MESTO PEZINOK

Ing. Ivan Pessel / November 2000 / Prečítané 2346 krát
vyhlasuje výberové konanie

na nájom nebytových priestorov v k.ú.Pezinok, v objekte na Radničnom námestí č.9 a to kanceláriu č.28 o podlahovej ploche 40,9m2

s týmito podmienkami :

 1. Platná prihláška do výberového konania musí obsahovať tieto náležitosti :

 • účel nájmu a ponúkané nájomné uvedené formou sadzby "Sk/m2 /rok", čo budú kritériá výberu najvhodnejšieho nájomcu
 • doklady o spôsobilosti uchádzača na prezentované aktivity
 1. Podrobnejšie informácie podá : JUDr.Jarmila Poláková - právnik oddelenia správy majetku, organizátor výberového konania, č.t. 0704/ 6901176, I.posch.MsÚ, č.dv.15. polakova.jarmila@msupezinok.sk
     
 2. Prihlášky doručujte na adresu Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne na II.posch., č.dv.23, v uzavretých obálkach, uveďte meno a adresu uchádzača a výrazne označte heslom "Výberové konanie - Radničné nám.9".
     
 3. Lehota na podávanie prihlášok končí dňa 7.12.2000 o 11,00 hodine.
     
 4. Uchádzači, ktorí podali platnú prihlášku sa môžu zúčastniť výberového konania dňa 7.12.2000 o 16,00 hod. na MsÚ č. dv.12 na I.posch., kde následne po otvorení obálok podaných prihlášok môžu zabsolvovať osobný pohovor s výberovou komisiou.
     
 5. Organizátor si vyhraduje právo zrušenia výberového konania, s ktorým rozhodnutím musia byť uchádzači bezodkladne písomne oboznámení.
     
 6. Prípadnú zmenu podmienok výberového konania zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne s ňou oboznámi aj uchádzačov, ktorý do toho času podali prihlášku.

Ohodnoťte článok: