Máme najviac obyvateľov v produktívnom veku

Február 2002 / Prečítané 2045 krát
  Podľa posledného sčítania obyvateľstva, domov a bytov žije v Pezinku trvalo 21 082 obyvateľov, z toho je 10 858 (51,5 %) žien. Ekonomicky aktívnych je 11 312 osôb (53,7%), detí do 14 rokov 3662. V Pezinku, v porovnaní s ostatnými mestami a obcami okresu, žije percentuálne najviac obyvateľov v produktívnom veku (65,9%) a najmenej v poproduktívnom veku (14,2%).
   K slovenskej národnosti sa hlási 20 347 obyvateľov, k českej 256, maďarskej 110, moravskej 23, nemeckej 21, ukrajinskej 16, rusinskej 15, poľskej 2, chorvátskej 1. Je zaujímavé, že k rómskej národnosti sa hlási len 9 občanov, hoci ich u nás žije niekoľkonásobne viac.
Podľa náboženského vyznania zastúpenie majú cirkvi: Rímsko-katolícka 13 668, Evanjeliccká cirkev a.v. 1692, Grécko-katolícka 81, Jehovovi svedkovia 60, Pravoslávna 48, Evanjelická cirkev metodistická 40, Reformovaná kresťan- ská 20 a Bratská Jednota Baptistov 8.
V Pezinku je trvale obývaných 2618 domov, z toho 2168 rodinných. Trvale obývaných bytov je 6948.

Ohodnoťte článok: