SPOMÍNAME

Február 2002 / Prečítané 2257 krát

Dňa 9.3. 2002 to bude dvadsať rokov, keď nás náhle a nečakane opustil náš drahý manžel, otec, svokor a dedko
Štefan MANÁK  z Pezinka
v nedožitom 41 roku svojho života.
Prosíme príbuzných, priateľov a známych o tichú spomienku.
Ďakujú manželka, synovia Štefan a Milan
a dcéra Jana s rodinami

Dňa 13. februára uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil drahý otec
Ignác MIKLENČIC
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
S láskou spomínajú syn a dcéry s rodinami

Osud nikdy nevráti, čo nám vzal
zostali len spomienky a žiaľ.
S bolesťou v srdci si spomíname na 15.3. 2002, keď uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel
Ing. Gustáv KUNA
Kto ste ho poznali venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Smútiaca manželka s rodinou

Dňa 23.2. 2002 si s hlbokým zármutkom pripomíname 10 rokov od náhleho odchodu
našej drahej, obetavej, pracovitej maminky a babičky
Agnešy BARIČIČOVEJ, rod. Šteberlovej.
Mami, Ty žiješ v nás - my v Tebe, nie sme sami.
Prosíme o tichú spomienku

dcéra Anežka, vnuk Patrik, vnučka Andrea

Dňa 17. februára to bol rok, čo nás po krátkej a ťažkej chorobe vo veku 78 rokov opustil
Alojz CHMELÍČEK.
Kto ste ho poznali venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Manželka Oľga

Dňa 6. marca 2002 uplynie rok plný žiaľu, odkedy nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Vojtech FARKAŠ
vo veku 54 rokov.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.
Manželka, deti a vnúčik Erik


Ohodnoťte článok: