ČO PRINESIE NOVÉ VZN O ODPADOCH

Oľga Moťovská / December 2001 / Prečítané 2195 krát
V nadväznosti na nový zákon o odpadoch Mestské zastupiteľstvo v Pezinku prijalo nové všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch, ktoré nadobudne účinnosť 1.1. 2002.
VZN upravuje všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi, popisuje systém zberu komunálneho odpadu a jeho zložiek, popisuje systém zberu drobného stavebného odpadu, systém zberu objemného odpadu a systém zberu odpadu v rekreačných oblastiach. Treba si uvedomiť, že obec si splnila zákonnú povinnosť a zaviedla systém zberu komunálnych a drobných stavebných odpadov.
   Triedenie komunálneho odpadu na papier, sklo, biologický odpad a zvyšný netriedený odpad je všetkým v Pezinku dôverne známe. Nové je triedenie jednotlivých zložiek odpadu s obsahom škodlivín. V praxi to znamená, že pôvodcovia vytriedený odpad donesú na tzv. zberné miesto zriadené v objekte firmy Petmas na Šenkvickej ulici 12, kde vyškolení pracovníci zabezpečia jeho dočasné bezpečné zhromaždenie.
Zberné miesto bude slúžiť na celoročný zber týchto zložiek komunálnych odpadov: žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, cytotoxické a cytostatické liečivá, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, drevo obsahujúce nebezpečné látky.
Zároveň bude zberné miesto slúžiť na zber - najmenej 2x ročne vo vyhlásených termínoch - týchto zložiek odpadu: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, detergenty obsahujúce nebezpečné látky, odpady z vymetania komínov.
Vytriedením odpadov s obsahom škodlivín sa zabezpečí vývoz zvyšného netriedeného odpadu kategórie O (ostatný odpad), t.j. cena za uloženie bude nižšia ako v prípade ukladania komunálneho odpadu s obsahom škodlivín kategórie N (nebezpečný odpad). To sa v konečnom dôsledku prejaví v miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
Medzi základné povinnosti pôvodcov odpadu (občania, fyzické osoby - podnikatelia, právnicke osoby a majitelia rekreačných zariadení) je povinnosť stať sa účastníkom mestského systému zberu komunálneho odpadu. Je to opatrenie, ktoré odstráni potenciálnych tvorcov čiernych skládok. Týka sa to predovšetkým obyvateľov rodinných domov, ale aj prevádzok, ktoré doteraz nemali smetné nádoby.
Nový zákon vychádza z princípu, že každý tvorí odpad a preto každý aj zaň platí.

Ohodnoťte článok: