Pezinok na Slovakiatoure

Ing. Eva Lupová / Február 2006 / Prečítané 2313 krát
Spoločný stánok Pezinka so štyrmi partnerskými mestami na tohtoročnom Slovakiatoure.

Najlepšou kickboxerkou Slovenska v roku 2005 Svatava Špániková

Milan Oravec / Február 2006 / Prečítané 3162 krát
V Banskej Bystrici začiatkom februára vyhlásili najlepších kick-boxerov roka 2005 v Slovenskej republike. Prestížne ocenenie Najlepší kickboxer roka získala slovenská reprezentantka, Pezinčanka Svatava Špániková.

Dane sa nemenia

redakcia / Február 2006 / Prečítané 2167 krát
V januárovom čísle Pezinčana sme uverejnili informáciu o miestnych daniach na rok 2006. Keďže sa na nás obrátili viacerí občania s otázkou, či sa budú dane zvyšovať, opýtali sme sa na to priamo primátora Olivera Solgu: – Naši občania nemusia mať obavy zo zvyšovania daní alebo poplatkov. Dane v roku 2006 sa nemenia, zostávajú na úrovni minulého roka. Práve naopak, Mestské zastupiteľstvo na môj návrh rozhodlo, že od dane za psa sú oslobodení všetci občania nad šesťdesiat rokov, ktorí psa vlastnia.

Ľudové misie v našom meste

Milan Oravec / Február 2006 / Prečítané 2211 krát
Deväť februárových dní (11. – 19. 2.) trvali ľudové misie v Pezinku pod názvom Boh ti otvára srdce. Bol to veľký sviatok farníkov, všetkých, ktorí sa chceli priblížiť k Bohu a upevniť svoju vieru.

Kalamita – nekalamita

Mgr. Oliver Solga / Február 2006 / Prečítané 2462 krát
Začiatok druhého februárového týždňa nás prekvapil intenzívnym snežením a množstvom snehu, na aké si nepamätáme možno desať – dvadsať rokov. Nechcem polemizovať o tom, či to bola kalamita, tak ako to niektorí nazvali, pretože iní tvrdia, že ozajstná kalamita bola v roku 1987, keď nepremávali vlaky ani autobusy a ľudia sa nedostali do práce a deti do školy.

Mesto vyčlenilo na investičné akcie vyše 50 mil.

Milan Oravec / Február 2006 / Prečítané 2159 krát
Februárové mestské zastupiteľstvo schválilo investičné akcie Mesta na rok 2006. Z mestského rozpočtu by sa mali financovať tieto stavby:

Sťažností, podnetov i petícií bolo viac

Milan Oravec / Február 2006 / Prečítané 2223 krát
V minulom roku bolo v Útvare hlavnej kontrolórky (ÚHK) Mesta Pezinka zaevidovaných 72 sťažností. Z nich 31 bolo prijatých na vybavenie, 14 týkajúcich sa vyradenia zo žrebovania o nájomné byty na Zumberskej ulici nebolo hodnotených, pretože uchádzači o byty nesplnili podmienky, 17 sťažností bolo postúpených iným inštitúciám, ktorým prináleží vec riešiť, jedna bola opakovaná a 9 sťažností nebolo prijatých.

Informácie o majetku mesta

Milan Oravec / Február 2006 / Prečítané 2226 krát
Mesto Pezinok vlastní v piatich katastrálnych územiach 1701 pozemkov o výmere 14 652 462 m2. Ich hodnota je 253 mil. Sk. Podľa členenia je najviac lesných pozemkov (11 716 844 m2), zastavaných plôch a nádvorí (1 052 474 m2) a ostatné plochy (1 045 285 m2).

VĎAKA ZA SPOLUPRÁCU

Ing. Eva Lupová / Február 2006 / Prečítané 2207 krát
Aj napriek tomu, že podstatná časť nákladov spojených s prezentáciou mesta Pezinka na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour bola financovaná z grantu v rámci programu Interreg IIIA, úspešnej prezentácii Pezinka na tomto podujatí výraznou mierou pomohli: SOU na Komenského ul., Vino Borik, cestovná kancelária Coral travel.

Poslanecký deň

Ing. Eva Lupová / Február 2006 / Prečítané 2127 krát
Tretí poslanecký deň v roku 2006 sa uskutoční v stredu 1. marca od 16. do 18. hod. na Mestskom úrade v Pezinku. Vybraní poslanci Mestského zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v miestnosti č. 19. Možno sa na nich obrátiť s podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi sa života v meste, či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí pezinskej samosprávy.

Vlaňajší víťazi úspešní aj v tomto roku

Milan Oravec / Február 2006 / Prečítané 2712 krát
Trinástykrát sa udeľovali ceny víťazom ankety Najlepšia predajňa roka. Súťaž organizuje Mesto Pezinok a redakcia Pezinčana. Rovnako ako v minulom roku bola použitá nová forma hodnotenia – zber údajov zabezpečili anketári. Oslovili 100 respondentov, u ktorých sa zohľadňovalo bydlisko, vek, pohlavie a zamestnanie.

Zápis detí do materských škôl

Február 2006 / Prečítané 2339 krát
Podľa § 7 Vyhlášky č. 353/1994 o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a nariadení prijíma deti do materskej školy riaditeľ materskej školy na základe prihlášky. Prihlášky do jednotlivých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinka na školský rok 2006/07 sa podávajú v marci 2006. Miesto, čas podania prihlášky i počet voľných miest vo vekovej štruktúre nájdete v tabuľke.

Rokovanie o doprave

Mestský úrad / Február 2006 / Prečítané 2053 krát
Po decembrovom neočakávanom zrušení Mestskej hromadnej dopravy v Pezinku, ale i iných mestách v našom kraji, vedenie mesta podniklo kroky k náprave tohto stavu rokovaním s novým vedením SAD Bratislava.

Poslanci v komisiách BSK

Ing. Jana Pešková / Február 2006 / Prečítané 2156 krát
V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa konalo 1. februára prvé pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Zasadnutie bolo zamerané najmä na voľbu orgánov samosprávy, pričom voľba podpredsedov župy nebola úspešná.

Stĺpek po našem

strýco Lajo / Február 2006 / Prečítané 2240 krát
Či je nečo tak jako má byt, alebo je to trocha ináč, dycky sa nájdu tý nekonečný frfloši, kerým neny nyšt po vúly. Ket nesneží, hnet: „Čo je toto za zimu, šak any snech neny, gdo to kedy vidzél...“

Zima - jar

Milan Oravec / Február 2006 / Prečítané 2120 krát
Mnohí z nás si vo februári povedali, už aby tu bola jar. Po silných mrazoch prišla poriadna nádielka snehu, ktorá spôsobila chaos, hlavne na cestách. Cestári, ale aj iní správcovia komunikácií, sa poriadne zapotili pri odpratávaní snehu, aby sa dalo prejsť po cestách a chodníkoch.

Prečo neboli odhrnuté cesty?

Gabriela Ondríková / Február 2006 / Prečítané 2166 krát
Chcela by som vás upozorniť na každoročný problém so snehom a neodhrnutými cestami medzi Pezinkom a Bratislavou. Naisto je to tak minimálne od roku 1992, keď som sa presťahovala do Pezinka a každodenne dochádzam do práce do Bratislavy.

Pitná voda je neškodná

Jana Štulajterová / Február 2006 / Prečítané 2328 krát
BRATISLAVA – Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. zistila, že v poštových schránkach sa objavujú letáky, informujúce obyvateľov o škodlivej a zdravie ohrozujúcej pitnej vode. Upozorňujeme preto verejnosť, že ide o šírenie zavádzajúcich a nepravdivých informácií.

Pezinčan do každej rodiny

Milan Oravec / Február 2006 / Prečítané 3625 krát
Vážení čitatelia, redakcia Pezinčana už rok prostredníctvom kolportérov z radov brigádnikov zabezpečuje roznášanie Pezinčana do všetkých domácností v Pezinku. Máme záujem, aby ste noviny dostávali v čo najkratšom termíne od ich vydania. Najčastejšie mestské noviny vychádzajú v piatok (spravidla posledný v mesiaci), naši kolportéri vám ich majú priniesť najneskôr do nedele.

Podpora deťom na vzdelávanie

Mestský úrad / Február 2006 / Prečítané 2163 krát
V januári tohto roku nadobudol platnosť výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 3749/2005-II/1, podľa ktorého štát podporí aj deti zarábajúcich rodičov, ktorých príjem nedosahuje životné minimum.

MARIÁŠOVÝ TURNAJ

jch / Február 2006 / Prečítané 2150 krát
V sobotu 11. marca sa uskutoční v Spoločenskej sále Domu kultúry v Pezinku prvý ročník Otvorených majstrovstiev Pezinka vo volenom mariáši. Zápis hráčov bude od 8.30 do 9.15 hod.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny presťahovaný

Február 2006 / Prečítané 2424 krát
Vysunuté pracovisko Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku na Komenského ulici sa presťahovalo na novú adresu: Moyzesova 2, 902 01 Pezinok, tel. č. 033/6902 631.

V Pezinku sa plávalo non-stop celých 24 hodín, Utvorili vynikajúci rekord

IS / Február 2006 / Prečítané 2313 krát
Prvý a posledný úsek plaveckej štafety plávali zástupcovia primátora Juraj Pátek a Jozef Chynoranský.

Desať lekární, ale v noci sú zatvorené

OS / Február 2006 / Prečítané 2014 krát
V našom meste sa množia lekárne ako príslovečné huby po daždi. Je to potešiteľné, lebo Pezinčania a ľudia z blízkeho okolia si majú z čoho vybrať, keďže služby i sortiment sú na veľmi dobrej úrovni. Stará bolesť však stále pretrváva a tou sú prevádzkové hodiny.

Prekročili sme 22-tisícovú hranicu

Milan Oravec / Február 2006 / Prečítané 2048 krát
Počet obyvateľov Pezinka sa k 31. 12. 2005 zvýšil na 22 143 osôb. Prvýkrát sme zaznamenali prekročenie 22-tisícovej hranice, pričom naplnenie poslednej tisícky trvalo dvanásť rokov.

Kanalizácia stále problémom

OS / Február 2006 / Prečítané 2207 krát
Koncom minulého týždňa rokoval primátor s generálnym riaditeľom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Ing. Danielom Gemeranom o napojení firiem ako aj jednotlívých stavebníkov na splaškovú kanalizáciu. Už v minulosti sme viackrát informovali o preťaženosti jestvujúcej čističky odpadových vôd v Pezinku a o hroziacej stavebnej uzávere.

Výberové konanie na prenájom v KC

Február 2006 / Prečítané 2231 krát
KULTÚRNE CENTRUM PEZINOK Holubyho 42, 902 01 Pezinok, tel. 033/641 2093, 641 3949 vypisuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry:

Kanadský Slovák podniká na Slovensku

Milan Oravec / Február 2006 / Prečítané 2595 krát
Pochádza z Pezinka. Do roku 1968 ako nestraník nemal šancu dostať sa do zahraničia, preto uvítal isté uvoľnenie vtedajšieho politického systému. Využil to a ako tridsiatnik išiel študovať na Technickú univerzitu v Ontariu v Kanade.

Čo nového v Pezinskom panstve?

Ing. Eva Lupová / Február 2006 / Prečítané 3870 krát
V rámci Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour 2006 v bratislavskej Inchebe zemepán Pezinského panstva Peter Galan ml. odovzdal poverovacie listiny hodnostárom a slúžnym zapojeným do projektu.

Povoľovanie výrubu drevín po novom

Mestský úrad / Február 2006 / Prečítané 2270 krát
Do roku 2002 sa podnikatelia a občania mesta vo veciach výrubu drevín obracali na Mestský úrad v Pezinku. Od začiatku roka 2003 sa na Spoločnom obecnom úrade vybavovali i žiadosti z Vinosadov, Limbachu, Viničného a Slovenského Grobu.

Pred 170 rokmi sa narodil Jozef Ľudovít Holuby

Martin Hrubala / Február 2006 / Prečítané 2311 krát
Pezinok si 25. marca pripomenie 170 rokov od narodenia známej osobnosti Jozefa Ľudovíta Holubyho, evanjelického farára, národopisca, príležitostného historika, archeológa a vynikajúceho botanika, ktorý záverečné roky svojho života prežil v našom meste.

Noga pre učiteľov

Ing. Eva Lupová / Február 2006 / Prečítané 2283 krát
Predposledný marcový večer bude Kultúrne centrum miestom stretnutia pezinských učiteľov. Aj tohto roku, ako po tri minulé, pozýva primátor mesta Oliver Solga pedagógov na spoločenský večer pri príležitosti ich sviatku. Symbolický darček pre nich bude mať tentokrát podobu monodrámy Caveman v interpretácii Miroslava Nogu.

Zrušenie podujatia

Ing. Eva Lupová / Február 2006 / Prečítané 2236 krát
V Kalendári podujatí v Pezinku na rok 2006 avizované spomienkové stretnutie pri príležitosti 170. výročia narodenia J. Ľ. Holubyho (25. 3. 2006) sa z personálnych dôvodov neuskutoční. Organizátori sa za túto zmenu ospravedlňujú. Náhradný termín včas zverejníme.

Ďakovný list

František Féder / Február 2006 / Prečítané 2425 krát
Dovoľujeme si Vám úprimne poďakovať za váš príspevok k úspešnej realizácii 12. Plesu farnosti Pezinok, ktorý svojou návštevnosťou už prekročil rámec okresu. Podujatie bolo previerkou schopností všetkých zainteresovaných a zároveň príležitosťou stráviť príjemný večer v kruhu dobrých ľudí.

Koncerty FEELME

redakcia / Február 2006 / Prečítané 2322 krát
Trio FEELME z Pezinka (Tomas – guitar, Laco – bass, Petter – drums) sa predstavilo vo štvrtok 9. februára na Musicmanii u Švarca. S veľkým úspechom zahrali hudbu z filmov Pulp Fiction, Underground, James Bond a Vtedy na západe vo verziách, aké doposiaľ nikto nepočul.

Šibačková zábava

redakcia / Február 2006 / Prečítané 2269 krát
Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor v Pezinku usporiada v nedeľu 16. apríla v Dome kultúry tradičnú Hasičskú šibačkovú zábavu. Začiatok o 19.00 hod. Do tanca a na počúvanie hrá hudobná skupina Akord. Vstupné 200 Sk. Vstupenky si môžete zakúpiť aj v predpredaji u Jána Slaného, tel. 0907 717 891.

ETNO FESTIVAL

Február 2006 / Prečítané 2668 krát
Sobota, 25. februára 2006, Dom kultúry Pezinok Sekcia: Pohyblivé obrázky 14.00 Slušná továreň/ A decent factory Kinosála r. Thomas Balmés, Francúzsko, Fínsko, 2004, 79 min.

Zadržali šiestich páchateľov trestných činov

Február 2006 / Prečítané 2388 krát
Príslušníci Mestskej polície (MsP) od začiatku roka vykonali tri služobné zákroky, pri ktorých zadržali šiestich páchateľov trestných činov. V dvoch prípadoch to boli trestné činy proti majetku (krádež), v jednom ublíženie na zdraví.

Napadol muža nožom

Február 2006 / Prečítané 2164 krát
V utorok 17. januára o 21.50 hod. prijala Mestská polícia telefonický oznam, že na Silvánovej ulici (Muškát) neznáma osoba s nožom v ruke naháňa muža, pričom sa mu vyhráža zabitím. Na miesto bola okamžite vyslaná hliadka, ktorá počas presunu spozorovala na Trnavskej ulici ležať na zemi bezvládne telo a nad ním skláňajúcu sa osobu.

Kradli v škôlke

Február 2006 / Prečítané 2152 krát
V piatok 3. februára o 20.45 hod. na automatický záznamník útvaru MsP Pezinok oznámili narušenie objektu Materskej školy Za hradbami v Pezinku. Na miesto boli okamžite vyslané dve hliadky. Po vstupe do areálu škôlky jedna z hliadok spozorovala neznámu osobu skrývajúcu sa v kríkoch.

Vlámali sa do áut

Mgr. Ľudovít Farbula / Február 2006 / Prečítané 2025 krát
V nedeľu 12. februára o 0.22 hod. oznámil občan Pezinka, že na ceste pri Hypermarkete Tesco spozoroval z okna svojho bytu tri neznáme osoby s podozrením, že sa pokúsili vlámať do zaparkovaného nákladného vozidla.

KELTI v mestskom múzeu

Február 2006 / Prečítané 2355 krát
V Mestskom múzeu v Pezinku bola otvorená výstava Kelti. Ako nám povedal pracovník múzea Peter Wittgrúber, jej zámerom je prezentovať základné rysy keltskej kultúry – hrnčiarstvo, kováčstvo, poľnohospodárstvo, šperkárstvo, vojenstvo, pohrebný mýtus. Na výstave, ktorá je určená predovšetkým žiakom základných a stredných škôl, sú vystavené nálezy pochádzajúce zo západného Slovenska, ktoré sú vo vlastníctve Archeologického múzea Slovenského národného múzea.

Krst knihy Perom a srdcom

Milan Oravec / Február 2006 / Prečítané 2324 krát
Novozámocké vydavateľstvo Crokus vydalo básnickú prvotinu pezinských autoriek Evy Hajnovičovej a Magdalény Amzlerovej. Zaujímavá knižka má 48 strán, tvrdú väzbu, je ilustrovaná kresbami M. Amzlerovej a v náklade 200 výtlačkov vyšla s prispením Fondu kultúry Mesta Pezinka.

Spomíname

Február 2006 / Prečítané 2515 krát
Spomienky na našich najbližších...

Blahoželáme

Február 2006 / Prečítané 2267 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Poďakovanie

Február 2006 / Prečítané 2206 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

Február 2006 / Prečítané 2993 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy náš opustili, Naši jubilanti

Neznáme bratrícke vojsko

Peter Wittgrúber / Február 2006 / Prečítané 3508 krát
Polovica 15.storočia v Uhorsku je poznamenaná feudálnou anarchiou, chaosom a neustálymi vojnovými zrážkami. Východné Slovensko kontrolujú bratríci, kráľa Ladislava Pohrobka, väzneného cisárom Fridrichom III., v krajine zastupuje gubernátor Ján Hunyady.

Prierez históriou grinavských kostolov

Peter Sandtner / Február 2006 / Prečítané 2510 krát
Evanjelický kostol Tento obraz grinavského evanjelického kostola pochádza z roku 1926, čiže z roku výstavby kostola. Samostatný evanjelický cirkevný zbor vznikol v Grinave už na začiatku 17. storočia.

Výstava a prednášky

AK / Február 2006 / Prečítané 2253 krát
V Pezinku sa konala od 29. 1. do 5. 2. 2006 výstava Z Jeruzalema ku všetkým národom – Svedectvá o počiatkoch kresťanstva. Sprievodným podujatím boli úvodná a záverečná prednáška prof. Enrica Tancu a dr. R. Libertiny z Viedenskej univerzity, resp. z Talianskeho inštitútu v Bratislave.

Malokarpatské múzeum sa pripravuje na väčšiu rekonštrukciu

redakcia / Február 2006 / Prečítané 2130 krát
Malokarpatské múzeum v Pezinku, ul. M. R. Štefánika č. 4, čaká v dohľadnom čase náročnejšia rekonštrukcia, ktorá si vyžiada vyše ročné uzatvorenie. Priestory sa pre verejnosť pravdepodobne zatvoria v máji 2006 a práce budú trvať až do augusta 2007.

Vďaka za navrátenie zbrojnice

Gabriel Guštafík / Február 2006 / Prečítané 2798 krát
Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor v Pezinku ďakuje poslancom mestského zastupiteľstva za to, že na svojom zasadnutí 10. februára 2006 rozhodli o navrátení objektu starej hasičskej zbrojnice na Mladoboleslavskej ulici nášmu zboru.

V Zámku bude Národný salón vín

redakcia / Február 2006 / Prečítané 2083 krát
Zväz výrobcov hrozna a vína (ZVHV) na Slovensku pripravuje v Pezinku atrakciu pre turistov a odborníkov v podobe Národného salónu vína. Vznikne v historických pivniciach Zámku, kde v najbližších mesiacoch preinvestujú osem miliónov Sk z prostriedkov programu eurofondu Interreg IIIA.

Výnimočné prvenstvo Pezinka

Február 2006 / Prečítané 2072 krát
Mnohí Pezinčania už zaregistrovali novú reštauráciu rýchleho občerstvenia week&weekend v Pezinku, ktorá bola otvorená koncom minulého roka. Bývalá večierka v budove na rohu pri hlavnej ceste na Bratislavu vedľa klubu Empire bola v rekordne krátkom čase upravená na priestory reštaurácie typu rýchleho občerstvenia.

KRÁĽOVNA VÍNA 2006

Február 2006 / Prečítané 2516 krát
Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, Združenie Malokarpatská vínna cesta, Mesto Pezinok, Kultúrne centrum Pezinok a Malokarpatské osvetové stredisko Modra

Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým

Milan Kopček, Igor Sýkora / Február 2006 / Prečítané 3374 krát
Každá choroba, duševnú nevynímajúc, potrebuje vhodnú liečbu. Jej naordinovanie je záležitosťou nielen profesionálnych lekárov, či terapeutov. Často tu zohrávajú významnú úlohu aj rôzne občianske aktivity, ktoré pod vedením odborníkov vedia pomôcť – dobrou radou, psychickou podporou, prejavmi solidarity a pod. V Pezinku je na pomoc ľuďom s chorou dušou orientované Občianske združenie Dotyk, ktoré predstavujeme v tomto čísle.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Február 2006 / Prečítané 2285 krát
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) v Pezinku: – je jedným z 54 miestnych združení ZPMP v SR, má 120 členov, z nich takmer polovica sú ľudia s mentálnym postihnutím, ostatní sú rodinní príslušníci, rodičia ale aj dobrovoľníci;

Čo pripravujeme do marcového čísla:

Február 2006 / Prečítané 1981 krát
V rámci kampane Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým na mesiac marec je načasovaná téma Život s onkologickým ochorením. V rámci nej predstavíme činnosť Klubu Venuša združujúceho ženy po onkologickej operácii.

Z TVORBY ČLENOV OZ DOTYK

Február 2006 / Prečítané 2226 krát
Ľuba Nitrová O ohrdnutej láske Mám len jedno srdce, mám len jeden cit, nemôžem ho všetok svetom rozhodiť.

Športovcami roka Randl a Horáková

pr / Február 2006 / Prečítané 3102 krát
Vo štvrtok 16. februára sa na mestskom úrade uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie ankety o najlepšieho pezinského športovca roku 2005. Anketu mali už tradične pod patronátom Komisia športu a mládeže pri mestskom zastupiteľstve a mesačník Pezinčan.

Lukjanec spomína

pr / Február 2006 / Prečítané 2581 krát
Denník Šport uverejnil vo štvrtok 26. januára rozsiahly rozhovor s Andrejom Lukjancom, bývalým basketbalistom Pezinka. Rodák z ukrajinského Mariupoľu prišiel do nášho mesta v roku 1990 a ako hráč tu pôsobil dvanásť rokov.

KTO VYHRAL?

redakcia / Február 2006 / Prečítané 2093 krát
Na záver slávnostného vyhodnotenia ankety o Najlepšieho športovca Pezinka za rok 2005 vyžrebovala najlepšia juniorská športovkyňa Alexandra Horáková troch výhercov spomedzi hlasujúcich občanov. Šťastie sa usmialo na: Jakuba Dikeja, Suvorovova 8, Pezinok, Ivetu Kocourkovú, Svätoplukova 2, Pezinok a Valériu Dikejovú, Suvorovova 8, Pezinok. Všetci traja si môžu vecnú cenu vyzdvihnúť v redakcii Pezinčana, Dom kultúry, Holubyho 42.

V Pezinku o Česko-Slovenský pohár

pr / Február 2006 / Prečítané 2088 krát
Volejbalistky VTC Pezinok nestačili vo finále Slovenského pohára na bratislavskú Sláviu UK.. Vo finálovom súboji jej v sobotu 18. februára podľahli v Hnúšti 0:3. Hoci výsledok sa zdá jednoznačný, najmä v prvých dvoch setoch Pezinčanky favorizovaného súpera potrápili.

Karatisti potvrdili svoje kvality

zt / Február 2006 / Prečítané 2157 krát
V nedeľu 22. januára sa v Nitre konal Pohár kniežaťa Pribinu v karate mládeže. Štartovali na ňom aj pezinskí karatisti, ktorí dosiahli nasledovné umiestnenia:

Športový kalendár

Február 2006 / Prečítané 2112 krát
Volejbal: 4.3. VTC Pezinok – Malacky hrá sa v hale VTC Basketbal: 4.3. MBK Pezinok – Legato Svit 5.3. MBK Pezinok – Michalovce hrá sa v hale SOU

Finančné dotácie na podporu športu

Február 2006 / Prečítané 2047 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí 10. februára schválilo finančnú podporu pezinským športovým klubom a organizáciám v roku 2006. Finančné prostriedky z mestského rozpočtu na rozvoj športu dostanú:

Vo VTC sa pustili do obnovy športovísk

Milan Oravec / Február 2006 / Prečítané 2149 krát
Ako nás informoval prezident VTC Pezinok Ľuboš Strážay, v tomto roku budú pokračovať v obnove klubových športovísk. "S pomocou európskych grantov sme rozbehli budovanie sociálnych zariadení pri antukových ihriskách.

Príprava na úspešný vstup do ZŠ

Mgr. Silvia Skovajsová / Február 2006 / Prečítané 2252 krát
Máte pocit, že vaše dieťa nepatrí do materskej školy, avšak nie je zrelé ani do prvého ročníka základnej školy? Ak si kladiete túto otázku, určite vás zaujme možnosť, ktorú ponúka Základná škola na Kupeckého ulici, kde v školskom roku 2005/2006 otvorili tzv. nultý (prípravný) ročník. Jeho úlohou je pripraviť deti na úspešný vstup do 1. ročníka.

Najpočetnejšie mená

Milan Oravec / Február 2006 / Prečítané 2105 krát
Vlani sa narodilo v Pezinku 252 detí, z toho 122 dievčat a 130 chlapcov. Najobľúbenejšími dievčenskými menami boli Nina, Simona (7), Lucia, Michaela a Tamara (6), u chlapcov Samuel (11), Jakub, Martin a Matej (10). Zaujímavosťou je, že v celkovej skladbe mien (252) sme našli až 116 mien (v roku 2004 ich bolo len 91).

OCENIL NAJLEPŠÍCH

Milan Oravec / Február 2006 / Prečítané 2280 krát
BRATISLAVA – Minister školstva SR Martin Fronc navštívil v utorok 31. januára Športové gymnázium na Ostredkovej ulici v Bratislave a odmenil najúspešnejších študentov – športovcov školy. Potešilo nás, že medzi desiatimi ocenenými boli aj dvaja Pezinčania – Pavol Jurčík (džudo) a Jana Mezeiová (streľba), ktorí dosiahli cenné športové úspechy v medzinárodnom meradle.

REVIA

Február 2006 / Prečítané 2108 krát
Malokarpatská komunitná nadácia Moyzesova 26, 902 01 Pezinok Tel./fax: 033/641 3011, 0905 960 797 www.revia.sk Podieľajte sa aj vy na zveľaďovaní svojho mesta či obce, využite zákonnú možnosť rozhodnúť o tom, ako budú použité 2 percentá vašich daní, ktoré by inak boli odvedené štátu.

Program Kultúrneho centra

Február 2006 / Prečítané 2002 krát
Marec 2006

Program kina v Dome kultúry

Február 2006 / Prečítané 2119 krát
Marec 2006

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Február 2006 / Prečítané 2074 krát
Marec 2006

MESTSKÉ MÚZEUM

Február 2006 / Prečítané 2196 krát
Marec 2006

Program Galéria Prokop

Február 2006 / Prečítané 1939 krát
Marec 2006

Výstava gramoplatní

mm / Február 2006 / Prečítané 2015 krát
V Literárnom a vlastivednom múzeu vo Svätom Jure, Prostredná 29, sa uskutoční v dňoch 24. 2. – 13. 4. 2006 výstava rozbitých gramoplatní. Základom výstavy je zbierka Petra Pavča, datujúca prvé exponáty z roku 1907 až do polovice päťdesiatych rokov.

Okres Pezinok ôsmy

redakcia / Február 2006 / Prečítané 2133 krát
Podľa podnikateľskej aliancie Slovenska sa u nás podniká najlepšie v Bratislave. Výsledkom analýzy, ktorá hodnotila ekonomickú aktivitu, infraštruktúru, ľudské zdroje a kvalitu verejnej správy v regiónoch, je rebríček okresov podľa indexu regionálneho podnikateľského prostredia. Náš okres a mesto, ktoré je najvýznamnejším činiteľom ekonomiky okresu, sa umiestnili na 8. mieste.