JUBILEUM OSOBITNEJ ŠKOLY

PhDr. Ladislav Vyberal / Marec 2000 / Prečítané 2002 krát
  V minulom roku sme si pripomenuli 50. výročie vzniku Osobitnej školy v Pezinku.
V prvom roku svojej existencie mala škola jednu triedu so sedemnástimi žiakmi. Bola umiestnená v budove bývalej Národnej školy na Holubyho ulici. V rokoch 1949-1965 mala striedavo jednu alebo dve triedy, a dosť často sa premiestňovala po rôznych objektoch v Pezinku, pokiaľ miestnosť školy niekto potreboval na vyučovanie.
V školskom roku 1966/67 dostala škola budovu po bývalej Učňovskej škole poľnohospodárskej na Trnavskej ulici. Stále priestory boli značným prínosom, aj keď to bol vlhký objekt, v ktorom bolo potrebné vykonať generálnu opravu. K dispozícii boli učebne, provizórna telocvičňa, miniatúrna dielňa a školská záhrada. Škola aj napriek svojim nedostatkom bola jednou z najlepších v okrese. V ďalších rokoch, ako pribúdalo žiakov, sa postupne rozrástla na plne organizovanú.
Nová etapa v histórii školy začala v roku 1990, keď sme dostali nové priestory bývalej materskej školy a detských jaslí na Komenského ulici. Boli upravené prestavbou na účely výchovnovzdelávacieho procesu, ktorý začal 1. februára 1992.
V roku 1997 sa dve osobitné školy v Pezinku a v Modre zlúčili do jedného právneho subjektu s riaditeľstvom v Pezinku. Dôsledky súvisiace s touto organizačnou zmenou možno hodnotiť pozitívne. Výsledkom je, že Osobitná škola v Pezinku je registrovaná ako komplexne dobudovaná špeciálna škola. V súčasnosti slúži pre deti z celého okresu, najviac je ich však z Pezinka a blízkeho okolia. V školskom roku 1999/2000 máme šestnásť tried a štyri oddelenia školského klubu detí.
Mnoho aktivít sa uskutočňuje vďaka sponzorstvu, ktoré získavame prevažne v Pezinskom okrese. Za zmienku stoja aktivity v podobe škôl v prírode, vydávanie školského časopisu, technické vybavenia a kompenzačné pomôcky, zveľaďovanie okolia a interiéru školy.
Súčasťou školy je od 1. septembra 1998 špeciálnopedagogická poradňa s okresnou pôsobnosťou. Poskytuje deťom individuálnu pomoc v oblasti prevencie, ranej starostlivosti, výchovy a vzdelávania, voľby povolania, podieľa sa na riešení osobnostného, poznávacieho vývinu žiakov a ich uplatnenia v rámci zdravej populácie.
Významnú úlohu pri vzdelávaní žiakov osobitnej školy majú pedagógovia, ktorí svoju prácu chápu ako poslanie. Ťažko by mohli vykonávať takú náročnú prácu bez hlbokého vzťahu a citovej angažovanosti k tým, ktorí sú na nich odkázaní.

Ohodnoťte článok: