Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie

Ing. Ivan Pessel / Júl 2000 / Prečítané 2268 krát

na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti v k.ú. Pezinok, na Kollárovej ul. č. 14, súp. č. 133, parc. č. 4690/1, 2, 3 o celkovej výmere 751 m2 s týmito podmienkami:

1. Predmet: nehnuteľnosť súp. č. 133, na parc. č. 4690/1 - zast. pl. o výmere 186 m2, 4690/2 - zast. pl. o výmere 398 m2 a 4690/3 - zast. pl. o výmere 167 m2.
popis: Dom je stavaný v tvare O, pričom v jeho pravej časti je do ulice zriadený nebytový priestor o podl. ploche 121,9 m2, t.č. obsadený komerčným nájomcom, v zadnej časti je bytový priestor o podl. ploche 31,5 m2, momentálne neobsadený, podpivničená je časť o podl. ploche 113,6 m2.
Ľavá časť predstavuje tri bytové jednotky celkovo o podl. ploche 172,1 m2 (48,8 + 77,3 + 46), momentálne neobsadené, podpivničená je len dvorová časť o podl. ploche 67 m2.
Fakticky sa s predmetnou nehnuteľnosťou užíva aj pozemok p.č. 4690/4 - zast. pl. (dvor) o výmere 66 m2, ktorý však nie je majetko-právne vysporiadaný a preto nebude ani predmetom prevodu vlastníctva.
staveb.-tech. stav: nutná celková rekonštrukcia vrátane kanalizačnej prípojky (t.č. dve žumpy) a strechy.

2. Platná prihláška do výberového konania musí obsahovať tieto náležitosti:

  • ponúknutá kúpna cena musí dosahovať minimálne ponúkanú kúpnu cenu v predchádzajúcom výberovom konaní, t.j. nesmie byť nižšia ako 6 000 000 Sk;
  • spôsob úhrady kúpnej ceny je druhým kritériom rozhodujúcim o výbere najvhodnejšieho uchádzača, pričom prednosť má okamžitá splatnosť pred ponukou číselne vyššou (max. však o 1 %).

3. Podrobnejšie informácie podá: Ing. Ivan Dubek - vedúci OSM, odborný garant výberového konania, č.t. 6901 170, I. posch. MsÚ, č. dv. 11, organizačné otázky zodpovie organizátor
JUDr. Poláková Jarmila - právnik odd. správy majetku Mesta.

4. Prihlášky doručujte na adresu Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne na 1. posch. v uzavretých obálkach, uveďte meno a adresu uchádzača a výrazne označte heslom "Výberové konanie - Kollárova 14".

5. Lehota na podávanie prihlášok končí dňa 20.9.2000 o 11.00 hod.

6. Uchádzači, ktorí podali platnú prihlášku sa môžu zúčastniť výberového konania v ten istý deň, t.j. 20.9. 2000 o 14.00 hod. na MsÚ č. dv. 12 na 1. posch., kde následne po otvorení obálok podaných prihlášok absolvujú osobný pohovor s výberovou komisiou.

7. Pripúšťa sa v prípade osobnej účasti uchádzačov, aby výberová komisia pristúpila, podľa vlastného zváženia, k vyjednávaniu s predkladateľmi najvýhodnejšieho návrhu.

8. Rovnako sa pripúšťa zmena podmienok, nie však zásadná (napr. nie začlenenie úplne nového kritéria pre výber), ktorú musí schváliť výberová komisia najneskôr v Rozhodnutí o vlastnom postupe bezprostredne pred zahájením svojej činnosti.

9. Mesto Pezinok si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie.


Ohodnoťte článok: