VÝBEROVÉ KONANIE NA NÁJOM nebytových priestorov na Holubýho ul.č.35(58+79m2)

Apríl 1999 / Prečítané 2059 krát
1. Platná prihláška do výberového konania musí obsahovať tieto náležitosti
- účel nájmu (druh uvažovných aktivít) a ponúkané nájomné
- príp. doklady o spôsobilosti uchádzača na ponúkané aktivity
- príp. dokumentáciu zámeru využitia
2. Podrobnejšie informácie podá: Ing. Ivan Oravec, ved. odd. správy majetku MsÚ Pezinok, tel.č.: (0704) 41 3861, alebo 413507.
3. Prihlášky doručujte na adresu Mestský úrad, Radničné nám. č.7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne na 2. posch. č. dv. 23, v uzavretých obálkach, uveďte meno alebo plný názov uchádzača a výrazne označte heslom, ktoré je uvedené nižšie.
4. Lehota na podávanie prihlášok končí dňa 17.5. 99 o 11.00 hod.
5. Uchádzači, ktorí podajú platnú prihlášku, budú písomne pozvaní na osobný pohovor s výberovou komisiou.
6. Ponúkané priestory pozostávajú z:
        predajne priamo prístupnej z ulice - 58m2
        skladový priestor vo dvore - 78m2
7. Heslo: "VÝBEROVÉ KONA-NIE - "HOLUBYHO 35"
Ing. Ivan Pessel, v.r.
primátor Mesta Pezinok

Ohodnoťte článok: