SPOMÍNAME

Marec 2001 / Prečítané 2227 krát
Dňa 31.3. 2001 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
IMRICH SOMOROVSKÝ
S láskou spomínajú
manželka, dcéry
a synovia s rodinami
Dňa 9. marca 2001 uplynulo desať rokov čo nás navždy opustil
JOZEF MRAVEC
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
Manželka Anna
a syn Jožko s rodinou

Dňa 3.3. 2001 uplynuli štyri roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
ŠTEFAN BUTAŠ
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami

Dňa 22.5. 2001 uplynie desať rokov odvtedy čo nás navždy opustil náš drahý manžel otec
JOZEF KADLEC ml.
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú
manželka a synovia