Viac objasnených trstných činov

Apríl 1999 / Prečítané 2293 krát
   V roku 1998 sme zaznamenali v rámci OO PZ Pezinok nápad 407 skutkov celkovej kriminality. Celková objasnenosť za uplynulý rok činí 57,7 %, čím sa radí OO PZ Pezinok v objasnenosti na prvé miesto v rámci Bratislavského kraja. Porovnaním trestnej činnosti (TČ) za rovnaké obdobie v roku 1997 je zaevidovaný vyšší nápad o 41 prípadov, pričom sa objasnenosť zvýšila o 6%. Z pohľadu jednotlivých druhov TČ je takáto situácia :
Násilná kriminalita

    Zeavidovali sme 18 skutkov, z ktorých bolo objasnených 17. U lúpeží evidujeme 5 skutkov. Na úseku TČ vydierania boli zaznamenané dva prípady, z ktorých bol jeden prípad tzv. výpalného. Aj tieto prípady boli objasnené, páchatelia sú braní na zodpovednosť.
    Z najzávažnejších trestných činov násilnej povahy sme zaznamenali jeden pokus o vraždu, ktorého sa dopustila 43-ročná I.G. trvale bytom v Pezinku. Páchateľka sa uvedeného skutku dopustila tým, že dňa 5.2. 1998 vo svojom byte na Záhradnej ulici, po predchádzajúcom verbálnom útoku zo strany B.G., uchopila kuchynský nôž a týmto bodla poškodeného do chrbta v oblasti obličky. Uvedeným skutkom sa dopustila trestného činu ublíženia na zdraví. Menovaná však svoj čin v priebehu krátkeho času opäť zopakovala. V druhom prípade bola stíhaná v zmysle § 8/1 k §219/1 T.z. za trestný čin pokusu o vraždu. V súčasnosti prípad vyšetruje Krajský úrad vyšetrovania Bratislava.
Majetková kriminalita
    Majetková kriminalita s nápadom 93 skutkov predstavovala ťažisko nápadu kriminality v rámci OO PZ. Z uvedeného nápadu bolo 25 skutkov objasnených, t.j. 26,8%. Krádeží vlámaním bolo evidovaných 11 prípadov. Objasnené boli tri prípady. Odcudzených bolo 32 motorových vozidiel, z ktorých päť krádeží bolo objasnených, t.j. 15,6%.
Ekonomická kriminalita
    Na tomto úseku bolo zaznamenaných 5 prípadov. V jednom prípade bol zaevidovaný TČ sprenevery. Všetky prípady boli úspešne objasnené.
Drogová kriminalita
    Zaznamenali sme 8 prípadov prechovávania, nedovolenej výroby a držby omamnej látky. V prevažnej miere ide o heroín a konope canabis. V súvislosti s týmto druhom TČ bolo stíhaných spolu osem páchateľov, traja boli recidivisti, v štyroch prípadoch išlo o mladistvých.
Organizovaná kriminalita
    Geografická poloha okresu Pezinok, v susedstve s hlavným mestom Bratislava, vytvára optimálne podmienky na páchanie trestnej činnosti organizovaných skupín prevažne z Bratislavy. Značný turistický ruch v okrese a pomerne značná migrácia obyvateľstva a návštevníkov z cudziny vytvárajú podmienky pre kriminálne živly na páchanie organizovanej TČ. Prvky organizovaného zločinu sú v prípadoch krádeží motorových vozidiel a TČ vydierania tak, ako v prípade poškodeného z Pezinka vo forme výstražného listu, telefonickej výzve a nakoniec hodením zápalnej fľaše s benzínom cez okno do jeho domu. V uvedenom prípade boli páchatelia zistení.
Stav a úroveň verejného poriadku
Nebol zaznamenaný výskyt žiadnych hromadných a závažných prípadov porušovania verejného poriadku. Na uvedenom úseku dochádza k občasnému narušeniu poriadku jednotlivcami počas kultúrnych podujatí, návštev reštauračných zariadení ako i športových podujatí. Medzi najčastejšie kriminogénne faktory, ktoré vplývajú na páchanie trestnej činnosti patria: nezamestnanosť, zlé rodinné zázemie, túžba po dobrodružstve a vplyv kolektívu. Posledné dva faktory sa týkajú hlavne kriminality mládeže.
    Pri vyhodnotení činnosti v roku 1998, riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Pezinku stanovil úlohy pre policajtov Obvodného oddelenia PZ Pezinok, najmä pri skvalitnení v oblasti prevencia s cieľom znižovania nápadu TČ a postupného zvyšovania objasnenosti trestných činov. V oblasti výkonu služby bude venovaná zvýšená pozornosť získavaniu, sústreďovaniu a analyzovaniu informácií o organizovanej TČ. Medzi oblasti, v ktorých sa príslušníkom PZ menej darí objasňovať trestnú činnosť sú krádeže vlámaním do pivníc a ogranizované krádeže motorových vozidiel. K zlepšeniu celkovej objasnenosti trestnej činnosti by prispela aj užšia spolupráca občanov mesta Pezinok s príslušníkmi PZ. Z uvedeného dôvodu vyzývame občanov, aby užšie spolupracovali s orgánmi policajného zboru, čím prispejú k bezpečnosti vo svojom bydlisku.
Kpt. M. Kovár

Ohodnoťte článok: