PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA

Ing. Ivan Pessel / Jún 2002 / Prečítané 2187 krát

Vážení a milí spoluobčania,
   dovoľte mi, aby som vám pred začiatkom letnej sezóny zaželal pekné prázdniny a dovolenky. Verím, že letné mesiace vám prinesú veľa pekných zážitkov a že vo voľných chvíľach načerpáte veľa síl do ďalšej práce.
Pezinok, ako jedno z prvých miest na Slovensku, dostal možnosť vytvoriť si vlastnú stratégiu lokálnej bytovej politiky. Ide o prípravu programu rozvoja bývania, ktorého realizácia má krátkodobé i dlhodobé horizonty. Táto možnosť nám bola daná formou projektu výskumu a vývoja Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré je cez sekciu bytovej poli
tiky odborným garantom spracovania programu rozvoja bývania nášho mesta.
Pre spracovanie takéhoto programu musí existovať okrem veľkého množstva rôznych informácií a podkladov aj široký poznatkový fond o očakávaniach občanov mesta v oblasti bývania, osobitne tých, ktorí si potrebujú riešiť otázku prvého bývania pre seba, svojich rodinných príslušníkov, alebo si z rôznych dôvodov potrebujú riešiť situáciu v bývaní obstaraním iného, vhodnejšieho bývania. Tu by som zvlášť chcel poukázať na potrebu alternatívneho bývania (domovy dôchodcov, penzióny, ubytovne atď).
V súvislosti s týmito prácami sa na vás obraciame s niekoľkými anketovými otázkami, ktoré sú v priloženom dotazníku. Dovoľujem si vás poprosiť o aktívnu spoluprácu pri tomto prieskume. Verím, že vás otázky privedú k zamysleniu nad bývaním v našom meste, nielen z hľadiska samotného bytu či domu, kde bývate, ale aj nad jeho súvislosťami v širšom meradle.
Tešíme sa na odpovede, od ktorých očakávame podrobnejšie zistenia o stave bývania v našom meste, ako aj množstvo podnetov a námetov do práce samosprávy a života v meste.


Ohodnoťte článok: