Poslanci na jednodňovom školení

Máj 1999 / Prečítané 2232 krát
  V apríli sa konalo v rekreačnom stredisku Kablo na Stupoch jednodenné školenie poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Prednášky boli na témy: Zákon o obecnom zriadení, Zákon o majetku obcí, Zásady hospodárenia mesta, Mestská legislatíva, Vybavovanie sťažností, Vzťah miestnej štátnej správy a samosprávy, Zákon o obecnej polícii. Prednášali: prednosta OkÚ René Bílik, primátor mesta Ivan Pessel, hlavná kontrolórka mesta Elena Antalová, prednosta MsÚ Ladislav Šafár, ved. finančného odd. MsÚ Marianna Nádaská a náčelník mestskej polície Ľudovít Farbula.