Novozvolený primátor a poslanci prevzali zodpovednosť

Január 2003 / Prečítané 2392 krát
V piatok 20. decembra sa v zasadačke MsZ na ul. M.R. Štefánika uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva.

V úvode zasadnutia zaznela slovenská hymna, potom sa ujal slova odchádzajúci primátor Ivan Pessel. Privítal novozvoleného primátora mesta a všetkých poslancov MsZ, predsedu a členov mestskej volebnej komisie, poslancov, ktorým končí mandát, predstaviteľov politických strán a hnutí, občanov, riadiacich pracovníkov mesta a mestských firiem. Osobne privítal hosťa - riaditeľa sekcie vlády pre verejnú správu MV SR Ing. Jozefa Bušíka, ktorý zastupoval vyšší štátny orgán.
Po oboznámení s programom zasadnutia sa noví poslanci naučili obsluhovať hlasovacie zariadenie, ktoré sa už v minulom funkčnom období osvedčilo tým, že sprehľadnilo a urýchlilo hlasovanie.
    Potom predniesol správu o výsledkoch volieb predseda mestskej volebnej komisie Ivan Kurka a po svojom vystúpení odovzdal novozvoleným poslancom osvedčenia o ich zvolení.
Odchádzajúci primátor I. Pessel poďakoval všetkým, s ktorými počas 17-ročného pôsobenia spolupracoval (úplné znenie poďakovania uvádzame na inom mieste).

Ďalším bodom prog- ramu bol sľub novo- zvoleného primátora Mgr. Olivera Solgu, ktorý zložil do rúk predsedajúceho I. Pessela. Nový primá- tor potom prevzal primátorskú reťaz a štátne insignie a ujal sa ďalšieho vedenia ustanovujúceho za- sadnutia MsZ.

Prvé zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva

   Vo svojom úvodnom príhovore poďakoval odchádzajúcemu primátorovi I. Pesselovi za jeho prácu v prospech mesta i všetkým, ktorí mu vo voľbách prejavili dôveru a podporu. Potom novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub do rúk primátora a podpísali text sľubu.
Dôležitým bodom rokovania bolo schválenie Programového vyhlásenia MsZ. Návrh predložil primátor O. Solga (v plnom znení ho uvádzame na 8. strane). K tomuto dokumentu sa rozvinula živá diskusia, časť poslancov mala výhrady k jeho obsahu - vyčítali mu všeobecnosť, a vychádzajúc z obmedzeného rozpočtu mesta, i nereálnosť jeho naplnenia. Napokon však poslanci návrh bez úprav schválili.
V ďalšej časti rokovania poslanci na návrh primátora, po predchádzajúcej politickej dohode a rešpektovaní výsledkov volieb, zvolili dvoch svojich kolegov za zástupcov primátora. Stali sa nimi Ing. Juraj Pátek a Ing. Jozef Chynoranský. Je to prvýkrát, čo naše mesto má dvoch viceprimátorov (doteraz to bol vždy jeden). Vyžiadala si to situácia, keď mesto preberá rozšírené kompetencie od štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, vodného hospodárstva, školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí.
Poslanci schválili zriadenie sedemčlennej mestskej rady, na základe politického zloženia MsZ. Jednotlivé návrhy boli schválené bez pripomienok.

   Bolo to tak aj pri zriadení stálych komisií MsZ a voľbe ich predsedov a podpredsedov. MsZ zriadilo tiež poslanecké skupiny pre dohľad nad činnosťou hlavnej kontrolórky a pre hodnotenie práce primátora.
MsZ schválilo platy primátora (3,21-násobok mzdy v národnom hospodárstve + 50 percent) a zástupcov primátora (2-násobok mzdy v národnom hospodárstve + 30 percent).
Mestské zastupiteľstvo poverilo primátora a šiestich poslancov funkciou sobášiaceho. Stali sa nimi - Oliver Solga, Juraj Pátek, Jozef Chynoranský, Stanislav Sobota, René Bílik, Ján Satko a Kvetoslava Štrbová.
V súvislosti so zmenami, ktoré vyplynuli z volieb, poslanci schválili nové zloženie dozorných rád v TV Pezinok s.r.o. a Podniku bytových služieb, s.r.o. (v oboch prípadoch ich tvoria členovia mestskej rady). Konateľom TV Pezinok sa stal J. Chynoranský a v Podniku bytových služieb O. Solga.
Za zmienku, pri prerokúvaní tohto bodu, stojí námietka a návrh poslanca RNDr. Miroslava Krála, aby v dozorných radách pôsobili občania - zástupcovia občianskych združení. Dosiahla by sa tým, najmä pokiaľ ide o televíziu, istá nezávislosť od vplyvu poslancov, v prípadoch, keď bude kritizovať ich konanie alebo prácu mesta či primátora. Táto námietka ale nenašla podporu poslancov, argumentovali, že sú tiež zástupcovia občanov - a nie je ani väčšia záruka, že zástupcovia občianskych združení budú v orgánoch dozorných rád nestrannejší.
Na záver MsZ schválilo Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu so sídlom v Pezinku pre obce Limbach, Viničné, Vinosady a Slovenský Grob pre pôsobnosť na úseku pozemných komunikácií, vodného hospodárstva, územného plánovania a stavebného poriadku a ochrany prírody.

Zloženie a kompetencie Mestskej rady

   Do sedemčlennej Mestskej rady boli zvolení títo poslanci: PaedDr. René Bílik, Ing. Ján Čech, RNDr. Juraj Čech, Ing. Jozef Chynoranský, Ing. Juraj Pátek, Ing. Stanislav Sobota, Ing. Marián Šípoš.

Kompetencie MsR:
Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom primátora. Volí ju MsZ na 4-ročné funkčné obdobie.

MsR najmä:

  • rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení MsZa organizuje prípravu podkladov na rokovanie MsZ;
  • zaoberá sa všetkými bežnými otázkami týkajúcimi sa majetku mesta, finančných fondov, rozpočtu mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy MsZ alebo primátorovi;
  • pripravuje zasadnutie MsZ a predkladá mu vlastné návrhy;
  • zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva MsZ a primátorovi;
  • organizuje a zjednocuje činnosť komisií MsZ;
  • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia MsZ.

Ohodnoťte článok: