Pokuty v sume štvrť milióna

Marec 2001 / Prečítané 2000 krát
Na Okresnom úrade v Pezinku bolo v minulom roku zaevidovaných 331 priestupkových vecí, z ktorých 29 bolo odstúpených alebo odložených.
V 131 prípadoch boli priestupky riešené pokutou v celkovej sume 244 tisíc korún, 41 bolo ukončených pokarhaním, 3 zmierom, 3 prerokovaním bez uloženia sankcie, 58 zastavením konania.
Najčastejšie priestupky boli v zmysle zákona NR SR č. 372/90 Zb. o občianskom spolunažívaní (66). Išlo o úmyselné narušenie občianského spolunažívania, urážky na cti a ublíženie na zdraví.
Druhou najzávažnejšou skupinou priestupkov sú priestupky proti majetku (49). Krádeží sa dopúšťajú prevažne nezamestnané osoby a bezdomovci.
Ostatné priestupky boli na úseku verejného poriadku, životného prostredia, poľnohos-podárstva, ochrany spotrebiteľa a požiarnej ochrany.

Ohodnoťte článok: