Radón nemusí byť strašiakom!

Milan Oravec / Júl 2000 / Prečítané 9778 krát

   V minulom čísle sme uverejnili príspevok Radónové nebezpečenstvo, išlo o informácie získané z denníka Pravda. V článku sa uvádza, že Pezinok má najvyššie radónové riziko na Slovensku z miest nad 10 tisíc obyvateľov. Niektorí čitatelia nás žiadali, aby sme o probléme v Pezinčanovi informovali. Aj sme to urobili, ale vzhľadom na uzávierku, sme prisľúbili, že k problému sa ešte vrátime v tomto čísle.
Na odporúčanie okresnej hygieničky MUDr. D. Lopušnej sme v tejto veci navštívili RNDr. Miroslava Kubů, CSc. (na snímke), vedúceho odboru ochrany zdravia pred žiarením v Štátnom zdravotnom ústave v Bratislave.
Toto pracovisko je jedno zo štyroch na Slovensku a má za úlohu sledovať radiačnú situáciu v Bratislavskom kraji. "Kontrolujeme všetky parametre životného prostredia - čo sa konzumuje, čo sa pije, čo sa dýcha, čo je v pôde"-  povedal nám zjednodušene M. Kubů. Informáciu o vysoko rizikovom výskyte radónu v Pezinku označil za kačicu. Predsa, oni by medzi prvými museli vedieť, vzhľadom na stály monitoring, že takáto situácia nastala. Prečo bol takto "vypichnutý" práve Pezinok, to si ozaj M. Kubů nevie vysvetliť. Predsa je všeobecne známe, že na Slovensku sú "horúcejšie" radónové lokality.
M. Kubů sme požiadali, aby nám o radóne povedal viac:

- Radón je prírodný rádioaktívny plyn pochádzajúci z rádia a rádium sa nachádza v každom kameni. Rádioaktívne častice pri vyšších dávkach môžu poškodiť u človeka tkanivo s následným vznikom pľúcnej rakoviny. Problém s radónom má dlhú históriu, je to celosvetový problém, preto Svetová zdravotnícka organizácia po uznaní radónu za škodli-vinu, upozorňuje na riziká a sleduje jeho výskyt. Napríklad pri pozorovaní u baníkov sa zistilo, že na 100 000 osôb pripadá v priemere 30 onemocnení na rakovinu spôsobenú radónom, keď ročne strávia 7000 hodín v pobytovom priestore, a objemová aktivita radónu dosahuje 200 beccquerelov (jednotka aktivity) na m3. Treba však pripomenúť, že riziko vzniku rakoviny u fajčiarov je niekoľkonásobne vyššie.
Všeobecne platí, že tam kde sú hory, kde je uránový základ, tam sa radón nachádza. A Slovensko takou oblasťou je.

Teda prítomnosť radónu v Pezinku môžeme pripísať Malým Karpatom?
- Je to tak. Vzťahuje sa to však nielen na Pezinok, ale celú túto oblasť.
Malé Karpaty sú staré, zvetralé horstvo. Kamene a skaly sú plytko pod malou vrstvou zeme, ktorá je priepustná. Radónu nebráni teda nič v prieniku. Pokiaľ sa dostáva voľne do ovzdušia nám neškodí, ale v nevetraných domoch, baniach alebo iných uzavretých priestoroch, už škodiť môže. Avšak vyšší výskyt radónu v niektorých oblastiach Slovenska je podstatne horší ako je to v malokarpatskej oblasti.

Ako sa môžeme brániť proti účinkom radónu?
- Ako som už spomenul v otvorenom ovzduší tento plyn nie je zdraviu škodlivý, jeho koncentrácia je len zanedbateľných asi 8 Bq/m3. Zdravotné riziko nastáva pri používaní stavieb, ktoré majú nedostatočnú izoláciu, alebo keď tieto sú z dôvodov úspory tepelnej energie utesnené či sú postavené z nevhodných materiálov. V takýchto prípadoch je potrebné bezpodmienečne často vetrať. Pri novej výstavbe, ktorá sa aj v Pezinku tlačí už k horám, je rozumné dať si prítomnosť radónu na pozemku zmerať. Keď stavebník urobí dobrú hydroizoláciu, je dostatočná aj proti radónu. Je potrebné stavať z materiálov, ktoré sú certifikované (v stavebninách sa preverujú), nie je dobré experimentovať s rôznymi šamotovými tehlami z búračiek a podobne.
Z radónu teda nemusíme mať strach...
- Nie. Rozhodne sa netreba touto vecou stresovať. Radón je súčasťou nášho životného prostredia. Vieme o jeho vlastnostiach, kedy škodí a ako sa máme proti nemu brániť. Nemusíme mať strach, ale nie je tiež správne, tento problém úplne ignorovať.