Odpoveď ministra životného prostredia SR

László Miklós / Október 2001 / Prečítané 3127 krát
Vážený pán Král,
pozorne som preštudoval Váš otvorený list, uverejnený v mesačníku Pezinčan č. 6/2001. Rád by som vo svojej odpovedi uviedol veci na správnu mieru. V prvom rade chcem pripomenúť - aj keď si to občania často neuvedomujú, že kompetencie štátnej správy sú výrazne hierarchicky členené - od obcí, cez okresné a krajské úrady až po ministerstvá. Jednotlivé stupne štátnej správy môžu zasahovať do kompetencií iného stupňa len v zákonom stanovených medziach. Tak isto, v týchto zákonných medziach sú jednotlivé stupne za svoju činnosť zodpovedné a môžu byť brané na zodpovednosť. Aj od občana. Preto je mylná predstava, že za určité problámy, v akejkoľvek oblasti sú "vinné" ministerstvá, a že akúkoľvek sťažnosť priamo vybavia. Hierarchia štátnej správy je mimoriadne dôležitým prvkom, dá sa povedať základom riadenia demokratického štátu. Je to tak predovšetkým v záujme občana, aby vyšší úrad alebo úradník len tak z vlastnej vôle nemohol zasahovať do vecí, ktoré majú byť riešené čo najbližšie k občanovi. Tento prvok riadenia sa po nedávno schválenom kompetenčnom zákone a presunom kompetencií na obce ešte viac posilní. Mnohé problémy, ktoré ste uviedli Vy vo Vašom liste treba posudzovať aj z tohoto aspektu.
A teraz konkrétnejšie k Vášmu prípadu:
Zriadenie skládok odpadov neschvaľuje ministerstvo, ale príslušný okresný úrad - odbor životného prostredia v intenciách zákona o odpadoch a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Takéto konanie prebehlo pri povolení zriadenia skládky na Okresnom úrade - odbor životného prostredia Bratislava-vidiek, ktorý vydal príslušné rozhodnutia, o čom ste dobre informovaný. Po zrušení Okresného úradu - odboru životného prostredia Bratislava-vidiek prevzal agendu Okresný úrad - odbor životného prostredia Pezinok, ktorý pokračoval v správnom konaní v predmetnej veci. Teda v žiadnom prípade nie je úlohou ministerstva alebo ministra životného prostredia, schvaľovať skládky odpadov, sledovať činnosť prevádzkovateľov, na to sú kompetentné príslušné orgány štátnej správy.
Tak isto na otázku, či Pezinské tehelne, a.s. odovzdávajú príslušné odvody je oprávnený odpovedať Okresný úrad - odbor životného prostredia Pezinok, ktorý zodpovedá za vyberanie poplatkov.
   Samozrejme musím odmietnuť, že otázky životného prostredia a zdravia občanov mi neležia na srdci, však aj moja profesia je environmentalista. Mojou úlohou, ako ministra je však v zmysle vyššie uvedeného predovšetkým zabezpečovať pozíciu životného prostredia vo vláde a v parlamente, zabezpečovať tvorbu nových koncepcií a zákonov, riadiť ministerstvo a organizácie rezortu tak, aby sa vytvorili systémové predpoklady na riešenie problémov v celom štáte, nie riešiť jednotlivé prípady, aj keď by som na to mnohokrát mal veľkú chuť. Len na ilustráciu, na Slovensku je okolo 8000 divokých skládok (skôr smetísk), v poslednom období sme uzatvorili 212 skládok, naďalej je v prevádzke 143. Každý z týchto prípadov je osobitným problémom. Nie je mysliteľné, aby sa ministerstvo alebo minister zaoberal s každým jedným z nich osobitne. To by bol skutočne pomýlený a zvrátený postup. Napriek tomu prichádza z tejto úrovni mnoho žiadostí, sťažností a prosieb o riešenie. Všetky riešime rovnako a usmerňujeme ich na kompetentný stupeň štátnej správy. Prípad skládky v Pezinku nebol v žiadnom prípade diskriminovaný.
Chcem však pripomenúť, že za pôsobenia tejto vlády boli prijaté dôležité zákony pre zlepšenie životného prostredia. Jeden z najdôležitejších, a to nový Zákon o odpadoch č. 223/2001, je už prijatý. Ďalší zákon z tejto oblasti, a to zákon o obaloch a odpadov z obalov je už v pripomienkovom konaní. Nový zákon o odpadoch ukladá prehodnotiť všetky skládky odpadov do konca roka 2001 a podľa prehodnotenia budú aj prekategorizované. Bude sa to týkať aj skládky odpadov v Pezinku. K tomu chcem ešte dodať, že sa nezamýšľam nad možnosťou rozšírenia súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi pre Pezinské tehelne, a.s. Pezinok ako to uvádzate v otvorenom liste. Jednoducho to nie je ani v mojej právomoci, pretože tieto súhlasy na základe podaných žiadostí a príslušného správneho konania udeľujú okresné úrady - odbory životného prostredia.
Píšete, že sú mi cudzie otázky ochrany životného prostredia a zdravia ľudí v Pezinku. Korektné by bolo, keby ste boli uviedli aj to, že Ministerstvo životného prostredia SR na základe podnetu združenia Občianskej iniciatívy v Pezinku zo dňa 26.3. 1999, ktorej predstaviteľom ste aj Vy, začalo v zmysle § 65 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní mimoodvolacie konanie. V tomto podnete ste požadovali zrušenie alebo zmenu vydaných rozhodnutí na možné znečisťovanie podzemných vôd v okolí skládky odpadov v starej jame a na nefunkčný monitorovací systém skládky. Podklady, ktoré Pezinské tehelne, a.s. predložili tomu nenasvedčovali. Pezinské tehelne zabezpečujú pravidelné vyhodnocovanie monitorovacieho cyklu, ktorý dokazuje, že nedochádza k znečisťovaniu podzemných vôd a stav nevykazuje žiadne výkyvy. Pre objektívne zistenie skutkového stavu bolo potrebné zistiť nové skutočnosti a to doplnením monitorovacieho systému skládky, čo si vyžiadalo určitý čas. Odbor odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia vydal dňa 10.8. 1999 rozhodnutie na základe podania podnetu Občianskej iniciatívy v Pezinku, ktorým zrušil rozhodnutie Okresného úradu - odboru životného prostredia v Pezinku a rozhodnutie Krajského úradu - odboru životného prostredia o súhlase na prevádzkovanie skládky. Ďalej na základe toho istého podnetu zrušil Odbor odpadového hospodárstva MŽP aj rozhodnutie o prevádzkovom poriadku skládky.
Pezinské tehelne, a.s. sa voči týmto rozhodnutiam, ktoré vydal Odbor odpadového hospodárstva MŽP SR odvolali. Z dôvodov dodržania zákona som vyššie uvedené rozhodnutia Odboru odpadového hospodárstva MŽP SR na základe odporúčania rozkladovej komisie vo veciach odpadov dňa 29.11. 1999 zrušil a vrátil tomuto odboru na nové prejednanie a rozhodnutie.
   Keďže počas odvolacieho konania sa nepodarilo zistiť nijaké nové skutočnosti o zmene skutkového stavu, dňom 26.5. 2000 uplynula 3-ročná lehota podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na zmenu alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia. Navyše Pezinské tehelne, a.s. napadli okolnosť, že združenie Občianska iniciatíva v Pezinku nie je a nebola ku dňu 10.3. 2000 zaregisrovaná na Ministerstve vnútra SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, teda nemá právnu subjektivitu a preto nemôže byť účastníkom mimoodvolacieho konania.
Vzhľadom na to, že uplynula troj- ročná lehota a vydané rozhodnutia nenadobudli právoplatnosť pre neukončené správne konanie, musel som v zmysle zákona konanie v predmetnej veci zastaviť.
V súčasnom období ku skládke prebieha na Okresnom úrade Pezinok - odbor životného prostredia správne konanie, ktorého účastníkom ste aj Vy.
Na záver chcem zdôrazniť, že odmietam ničím nepodložené obvinenia z klientelizmu a korupcie, pretože v predmetnej veci som o schvaľovaní žiadosti Pezinských tehelní, a.s. na zriadenie skládky odpadov nerozhodoval, celé konanie prebiehalo na Okresnom úrade - odbore životného prostredia Bratislava-vidiek a Pezinok, nikoho som nepreferoval a môj postup bol v súlade s platnou legislatívou, ktorú som povinný dodržiavať.

Ohodnoťte článok: