Za nezodpovednosť pokuty

Marec 2000 / Prečítané 2408 krát
Dňa 6. marca 2000 o 13.40 hodine počas výkonu hliadkovej činnosti na sídlisku Sever sa zamestnanci mestskej polície pristavili pri zjavne mladistvej osobe, ktorá fajčila cigaretu. Hliadka zistila, že 16-ročný Marek z Pezinka si kúpil cigarety v potravinách na sídlisku Sever v Pezinku. Predavačke, ktorá predala maloletej osobe cigarety bola uložená pokuta v blokovom konaní, ktorú na mieste zaplatila a o počínaní Mareka boli osobne hliadkou mestskej polície oboznámení rodičia.
Podobný priestupok riešila mestská polícia dňa 15. marca 2000, keď zjavne maloletá osoba kupovala v novinovom stánku, opäť na sídlisku Sever, cigarety. Šlo o 13-ročného Ivana z Pezinka. Predávajúcemu bola za priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami uložená pokuta v blokovom konaní a rodičov maloletého si pozvali na pohovor.
Dňa 11.3. 2000 o 15.00 hodine preverovala hliadka mestskej polície oznam, že na Novomeského ulici sa nachádza skupina detí, ktoré svojim správaním javia známky opilosti. Hliadka po príchode na miesto určenia zistila, že oznam sa zakladá na pravde a že ide o 12-ročnú Katarínu, 15-ročného Martina, 16-ročného Štefana a 16-ročného Martina (všetci z Pezinka). Ďalej hliadka zistila, že víno si kúpili v predajni na sídlisku Sever. Predávajúci dostal blokovú pokutu a rodičov týchto detí si mestská polícia pozvala na pohovor.
Týmito prípadmi, vybratými zo zvodiek Mestskej polície v Pezinku, chceme poukázať na oblasť právnej ochrany detí a mládeže pred vznikom závislostí od tabaku, pred škodlivými účinkami fajčenia a ochrany pred škodlivými účinkami alkoholických nápojov.
Vo všetkých uvedených prípapadoch sa priestupca dopustil priestupku tým, že predal tabakový výrobok alebo alkoholický nápoj osobe mladšej ako 18 rokov. Zákaz predaja tabakových a alkoholických výrobkov je upravený jednak v zákone o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných staníc, ako aj v zákone o ochrane nefajčiarov. Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami sú upravené aj v zákone o priestupkoch. Priestupku sa tu dopustí ten, kto okrem iného predá, podá alebo inak umožní požitie alkoholických nápojov, alebo inej návykovej látky, než je alkohol, osobe mladšej ako osemnásť rokov.
Zakazuje sa teda predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie osobám mladším ako 18 rokov. Zákonom sa zakazuje osobám mladším ako 18 rokov predávať aj tabakové výrobky.
Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, alebo kto predáva tabakové výrobky, je povinný odoprieť ich predaj osobe, o ktorej možno mať pochybnosť, či spĺňa podmienku veku, kým jej splnenie nepreukáže úradným dokladom.
Za priestupok na tomto úseku môže zamestnanec obecnej polície uložiť páchateľovi pokutu v blokovom konaní do výšky 500 Sk.
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz, okrem iného aj predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie osobám mladším ako 18 rokov môže obec prípadne mesto uložiť pokutu od 5000 Sk do 200 000 Sk a pri predaji tabakových výrobkov od 500 Sk do 100 000 Sk.