Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie

Ing. Ivan Pessel / Júl 2000 / Prečítané 2063 krát
na predaj voľného mestského bytu, t.j. neobsadeného nájomcom, a spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 723/ 4338 z celku k spoločným častiam a spoločným zariadeniam bytového domu a zastavaného pozemku parc. č. 4925, k.ú. Pezinok s týmito podmienkami:

1. Predmet: Ide o dvojizbový byt č. 3 o podlahovej ploche 57,10 m2 na Mladoboleslavskej ulici č. 16, súp. č. 1371, nachádzajúcom sa na druhom nadzemnom podlaží bytového domu postaveného na parc. č. 4925 v k.ú. Pezinok spolu so spoluvlastníc-kym podielom o veľkosti 723/ 4338 z celku k spoločným častiam a spoločným zariadeniam predmetného bytového domu a k zastavanému pozemku, ktorý je vo vlastníctve Mesta Pezinok v zmysle listu vlastníctva č. 5238.
Technický stav bytu je adekvátny bežnému opotrebeniu dlhoročným užívateľom, pričom jeho užívanie sa datuje od roku 1959, takže je nevyhnutná rekonštrukcia kúpeľne a WC, kuchyňa neobsahuje vo výbave kuchynskú linku, kúrenie je lokálne plynovými gamatkami, ohrev teplej vody prietokovým ohrievačom. Minimálnu požadovanú úroveň trhovej hodnoty bytu spôsobuje jeho výhodná lokalizácia umiestnenie v tichej uličke úzkeho centra Mesta iba v trojposchodovom bytovom dome (so 6-imi bytovými jednotkami).

2. Platná prihláška do výberového konania musí obsahovať tieto náležitosti:
  • ponúkaná kúpna cena odrážajúca minimálne momentálnu cenovú úroveň na trhu s nehnuteľnosťami, t.j. min. 500 000 Sk, ktorá bude hlavným kritériom výberu nadobúdateľa;
  • spôsob úhrady kúpnej ceny bude podporným kritériom pre výber najvýhodnejšej ponuky, prednosť má okamžitá splatnosť kúpnej ceny pred ponukou číselne vyššou (max. o 5%).

3. Podrobnejšie informácie podá: Ing. Ivan Dubek - vedúci odd. správy majetku MsÚ, 1. posch. č. dv. 14, č. tel. 6901 172 a organizačné otázky zodpovie JUDr. Jarmila Poláková - právnik oddelenia správy majetku, organizátor výberového konania, č. tel. 6901 176, 1. posch. MsÚ, č. dv. 15.

4. Prihlášky doručujte na adresu Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne na 2. posch., č. dv. 23, v uzavretých obálkach, uveďte meno a adresu uchádzača a výrazne označte heslom "Výberové konanie - Mladoboleslavská 16".
5. Lehota na podávanie prihlášok končí dňa 20.8.2000 o 11.00 hod.

6. Uchádzači, ktorí podali platnú prihlášku sa môžu zúčastniť výberového konania v ten istý deň, t.j. 20.8.2000 o 13.00 hod. na MsÚ č. dv. 12 na 1. posch., kde bude verejné otvorenie obálok.
7. Pripúšťa sa prípadná zmena podmienok výberového konania, nie však zásadná (napríklad nie začlenenie úplne nového kritéria rozhodujúceho pri ýbere), ktorú musí schváliť výberová komisia najneskôr v Rozhodnutí o vlastnom postupe bezprostredne pred zahájením svojej činnosti.
8. Mesto Pezinok si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie.


Ohodnoťte článok: