Výberové konanie

Jún 2002 / Prečítané 2430 krát

   Podnik bytových služieb, s.r.o., Obrancov mieru 51, Pezinok vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytového priestoru v prevádzke Krytá plaváreň - Pezinok, Komenského 27 s termínom začatia nájmu od 1.9. 2002 a podmienkou zachovania predmetu činnosti v týchto priestoroch. Priestory sú určené na rehabilitácie, masáže, sauny, vodoliečbu.
Celková plocha nebytového priestoru je 240 m2. Časť priestoru je možné využiť alternatívne na prevádzku kozmetiky, kaderníctva a pod. (plocha 56 m2).
Prehliadka ponúkaných priestorov je možná po dohovore s vedúcou plavárne p. Pavelkovou (č.tel. 0905 792 299).
Termín na predkladanie písomných ponúk je stanovený do 26.7. 2002 do 15.00 hod.
Ponuky v zapečatenej obálke s textom "Prenájom NP - krytá plaváreň" a textom "Neotvárať" doručte do podateľne spoločnosti PBS, s.r.o., Obrancov mieru 51.

Podmienky pre najímateľa na zostavenie ponuky záujemcami:
1. Podnikateľský záujem
2. Výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace
3. Navrhovaný čas prenájmu NP
4. Navrhovaná cena prenájmu NP

   Hlavným kritériom pre výber bude najvyššia ponúknutá cena prenájmu za podmienky dodržania požadovaného predmetu činnosti.


Ohodnoťte článok: