Verejnoprospešné služby

November 2000 / Prečítané 2177 krát
V zmysle zákona o obecnom zriadení povinnosťou obce je starať sa o výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácii verejných priestranstiev, cintorína, odvoz komunálneho odpadu, čistenie obce, ďalej sem patrí správa a údržba verejnej zelene, verejného osvetlenia a pod.

Mesto Pezinok zabezpečuje tieto služby prostredníctvom zmluvných partnerov - Petmas, spol. s.r.o. Pezinok a Záhradnícke a cintorínske služby, spol. s.r.o. Pezinok.
Kto je za čo zodpovedný?

   Firma Petmas s.r.o. (riaditeľ Ing. Peter Mašura):
Údržba miestnych komunikácií, opravy ciest a čistenie kanalizačných vpustov, údržba verejného osvetlenia a mestského rozhlasu, starostlivosť o verejné WC, inštalácia tribún a vlajkovej výzdoby, čistenie mesta, odstraňovanie komunálneho odpadu a zimná údržba komunikácií. Na verejnoprospešné služby je v rozpočte mesta na rok 2000 vyčlenených takmer 16 miliónov korún (vrátane výstavby chodníka na Farskej ulici a skejtbordového ihriska na Fajgalskej ceste).

   Firma Záhradnícke a cintorínske služby s.r.o. (Ing. Hana Čechová, Ing. Michal Belan): zabezpečuje prevádzkovanie domov smútku, vedie evidenciu hrobov, prenajíma voľné hrobové miesta a vyberá poplatky za prenájom, stará sa o čistotu cintorínov, pripravuje odpad na vývoz, zabezpečuje bežnú údržbu zelene a zariadení, vykonáva kosenie a hrabanie, zimnú údržbu komunikácií, likvidáciu hrobov, stará sa o hroby významných osobností, otvára a uzatvára cintoríny.

Na Mestskom úrade v Pezinku verejnoprospešné služby patria do kompetencie oddelenia životného prostredia (vedúci Ing. Miloš Bačák, tel. 6901 151).


Ohodnoťte článok: