Sankčné postihy za nedostatky

MVDr. Eva Šaligová / Marec 2000 / Prečítané 1915 krát
Kontrolóri odboru živnostenského podnikania a ochrany spotrebiteľa Okresného úradu Pezinok v roku 1999 vykonali 400 kontrol, pričom za zistené nedostatky uložili 78 sankčných postihov (o 17 viac ako v r. 1998) v celkovej sume 405 tisíc Sk.
Za porušenie ustanovení zák. č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní bolo vydaných 31 rozhodnutí o pokute v sume 204 500 Sk. Najčastejšími nedostatkami boli: neohlásené zmeny údajov obsiahnutých v živnostenskom oprávnení, neoznámenie ustanovenia nového zodpovedného zástupcu za živnosť prípadne neoznámenie ukončenia jeho funkcie ako aj neohlásenie zriadenia prevádzkarne.
Za porušenie ustanovení zákona č. 634/ 1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa bolo uložených 47 pokút v sume 201 tisíc Sk. Postihy boli za: prekročené doby spotreby, nesprávne účtovanie ceny pri predaji výrobkov, nedodržiavanie správnej hmotnosti, nedostatočné označovanie výrobkov základnými informačnými povinnosťami (cena, výrobca alebo dovozca a dodávateľ, zloženie materiálu, spôsob ošetrenia či údržby), nevydávanie pokladničného dokladu prípadne, že neobsahoval požadované náležitosti, a nevybavenie reklamácie. Reklamácie tvorili 50 percent z celkového počtu prešetrovaných sťažností.
Za minulý rok kontrolóri odboru živnostenského podnikania a ochrany spotrebiteľa pozastavili predaj tovaru v hodnote 685 tisíc Sk.

Ohodnoťte článok: