Starostlivosť o najmenších

Máj 1999 / Prečítané 2264 krát
  Ráno čo ráno defilujú zástupy detí do škôl, odpoludnia z nich. Vzniká potom priestor voľný a v náväznosti otázka: Čo s voľným časom? Jeho využitie je rôznorodé. A to je pomerne zložitý problém, ktorý je záležitosťou celej našej spoločnosti. Rodičia, učitelia, vychovávatelia, katechéti, ale aj kamaráti a všetci ľudia priamo alebo nepriamo ovplyvňujú formovanie postojov našich mladých.
    Ako je to s možnosťami využitia voľného času detí v našom meste? Pokúsim sa najprv vymenovať niektoré možnosti, kam deti môžu vo voľnom čase. Na území mesta je Centrum voľného času - štátne zariadenie, ktoré ponúka záujmové krúžky, hry, kvízy, súťaže, výlety, pobytové tábory na území a v zahraničí. Tu možno efektívne využiť voľný čas. Základná umelecká škola na Trnavskej ulici sa venuje deťom talentovaným na hudbu, pohyb, či hovorené slovo. Deti so záujmom o tanec majú šancu v tanečnej škole K. Štrbovej. Sympatická je ponuka manželov Piktorovcov, hrať detské divadlo v DK každú 3. nedeľu v mesiaci.
    Milé sú piatkové stretnutia najmenších pri hrách v kláštore Kapucínov, či výlety detí so staršími kamarátmi pri pezinskej katolíckej farnosti a samotná činnosť speváckeho zboru Monika. Úspešná je činnosť skautov. Časť detí so záujmom o šport trénuje pod vedením odborných trénerov pri športových kluboch. A tak by som mohla menovať ďalej...
    Nepochybne je dôležitá práca učiteľov a vychovávateľov na školách v čase mimo vyučovania. Avšak popri všetkých, úlohu najdôležitejšiu má rodič. Čím ďalej, tým viac pociťujem silný vplyv negatívnych javov na deti - drogy, toxikománia vo všetkých podobách, filmy plné násilia, časopisy...
    Chrániť deti ako to najcennejšie čo máme, nielen po stránke fyzickej ale predovšetkým duchovnej, citovej, etickej je úloha rodiča a nás všetkých, zainteresovaných na výchove.
    Milí rodičia, učitelia, vychovávatelia zaželajme si spoločne dobré vzťahy medzi nami. Oni sú tvorcom pohody, pokoja. Tieto sú zase zárukou rozvoja osobnosti našich najmenších.
    Vám milé deti želáme úprimných a Vám oddaných rodičov, kamarátov verných, rozumných učiteľov a vôbec v ľuďoch dospelých, aby ste nachádzali len úprimnosť, dôveru a lásku.
Ľ. Benčúriková
riaditeľka CVČ

Ohodnoťte článok: