Významné výročie družobného mesta

Ing. Eva Lupová / Júl 2000 / Prečítané 2005 krát
V júnovom čísle Pezinčana sme informovali o účasti delegácie mesta Pezinok vedenej primátorom Ivanom Pesselom na oslavách 400. výročia povýšenia Mladej Boleslavy na kráľovské mesto.
V súvislosti s uvedenou významnou udalosťou ponúkame našim čitateľom v tomto čísle malý pohľad do histórie nášho partnerského mesta osvetľujúci vtedajšiu dobu.
Rok 1600 znamenal v stáročnej mladoboleslavskej histórii jeden z najdôležitejších zlomov, pretože mesto, ktoré sa iba päť rokov predtým vykúpilo z poddanstva, sa stalo mestom kráľovským. Samotná história Mladej Boleslavy siaha do omnoho vzdialenejšej minulosti k dobám existencie přemyslovského správneho hradu či neskoršieho poddanského mesta spravovaného rôznymi šľachtickými rodmi.
Vykúpenie z poddanských povinností a zbavenie sa opakovaného dohadovania s vrchnosťou je vo svojej podstate dôležitejším aktom než prijatie medzi kráľovské mestá, ktoré ho však logicky dovršovalo.
Mladá Boleslav využila nebývalý rozvoj miest v Čechách v 16. storočí na vlastný vzostup vyvolaný aj tým, že sa stala jedným z centier pôsobenia jednoty bratskej novej českej reformačnej cirkvi. Majetkové pomery mesta dané i výnosmi z pomerne rozsiahleho pozemkového vlastníctva (osem obcí, lesy a rybníky v klenickej oblasti) umožnili zadĺžiť sa po celom kráľovstve a zaplatiť pomerne vysokú sumu tridsaťtisíc kôp českých grošov poslednému majiteľovi mesta - Bohuslavovi Hasištejnskému z Lobkovic. A tak po viac ako 200 rokoch od udelenia mestských práv sa Mladá Boleslav stala slobodnou a jedinou túžbou mešťanov zostávalo ešte dosiahnutie titulu mesta kráľovského a s tým spojeného práva, keď jeho zástupcovia mohli sedieť v zemskom sneme ako príslušníci tretieho stavu - mestského. To sa podarilo Mladoboleslavčanom kráľovským majestátom vydaným na Pražskom hrade 3. júla 1600 samotným Rudolfom II. Týmto aktom boli mešťanom potvrdené všetky práva a slobody spojené s vykonávaním živnosti, varením piva a výčapom vína, boli zaradení pod súdnu právomoc kráľovského podkomořího a boli prijatí medzi zástupcov tretieho stavu na zemskom sneme. Napriek tomu, že náklady nedosiahli ani zďaleka sumu na vykúpenie z poddanstva, ani povýšenie nebolo lacnou záležitosťou. Za dva a pol tisícky kôp grošov, ktoré Mladoboleslavčania museli darovať (!) Rudolfovi II. sa dalo v tej dobe získať približne 5 domov na námestí alebo menšia dedina aj s poľami. Ale za oné vyhlásenie, že "...mesto Boleslav Mladý má tak ako iné mestá kráľovské slobodným zostať teraz i v časoch budúcich", to iste stálo.


Ohodnoťte článok: