

Dňa 19.1. 2003 sme si pripomenuli 8. výročie úmrtia
nášho drahého zosnulého
Jána SKOVAJSU.
S bolesťou v srdci spomínajú dcéra Katarína s manželom a
deťmi, Matolekovci a ostatná rodina

Dňa 20.1. 2003 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý syn, manžel, otec a dedko
Ivan KOSTEREC.
S láskou spomínajú matka, manželka
a deti s rodinami

Osud nikdy nevráti čo nám vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 2. februára 2003 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, svokor, dedko
Ján PONIŠT.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami

Dňa 5.2. 2003 uplynie prvý bolestný rok, čo nás na prahu svojich 17. narodenín navždy opustil náš milovaný synček a brat
Janko SERAFÍN.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichú spomienku.
Rodičia Gabriela a Ján, sestra Lenka a ostatná
smútiaca rodina

Dňa 11.2. 2003 uplynú 3 roky, čo nás opustila naša drahá manželka, mamička a babička
Anastázia BOHÚŇOVÁ,
rod. Kothajová vo veku 66 rokov.
Kto ju poznal, venujte jej prosím tichú spomienku.
Manžel Cyril a deti s rodinami

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za účasť na poslednej rozlúčke 16.12. 2002 s tragicky zosnulým
Vladimírom ČÍKOM.
Manželka Vierka,
synovia Vladimír a Martin, matka Františka Číková
a súrodenci Jozef, Emília
a Eduard s rodinami

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí 25. novembra 2002 odprevadili na poslednej ceste našu drahú
Annu HOLEKOVÚ, rod. Hanúskovú.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a za kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Dňa 15. januára uplynulo 17 rokov od smrti našej milovanej mamičky a babičky
Marianny ČAJKOVIČOVEJ.
Prosíme tých, čo ju poznali o tichú spomienku.

S láskou spomínajú deti.

Chcem vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s mojim manželom
Ladislavom BELEŠOM,
ktorý bol pochovaný 8.1. 2003 v Pezinku.
Smútiaca manželka
Anna Belešová


Ohodnoťte článok: