V budúcom roku nás čaká s č í t a n i e

Júl 2000 / Prečítané 2242 krát
V uplynulých dňoch nás informoval Štatistický úrad Slovenskej republiky o pripravovanom sčítaní obyvateľov, domov a bytov, ktoré bude vykonané na celom území Slovenskej republiky k 26. máju 2001. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 25. mája na sobotu 26. mája 2001.
Cieľom sčítania je získať priamo od obyvateľstva informácie, ktoré nie je možné zistiť prostredníctvom iných existujúcich informačných systémov a to metódou sebasčítania.
Samotného sčítania sa zúčastňujú všetci obyvatelia, ktorým vzniká povinnosť poskytnúť štatistické údaje. Zisťované údaje budú obyvatelia zaznamenávať na špeciálne sčítacie tlačivá. Pre potreby sčítania budú použité tri druhy sčítacích tlačív (za obyvateľov, domy a byty). Zber a prvotnú kontrolu vyplnenia sčítacích tlačív vykonajú sčítací komisári.
Pri sčítaní sa zisťujú vybrané údaje o obyvateľoch, ich demografické, ekonomické a sociálne charakteristiky, základné údaje o úrovni bývania v domácnostiach a údaje o domovom a bytovom fonde.
Získané a spracované údaje budú publikované na úrovni obcí, časti obcí, okresov, krajov a za celú Slovenskú republiku.
Štatistický úrad Slovenskej republiky bude sčítanie riadiť, metodicky usmerňovať a koordinovať. Prípravu na vykonanie sčítania realizuje štatistický úrad prostredníctvom krajských správ, orgánov miestnej štátnej správy a obcí.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001 sa uskutoční podľa zákokona číslo 165/1998 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 z 12. mája 1998.

Ohodnoťte článok: