Nariadenie o deratizácii

MUDr. Darina Lopušná, MPH. / Marec 2001 / Prečítané 2274 krát
Okresný úrad v Pezinku, štátny okresný hygienik, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany zdravia ľudí podľa § 3 ods. I, písm. n/ a § 5 ods. 2 zák. NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy ..., § 18 ods. 1 písm. c, § 20 písm. d a v súlade s § 7 písm. g zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí nariaďuje
z dôvodu premnoženia hlodavcov na území mesta Pezinok a na zabránenie šíreniu ochorení prenosných zo zvierat na ľudí vykonať v termíne od 2. 4. 2001 do 12. 4. 2001 celoplošnú preventívnu deratizáciu na celom území mesta Pezinok.
Povinnými subjektmi sú na základe § 10 písm. a a b , § 11 písm. a a § 12 pís. a zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí obce, fyzické osoby a fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie a to v rozsahu svojich právomocí.
Mesto Pezinok vykoná plošnú preventívnu deratizáciu na verejných priestranstvách mesta a v objektoch im patriacich (bytové domy, zariadenia soc. starostlivosti a pod.).
Fyzické osoby - obyvatelia vykonajú deratizáciu napr. v domoch na bývanie - pivničných priestoroch, pri chovoch hospodárskych zvierat a pod.
Fyzické osoby a právnicke osoby oprávnené na podnikanie - podnikateľské subjekty vykonajú deratizáciu vo svojich objektoch, predovšetkým v poľnohospodárskych objektoch, potravinárskych prevádzkach, vývarovniach stravy, zdravotníckych zariadeniach, školských a predškolských zariadeniach, pivničných a skladových priestoroch a všade tam, kde môže byť alebo už je zistená prítomnosť týchto živočíšnych škodcov.
Správca verejnej kanalizácie vykoná deratizáciu vo verejnej kanalizácii v jeho správe.
Deratizáciu vo svojich objektoch vykoná aj Vojenský útvar Pezinok a Policajný zbor SR.
Preventívnu plošnú deratizáciu je nutné vykonať v stanovenom termíne a celoplošne, aby sa dosiahla čo najefektívnejšia likvidácia hlodavcov.
Plošná deratizácia je preventívnym opatrením na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení. Toto opatrenie je v súlade so zákonom NR SR č. 272/ 1994 Z.z. a to § 4 ods. písm. h.
Koordináciu celoplošnej deratizácie na území mesta Pezinok vykoná MsÚ Pezinok - oddelenie správy majetku mesta, Ing. Dubek, tel. 6901 170.
V prípade nejasností je možné obrátiť sa na OÚ Pezinok-štátneho okresného hygienika (tel. 641 21 55) alebo na odbor hygieny životného prostredia ŠZÚ hl. m. SR Bratislavy (tel. ústredňa 07/43 33 04 11).
Pokiaľ ide o výkon deratizačných prác, je vhodné sa obrátiť na príslušné odborné firmy, ktoré majú oprávnenie na výkon deratizačných prác v súlade s platnou legislatívou.
Vzhľadom na to, že výkon tejto preventívnej činnosti na ochranu zdravia ľudí pred prenosnými ochoreniami je opatrením, ktoré sa zakladá ako povinnosť pre uvedené subjekty, náklady s tým spojené financujú jednotlivé povinné subjekty z vlastných prostriedkov.
Po skončení výkonu deratizačných prác povinné subjekty zašlú obratom na MsÚ Pezinok pracovné listy, resp. iné vierohodné potvrdenie o výkone prác vo svojich objektoch.