Do roku 2002 s vyrovnaným rozpočtom

December 2001 / Prečítané 1954 krát
Vo štvrtok 13. decembra poslednýkrát v tomto roku rokovalo Mestské zastupiteľstvo. Hlavnými bodmi programu boli rozpočty mesta a mestských firiem na rok 2002, hlavné ekonomické zámery, návrh tvorby a čerpania fondov, Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti, vyhodnotenie činnosti orgánov mesta a iné.

Najväčšia pozornosť sa sústredila na rozpočet mesta na rok 2002. Až prekvapivo hladko prešiel návrh vyrovnaného rozpočtu. Ráta sa s prijmami a výdavkami v sume 134 598 mil. Sk. Podrobnejšie o skladbe rozpočtu budeme informovať v budúcom čísle. Bez zásadnejších pripomienok boli schválené i rozpočty Kultúrneho centra, TV Pezinok s.r.o. a Podniku bytových služieb s.r.o.
MsZ schválilo osobitné ekonomické zámery mesta na rok 2002, ktoré zahrňujú 18 stavebných akcií. Súhlasné stanovisko vyjadrilo tiež s plánom tvorby a čerpania fondov mesta a s VZN č. 7/2001 o dani z nehnuteľnosti. Sadzby dane na rok 2002 zostávajú na úrovni tohoto roku.
Poslanci ďalej schválili vyhodnotenie činnosti orgánov mesta - primátora, viceprimátora, mestského úradu, hlavnej kontrolórky, mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií MsZ. Zároveň odsúhlasili plán práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na rok 2002.
Mestské zastupiteľstvo schválilo pôžičku 2 mil. Sk obci Limbach, ktorá ich použije na financovanie rekonštrukcie čističky odpadových vôd, jej realizáciou sa zvýši čistota vody v Rakovom potoku, ktorý preteká Grinavskou časťou mesta.

Ohodnoťte článok: