Poslanci o delikvencii a kultúre

Apríl 1999 / Prečítané 2019 krát
V piatok 26. marca sa zišli poslanci mestského zastupiteľstva na svojom 3. zasadnutí. V programe rokovania okrem iného boli - delikvencia na území mesta, vybavovanie sťažností, VZN o nakladaní s odpadmi a o postupe pri prevodoch vlastníctva mestských bytov a nebytových priestorov, lesné hospodárstvo a kultúrny život.
    Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície a delikvencie v našom meste predložil náčelník MsP Ľudovít Farbula. Uviedol, že MsP v roku 1998 riešila 2200 priestupkov, najviac proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (122).
    Poslanci schválili v súlade so zákonom č. 152/1998 z.z. o sťažnostiach a č. 85/1990 v znení č.242/1998 o petičnom práve ZÁSADY postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností v podmienkach mesta Pezinka.
    Mestské zastupiteľstvo zrušilo VZN č. 6/97 o podmienkach dovozu odpadu na územie mesta s cieľom odstrániť nesúlad VZN mesta Pezinok s čl. 71 odst. 2 Ústavy SR, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zák. SNR č. 494/1991 Zb o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v súlade Nálezom Ústavného súdu SR č. 357 vyhlásenom v zbierke zákonov dňa 24. 11. 1998 v čiastke č. 140.
    Mestské zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/99 o postupe pri prevodoch vlastníctva mestských bytov a nebytových priestorov. Toto VZN upravuje pravidlá postupu orgánov mesta Pezinok, práva a povinnosti osôb v súvislosti s uplatnením zákona o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov. V zmysle § 8a tohto nariadenia si mesto pri bytoch, prenajatých po 31. 12. 1990, v prípade ich privatizácie uplatní predkupné právo, pokiaľ by chcel kupujúci kúpený byt predať po dobu 15 rokov od jeho nadobudnutia. Mesto odkúpi byt za rovnakých podmienok, za akých nadobúdateľ byt získal, s prihliadnutím na účelne využité náklady na udržiavanie, príp. zveľadenie bytu. Z privatizácie, podľa tohto VZN, sú vylúčené byty vo vlastníctve mesta Pezinok prenajaté na dobu určitú a to najdlhšie tri roky.
    Zo správy o lesnom hospodárstve vyplynulo, že mestské lesy o výmere 1201 ha na základe zmluvy od r. 1993 po odbornej stránke spravuje š.p. Lesy Smolenice. Komplexne zabezpečuje správu lesov, výkon predpísaných lesníckych činností v zmysle zákona č. 100/1997 Zb., v znení noviel, pestovateľskú a ťažobnú čínnosť a realizáciu vyťaženej drevenej hmoty. V roku 1998 bolo podľa ťažobného plánu vyťažených 4784 m3 dreva z kalamity zo zimy 1995/96. Náklady na pestovateľskú činnosť boli 1,04 mil. Sk.
    V hodnotiacej správe o kultúrnom živote v meste bola vyhodnotená činnosť Kultúrneho centra, infor-mačno-kultúrnych médií (časopis Pezinčan, Televízia Pezinok), práca s mládežou a kultúra každodenného života. Poslanci schválili tiež novú koncepciu kultúry, ktorá nadväzuje na predošlý dokument z roku 1991.

Ohodnoťte článok: