V máji nás čaká sčítanie

JUDr. Jana Vallová / Marec 2001 / Prečítané 1871 krát
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov patrí medzi najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovania, ktoré sa tradične uskutočňujú v desaťročných intervaloch.
  Význam sčítania je predovšetkým v tom, že k jednému rozhodujúcemu okamihu sa zisťujú vybrané údaje o obyvateľoch, ich demografické, ekonomické, sociálne a kultúrne charakteristiky, základné údaje o úrovni bývania v domácnostiach, ako aj údaje o domovom a bytovom fonde.
Sčítaním sa získajú aj údaje o ekonomickej aktivite obyvateľstva v obciach, okresoch a krajoch, ktoré umožnia spresniť informácie o trhu práce aj na týchto úrovniach. Nie menej zaujímavé budú aj údaje o národnostnej a náboženskej štruktúre obyvateľov Slovenska.
Vo väčšine krajín sveta sa na rozhraní nového tisícročia uskutočňuje sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Medzinárodné organizácie i jednotlivé krajiny mu pripisujú mimoriadny význam. Pre Slovenskú republiku je význam sčítania o to dôležitejší, že je to prvé sčítanie v samostatnej Slovenskej republike.
Na Mestskom úrade sa agendou, ktorá súvisí so sčítaním obyvateľov, domov a bytov zaoberá pracovníčka Alena Šindlerová.

   Týmto štatistickým zisťovaním sa získajú nové informácie pre poznanie sociálno-ekonomického a demografického vývoja našej spoločnosti a súčasne sa vytvorí údajová základňa na prognózovanie rozvoja nášho hospodárstva a spoločnosti v ďalšom období.
Schválením zákona č. 165/1998 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 boli vytvorené legislatívne podmienky na začatie prác súvisiacich s prípravou sčítania v roku 2001. V zákone je stano-vený obsah sčítania, povinnosť poskytnúť požadované údaje, rozhodujúci okamih a doba sčítania, úlohy orgánov štátnej správy a obcí pri sčítaní, ustanovenia o ochrane zisťovaných údajov a úhrade nákladov na sčítanie. Údaje zisťované pri sčítaní sú stanovené v súlade s medzinárodnými odporúčaniami.
Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 25. mája na sobotu 26. mája 2001. Lehotu sčítania stanovila vláda Slovenskej republiky od 19. mája do 10. júna 2001. Samotné sčítanie sa uskutoční v lehote sčítania. Lehotou sčítania je časový úsek, v ktorom sčítací komisár vykoná sčítanie v určených sčítacích obvodoch. Lehota sčítania je navrhovaná tak, aby bolo dosť času na doručenie sčítacích tlačív obyvateľom a aby sčítací komisári, ktorí navštívia jednotlivé domácnosti, mali dosť času na zber a kontrolu vyplnených sčítacích tlačív.
Na príprave sčítatania sa zúčastňujú viaceré ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej štátnej správy a samospráva obcí. Sčítanie riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje Štatistický úrad SR v súčinnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy prostredníctvom krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky, krajských úradov, okresných úradov a obcí.


Ohodnoťte článok: