LITERÁRNA SÚŤAŽ PO 11-krát

Január 2003 / Prečítané 2038 krát
Mestská samospráva v spolupráci s Kultúrnym centrom vyhlasuje XI. ročník literárnej súťaže o Cenu primátora mesta Pezinka. Jej poslaním je už od vzniku podpora a propagácia literárnej tvorby mladých talentov.

Podmienky súťaže:

  1. Na súťaži sa môžu zúčastniť žiaci základných a študenti stredných škôl, ktoré majú sídlo na území mesta, alebo ktorí majú v Pezinku trvalé bydlisko.
  2. Súťažné práce nie sú obmedzené žánrovo, musia byť pôvodné, môžu mať pôvod v písomných kontrolných prácach.
  3. Podmienkou zaradenia do hodnotenia je doručenie súťažných prác v troch strojom (počítačom) písaných exemplároch v slovenskom jazyku do 31.3. 2003 na adresu: Kultúrne centrum, Holubyho 42, Daniela Debnárová.
  4. Súťaž je anonymná, pri každom texte treba uviesť namiesto mena a adresy heslo. V priloženej zalepenej obálke, označenej rovnakým heslom, sa uvedie meno autora, jeho adresa, dátum narodenia a škola, ktorú navštevuje. Stedoškoláci pripoja k heslu symbol "SŠ", žiaci základných škôl symbol "ZŠ". Obálky budú otvorené až po vyhodnotení súťaže.
  5. Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota vymenovaná primátorom Mesta Pezinok.
  6. Súťaž sa vyhodnotí osobitne v každej kategórii - ZŠ a SŠ v žánroch poézia a próza. Všetky vyhodnotené súťažné práce budú odmenené vecnou cenou. Najlepšie práce uverejní časopis Pezinčan.
  7. Ak by súťažné práce nespĺňali očakávanú umeleckú úroveň, vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť alebo znížiť.
  8. Výsledky súťaže uverejní časopis Pezinčan a webová stránka mesta Pezinka.
  9. Ak sa po otvorení obálky zistí, že súťažiaci nespĺňa podmienky súťaže, práca bude zo súťaže vyradená.

  Organizačným zabezpečením súaže je poverená D. Debnárová, Kultúrne centrum Pezinok, Holubyho 42, tel. 033/641 3933.


Ohodnoťte článok: