Voľby hlavy štátu

Apríl 1999 / Prečítané 2007 krát
  V sobotu 15. mája 1999 sa uskutočnia v Slovenskej republike voľby hlavy štátu. Po prvý raz o tom, kto bude prezidentom, rozhodnú občania v priamej voľbe.
Veríme, vážení občania, že využijete svoje volebné právo a dáte svoj hlas niektorému z kandidátov, o ktorom si myslíte, že bude dôstojným reprezentantom nášho štátu.
Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 hod. V zmysle rozhodnutia primátora mesta zo dňa 26. marca t.r. bolo v Pezinku zriadených 15 volebných okrskov s rovnakým počtom volebných miestností, podobne ako to bolo pri minuloročných voľbách. Všetci voliči z nášho mesta, ktorí sú zapísaní vo volebných zoznamoch, dostanú z mestského úradu oznámenie o voľbách, v ktorom je uvedený volebný okrsok, volebná miestnosť, termín konania volieb a poučenie o spôsobe hlasovania.
   Voličské zoznamy sú k dispozícii k nahliadnutiu a vykonaniu zmien na Mestskom úrade, Radničné nám. č.7, kanc. č. 9. Na tomto mieste sa vydávajú aj hlasovacie preukazy. Všetky zmeny a vydávanie voličských preukazov je možné vykonať do 14. mája 1999 do 15.00 hod. (v prípade druhého kola do 28. mája 1999 do 15.00 hod.).
   Žiadame všetkých oprávnených občanov, aby si vo vlastnom záujem skontrolovali voličské zoznamy a vykonali potrebné zmeny. Voliči, ktorí v čase voľby nebudú prítomní v mieste svojho trvalého bydliska možu si na mestskom úrade vyžiadať voličský preukaz, na čas voľby budú dočasne vyškrtnutí zo stáleho zoznamu voličov a s voličským preukazom môžu voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na celom území Slovenskej republiky.
   Podľa zákona majú právo voľby občania Slovenskej republiky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej republiky.
Volič hlasuje osobne. Po príchode do volebnej miestnosti je povinný preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Volič, ktorému bol vydaný voličský preukaz je povinný predložiť aj voličský preukaz.
   V prípade nezvolenia prezidenta SR v prvom kole voľby sa v súlade s § 31 zákona NR SR č. 46/99 Z.z. a rozhodnutia predsedu NR SR uskutoční druhé kolo voľby dňa 29. mája 1999 (sobota) od 7.00 do 22,00 hod.