V horúcich dňoch nás obchodníci potešili vonkajším sedením

Milan Oravec / August 2005 / Prečítané 2121 krát
Majitelia reštaurácií, kaviarní a pohostinských zariadení, najmä v centre mesta, pripravili počas horúceho leta pre svojich zákazníkov letné stolovanie vonku na chodníkoch a vo dvoroch.

Na vaše otázky odpovedá primátor Oliver Solga

Milan Oravec / August 2005 / Prečítané 2643 krát
V minulom čísle sme vás, vážení čitatelia, vyzvali, aby ste poslali otázky pre primátora Pezinka Mgr. Olivera Solgu. Tu sú jeho odpovede: l Pán primátor, volebné obdobie sa pomaly blíži ku koncu, na čo sa chcete v zostávajúcich 16 mesiacoch zamerať?

O necelý mesiac Vinobranie

redakcia / August 2005 / Prečítané 2157 krát
Prípravy na tohtoročné oberačkové slávnosti v Pezinku už pomaly vrcholia. Organizátori doťahujú posledné úlohy, všetci chcú prispieť k tomu, aby sa návštevníci u nás cítili dobre.

BLÍŽI SA FINÁLE

Ing. Eva Lupová / August 2005 / Prečítané 2141 krát
Do konca septembra trvá ešte súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu v troch kategóriách (predzáhradka, okno-balkón, verejná budova). Tipy na najlepších možno ohlásiť na Mestskom úrade v Pezinku, tel. 033/6901 102. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 5. októbra 2005 o 16.00 hod. v obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku

MsZ v septembri

Milan Oravec / August 2005 / Prečítané 2133 krát
Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku po letných prázdninách sa uskutoční v piatok 23. septembra o 8.30 hod. v budove MsÚ na Radničnom námestí. Poslanci budú prerokúvať informáciu o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2005, hodnotenie práce orgánov mesta (MsR, MsZ), plnenie uznesení MsZ a iné.

Zmena ÚPN rieši rozšírenie cintorína

Milan Oravec / August 2005 / Prečítané 2019 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí 1. júla schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o vyhlásení záväzných častí Územného plánu mesta (ÚPN). Zmeny sa týkajú rozšírenia mestského cintorína o susedné pozemky a funkčného využitia pozemkov v rekreačnej oblasti Leitne, ktoré sa menia z kategórie "na dožitie" a "plochy individuálnych foriem obytných štruktúr" na kategóriu "plochy rekreačnej oblasti".

Za živelné vylepovanie plagátov čakajte pokutu

Milan Oravec / August 2005 / Prečítané 2067 krát
Predmetom rokovania júlového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku bolo prijatie Všeobecne záväzného nariadenia o informačnom systéme Mesta a o mestskej výlepovej službe. V úvodných častiach schváleného VZN č. 8/2005 sú vymenované všetky informačné prostriedky, ktoré slúžia na prenos informácií od orgánov Mesta k občanom.

Cez prázdniny sa robili opravy

Milan Oravec / August 2005 / Prečítané 2032 krát
Žiaci základných škôl sa o niekoľko dní vrátia po dvojmesačných prázdninách do školských lavíc. Pokiaľ oni si užívali dni oddychu, v ich školách prebiehali menšie i väčšie rekonštrukcie a opravy. Zaujímalo nás, ktoré práce sa tu počas prázdnin vykonávali. Informácie nám poskytol viceprimátor Ing. Jozef Chynoranský.

POSLANECKÝ DEŇ

Ing. Eva Lupová / August 2005 / Prečítané 2065 krát
Deviaty poslanecký deň v tomto roku sa uskutoční v stredu 7. septembra od 16. – 18. hod. na Mestskom úrade v Pezinku. Vybraní poslanci Mestského zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v miestnosti č. 19. Možno sa na nich obrátiť so svojimi podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi sa života v meste, či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí pezinskej samosprávy.

Vybavovanie sťažností na útvare kontroly

Milan Oravec / August 2005 / Prečítané 2185 krát
Na Útvar hlavnej kontrolórky Mesta Pezinka bolo v I. polroku 2005 doručených 15 sťažností, z nich 13 bolo v zmysle § 4 zákona o sťažnostiach odstúpených na vybavenie iným útvarom a inštitúciam podľa príslušnosti. Z dvoch riešených sťažností, jedna bola opodstatnená, týkala sa dodržiavania VZN č. 21/2004 o miestnych daniach, druhá, týkajúca sa dodržiavania zákona o sociálnej pomoci bola neopodstatnená.

Chcete sa zdokonaliť v nemčine?

Ing. Eva Lupová / August 2005 / Prečítané 2253 krát
V záujme zvyšovania kvality služieb v pezinských stravovacích zariadeniach organizuje Mesto Pezinok intenzívny 3-mesačný kurz nemčiny určený najmä pre personál miestnych reštaurácií, vinární a kaviarní. Lektormi budú nielen profesionálna učiteľka nemčiny, ale odborníci z praxe, ktorí majú skúsenosti s prácou v oblasti gastronómie v nemecky hovoriacich krajinách.

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

August 2005 / Prečítané 2135 krát
Uznesením MsZ č. 1–139/2005 zo dňa 20. 7. 2005 v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra Mesta Pezinok na deň 22. september 2005 s týmito predpokladmi a požiadavkami:

PROGRAM VINOBRANIA 2005

August 2005 / Prečítané 2115 krát
Piatok 16. septembra Tribúna pred Zámkom 17.00 Prvý dúšok – slávnostné otvorenie Vinobrania 2005 (fanfáry – Junior Brass Quintet, šermiarske vystúpenie Festum Aeterneus, sprievod Mestskej rady, Bakchusa, Kráľovnej vína po Štefánikovej ul.)

Seminár na VinobraníSeminár na Vinobraní

Ing. Eva Lupová / August 2005 / Prečítané 2153 krát
Už tradične býva sprievodným podujatím Vinobrania v Pezinku odborný seminár. Ten tohtoročný bude venovaný produktom cestovného ruchu v malokarpatskom regióne. Jeho cieľom bude hlavne predstaviť najnovšiu ponuku pre turistov v Pezinku a jeho okolí.

Zrušená kancelária Vodární

jš / August 2005 / Prečítané 2070 krát
BRATISLAVA – Z dôvodu reštrukturalizácie a centralizácie riadenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. bola 12. júla 2005 zrušená kancelária odbytu vo Svätom Jure. Jej úlohy preberajú v plnom rozsahu kancelárie oddelenia obchodu v budove BVS na Prešovskej 48 v Bratislave. Informácie o poruchách prijíma centrálny dispečing na bezplatnom tel. čísle 0800 121 333 v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke. Informácie sú tiež poskytované na tel. číslach: ústredňa 02/48253 111, 181, 238.

Vývoj obyvateľstva v uplynulých rokoch

Milan Oravec / August 2005 / Prečítané 2212 krát
V aprílovom čísle sme priniesli prehľad o migrácii obyvateľstva v Pezinku za uplynulých 15 rokov. Uviedli sme, že v rokoch 1990 – 2004 sa prisťahovalo do nášho mesta 6434 osôb a odsťahovalo sa 5395 osôb.

Stĺpek po našem

strýco Lajo / August 2005 / Prečítané 2149 krát
Túto tému sem dĺho otsúval. Mal sem pocit, že nykeho nezaujíma, ale 22. mája dostal Pezinek cenu od minystra roboty, sociálnych vecí a rodziny za octranováný bariér. Ftedy sem si uvedomyl, v jakej strašnej prdely je to naše malé zlaté Slovensko, ket mesto, keré nemá bezbariérový prístup do žádneho úradu fčetne sociálky (kerú poscihnutý naščivujú pravidelne), z pet základných škól prístupnú len jednu a aj to len na prízemý, strednú školu žádnu, kultúrny stánek len tak-tak, a iba na prýzemý, iba jeden kostel a o športoviskách any nehovorým.

Názor starších ignorovali

August 2005 / Prečítané 2542 krát
Nemáme výhrady voči dobrým zámerom v prospech našej najmladšej generácie. V prípade Muškátu, bolo umiestnenie ihriska riešené formou širšej ankety obyvateľov.

Spestrujú si jeseň života

Rozália Šmahovská / August 2005 / Prečítané 2029 krát
Neviem ako vy, ale ja nerada pozerám na smutných a osamelých ľudí. O čom hovorí staroba? O samote, podlomenom zdraví, o neúcte k nám skôr narodeným. Občas počúvam v rozhlase slová, napríklad: Chcel by som ísť do kina, ale nemám s kým. Vtedy si spomeniem na nás dôchodcov v Grinave a hneď je mi lepšie na srdci. Prečo? My sa máme možnosť stretnúť v divadle, kine, na zájazdoch, pri dychovke, pri guláši.

Kluby darcov nadácie Revia

Revia / August 2005 / Prečítané 2118 krát
Konto Orange a Slovenská sporiteľňa ponúkli Asociácii komunitných nadácií Slovenska, ktorej členom je aj komunitná nadácia REVIA, možnosť založiť Kluby darcov v mieste ich pôsobenia a rozvinúť projekt, ktorý podporuje myšlienku individuálneho darovania.

Poďakovanie za pomoc Vysokým Tatrám

Milan Oravec / August 2005 / Prečítané 2167 krát
V dňoch 1. – 3. augusta sa zúčastnilo 37 členov Klubu orientačného behu Sokol Pezinok na bezplatnej brigáde pri odstraňovaní následkov veternej kalamity vo Vysokých Tatrách. Za aktívnu pomoc účastníkom brigády prostredníctvom primátora Pezinka Olivera Solgu poďakoval primátor Mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš. V liste píše:

Nová adresa Okresného súdu

as / August 2005 / Prečítané 3418 krát
Bývalý Okresný súd v Pezinku so sídlom Pezinok, Štefánikova 40 sa presťahoval od 1. augusta 2005 na novú adresu: Okresný súd Bratislava III, pracovisko Nám. Biely kríž č. 7, 831 02 Bratislava, tel. 02/4920 4583.

Začne sa kurz mestských sprievodcov

Ing. Eva Lupová / August 2005 / Prečítané 2139 krát
Mesto Pezinok organizuje ďalší kurz mestských sprievodcov. Záujemcovia o získanie osvedčenia oprávňujúceho na výkon sprievodcovskej činnosti v našom meste sa môžu prihlásiť do 10. septembra 2005 na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7, referát vzťahov k verejnosti, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk.

Chudoba medzi elitou

redakcia / August 2005 / Prečítané 2210 krát
Takýto medzititulok bol v Novom čase 16. augusta v článku o zárobkoch na Slovensku. Tým chudobným je označený v rámci Bratislavského kraja okres Pezinok, v ktorom firmy platia svojim zamestnancom skoro o dve tisícky mesačne menej ako je slovenský priemer.

Navrhujem zmeniť názov námestia

Štefan Holub / August 2005 / Prečítané 2005 krát
Pezinok a jeho námestie sú dnes pekne upravené, vyzerajú inak ako to bolo predtým. Poďakovať treba všetkým, ktorí sa o to pričinili. Nedávno som pri osobnom stretnutí s primátorom Oliverom Solgom navrhol, aby bolo Radničné námestie premenované na námestie Andreja Hlinku. Prosím ho, aby môj návrh predložil na rokovanie a schválenie poslancom mestského zastupiteľstva.

Špeciality zo zeleniny

Ing. Eva Lupová / August 2005 / Prečítané 2233 krát
Malokarpatské múzeum v Pezinku pripravuje 28. septembra o 16.00 hod. ďalšie stretnutie v rámci dlhodobého cyklu Ako to robili naše babky. Jeho cieľom je pripomenúť si tradičné recepty a technológie malokarpatskej kuchyne. Lektorka podujatia Dr. Dana Kopálová avizuje špeciality zo zeleniny. Ako vždy, bude sa o jedle tohto druhu nielen hovoriť, ale sú pripravené aj názorné ukážky postupu varenia a na záver degustácia. Vstup na tento minikurz je voľný.

Turecký dom v novom

Milan Oravec / August 2005 / Prečítané 3540 krát
Na Radničnom námestí v centre mesta dokončili rozsiahlu rekonštrukciu rožného tzv. Tureckého domu. Najstaršia písomná zmienka o tomto renesančnom objekte pochádza z roku 1643. Citlivo zrekonštruovaný dom je ďalším historickým skvostom v centre mesta, budú v ňom umiestnené obchody a služby.

Zberateľ L. Janda

Milan Oravec / August 2005 / Prečítané 3362 krát
Zaujímavého koníčka má náš spoluobčan, bývalý letecký modelár Ladislav Janda. Vyše desať rokov zberá zapaľovače. Vo svojej súkromnej zbierke ich má už devädesiattri a stále mu pribúdajú nové.

Spoplatnenie znečistovateľov ovzdušia

Milan Oravec / August 2005 / Prečítané 2142 krát
V roku 2004 Mesto Pezinok evidovalo a spoplatnilo 37 znečisťovateľov ovzdušia. Bolo vydaných 36 rozhodnutí o umiestnení malého zdroja znečisťovania ovzdušia, čo je podstatne viac ako v predchádzajúcom roku. Súvisí to s výstavbou nových nákupných stredísk, bytových domov a s rekonštrukciou kotolní.

Náklady na údržbu verejnej zelene

Milan Oravec / August 2005 / Prečítané 2146 krát
Verejne prístupná zeleň v intraviláne mesta zaberá 47 hektárov. Na údržbu týchto plôch mesto vynaložilo v minulom roku 4,4 milióna korún. Ďalších takmer 1,1 mil. sa použilo na neplánovanú údržbu, ktorej súčasťou je aj starostlivosť o detské ihriská.

KEDY BUDÚ PRÁZDNINY?

Milan Oravec / August 2005 / Prečítané 2244 krát
Nový školský rok sa začne 5. septembra 2005 a skončí sa 30. júna 2006. Zimné prázdniny budú od 23. decembra do 2. januára a polročné 3. februára. Týždenné jarné prázdniny sa pre Bratislavský kraj začnú 20. a potrvajú do 24. februára 2006. Veľkonočné prázdniny budú od 13. do 18. apríla.

Účasť na Salamandri

Ing. Eva Lupová / August 2005 / Prečítané 2120 krát
Už po piatykrát bude mať Pezinok oficiálne zastúpenie na tradičnom baníckom festivale Salamander, ktorý sa bude konať 9. septembra v Banskej Štiavnici. Jadro oficiálnej delegácie, ktorú povedú volení zástupcovia mesta, budú tvoriť členovia Malokarpatského baníckeho spolku.

Zabil ho elektrický prúd

ev / August 2005 / Prečítané 2217 krát
V stredu 11. augusta privolali políciu na Malackú ulicu, kde oproti Pinelovej nemocnici na stožiari vysokého napätia vo výške 9 metrov visel muž bez znakov života. Z nezistených príčin vyliezol 47-ročný Stanislav zo Senice na stožiar, kde ho zasiahol a usmrtil elektrický prúd. Cudzie zavinenie smrti polícia nezistila.

Pomôžte vytvoriť logo

Ing. Eva Lupová / August 2005 / Prečítané 2371 krát
Kreatívni návrhári, ktorí sa chcú popasovať so spracovaním loga Kulinárskeho chodníčka Pezinok – Neusiedl am See môžu získať bližšie informácie o verejnej súťaži na spracovateľa na www.pezinok.sk .

Multimediálny festival HODOKVAS stále lepší a lepší

pr / August 2005 / Prečítané 2188 krát
Už-už sa zdalo, že tohtoročnému Hodokvasu počasie nebude priať. Napokon sa však v stredu vyčasilo a od štvrtka 18. augusta sme mohli v našom meste privítať tisíce zábavychtivých festivalových návštevníkov.

Hlavná cena pre Vištučanku

Milan Oravec / August 2005 / Prečítané 2223 krát
Pezinský medzinárodný festival dychových hudieb Dychovky v preši zavŕšil piaty rok svojho trvania. V dňoch 19. – 21. augusta sa uskutočnil najúspešnejší ročník, na ktorom sa zúčastnili hudobníci z piatich európskych krajín a hlavný nedeľňajší koncert navštívilo rekordných osemsto divákov.

Po stopách výtvarníkov

Peter Šoula / August 2005 / Prečítané 2097 krát
V sobotu 23. júla sa konala vychádzka Po stopách pezinských výtvarníkov. Účastníkov sprevádzala študentka dejín umenia na Filozofickej fakulte univerzity Komenského Barbora Jurinová. Počas vychádzky poskytla informácie o maliaroch Jánovi Kupeckom, Štefanovi Polkorábovi, Gustavovi Mallom, Fridrichovi Moravčíkovi. V kostole Premenenia Pána bola obhliadka barokovej výzdoby od Bartovcov. V Starej radnici v Mestskom múzeu sme si pozreli výstavné priestory a v Malokarpatskom múzeu historické nádvorie.

MESTO PEZINOK

August 2005 / Prečítané 2103 krát
na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1–143/2005 zo dňa 20. 7. 2005 vyzýva potencionálnych partnerov na zhodnotenie obytnej zóny Rozálka v Pezinku s týmito alternatívami:

Atlantída sa vynorila z hlbín

Lucia Fodorová / August 2005 / Prečítané 2332 krát
Ako o Atlantíde kedysi napísal Platón: Bol to ostrov v šírom mori, ktorého bohatstvo žiarilo ako oheň. No nebolo to iba bohatstvo zlatých kovov. Obyvatelia ostrova mali bohatstvo vo svojich šikovných rukách, zlatých hlasoch, v knihách a priateľoch. Inak tomu nebolo ani v týždni od 11. do 17. júla v Centre voľného času v Pezinku.

Organový koncert v grinavskom kostole

hh / August 2005 / Prečítané 2292 krát
V Ev. a.v. kostole v Pezinku – Grinave sa v pondelok 22. augusta uskutočnil úvodný koncert XIV. medzinárodného hudobného festivalu Slovenské historické organy. V programe, ktorého organizátormi boli Spolok koncertných umelcov a Evanjelický cirkevný zbor v Pezinku – Grinave, účinkovala Katarína Lelovicsová (SR/ SRN). Hrala na zrekonštruovanom historickom organe Martina Šašku st. z roku 1875.

Stretnutie rytierov vína

Milan Oravec / August 2005 / Prečítané 2091 krát
Senát Ordo Equestris Vini Europae a Konzulát Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu na Slovensku usporiadajú 15. septembra v Mestskej vínotéke výročné stretnutie so slávnostnou akreditáciou rytierov vína hospes a intronizáciou radcov vína EVIRS. Pri tejto príležitosti sa uskutoční ekumenický akt – svätá omša, sprievod Holubyho ulicou a komentovaná degustácia vo Vinum Galérii Bozen.

Spomíname

August 2005 / Prečítané 2150 krát
Spomienky na našich najbližších...

Ďakujeme

August 2005 / Prečítané 2218 krát
Úprimne ďakujeme...

Blahoželáme

August 2005 / Prečítané 2208 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spoločenská kronika

August 2005 / Prečítané 3522 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Pezinok v 13. storočí

Peter Wittgrúber / August 2005 / Prečítané 3496 krát
Trináste storočie je pre Pezinok a jeho históriu dôležité z viacerých hľadísk. Z roku 1208 pochádza prvá písomná zmienka o tomto území, ktoré sa uvádza ako „terra Bozin“. Kráľovskou listinou Ondreja II. získava vtedy majetok na východných úpätiach Malých Karpát nitriansky župan Tomáš z rodu Hunt-Pozna-novcov a jeho dvaja synovia, Šebuš a Alexander, zakladatelia rodu grófov zo Svätého Jura a Pezinka.

Kalvária v Pezinku

Vladimíra Büngerová / August 2005 / Prečítané 3285 krát
Jedným z charakteristických prejavov barokovej kultúry je vystupňované a oduševnené prežívanie viery. Dynamika emócií sa prejavuje v architektúre, vo výtvarnom umení, literatúre i vo Pezinská kalváriafilozofii tohto obdobia protikladov. V umení baroka išlo o symbiózu a spoluprácu všetkých druhov umenia, takzvaný gesamstkunstwerk.

Ukončenie archeologického výskumu vo Farskom kostole

PhDr. Juraj Bartoník / August 2005 / Prečítané 2050 krát
Dňa 20. júna bol ukončený archeologický výskum Farského kostola v Pezinku, zasväteného Nanebovstúpeniu P. Márie, ktorý realizovalo Slovenské národné múzeum, Archeologické múzeum v Bratislave.

Povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní občanov z krajín Európskej únie

ÚPSVaR / August 2005 / Prečítané 2638 krát
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok dáva do pozornosti zamestnávateľom, že účinnosťou zákona č. 82/2005 o nelegálnej práci ako aj zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, vyplýva povinnosť zamestnávateľov informovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) o zamestnávaní občanov členských krajín Európskej únie a ich rodinných príslušníkov na Informačnej karte do 7 pracovných dní ako aj občanov – cudzincov, ktorí nepotrebujú pracovné povolenie v SR podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Športový servis

pr / August 2005 / Prečítané 2094 krát
l Výsledky Pezinčanov na majstrovstvách sveta v orientačnom behu v japonskom Aiči – šprint: 30. Lukáš Barták, 39. Ondrej Piják, stredná trať: 28. L. Barták, 42. O. Piják, dlhá trať: 13. L. Barták, štafety: 7. miesto (O. Piják, L. Barták, M. Dávidík).

O CENU PRIMÁTORA MESTA PEZINOK

August 2005 / Prečítané 3352 krát
V stredu 25. júna sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 13. ročníka Literárnej súťaže žiakov a študentov o Cenu primátora mesta Pezinka, nad ktorou od začiatku má mediálnu záštitu mesačník Pezinčan.

Pezinský podpis pod historický úspech SOFTBALU

pr / August 2005 / Prečítané 2547 krát
Slovenské seniorské softbalové reprezentácie majú za sebou úspešné účinkovanie na tohtoročných majstrovstvách Európy. Mužská i ženská reprezentácia dosiahli na ME historicky najlepšie umiestnenia aj vďaka účasti hráčov a hráčok z MaSK Pezinok.

Futbalisti chcú stabilizovať káder a prilákať diváka

pr / August 2005 / Prečítané 2071 krát
Po letnej prestávke začali počas druhého augustového víkendu nižšie futbalové súťaže v Bratislavskom regióne. Treťoligový PŠC Pezinok vstúpil do novej sezóny víťazstvom 3:0 na pôde nováčika zo Stupavy, v 2. kole remizoval 0:0 s ŠKP Dúbravka. Oproti minulej sezóne sa káder výrazne zmenil.

Začali sa prípravy ligistov

pr / August 2005 / Prečítané 1641 krát
Začiatkom augusta sa začali letné prípravy v ligových kluboch volejbalistiek a basketbalistov. Zisťovali sme ako zatiaľ prebieha letná príprava, či sa počas nej predstavia svojim fanúšikom v nejakom zápase na domácej palubovke a aké zmeny nastali v kádroch. Podrobnejšie sa na obe družstvá pozrieme v nasledujúcich číslach.

MLYNEK MAJSTROM EURÓPY!

pr / August 2005 / Prečítané 2175 krát
Slovenský reprezentant vo vodnom lyžovaní, Pezinčan Marek Mlynek (14) sa stal majstrom Európy v lyžovaní za člnom juniorov a dofénov v Linköpingu. Marek, ktorý preteká za Inter Bratislava zvíťazil v trojkombinácii dorastencov, navyše získal striebro v skokoch a bronz v slalome, v akrobatickej jazde obsadil 5. miesto.

Polc majstrom SR v zjazde

pr / August 2005 / Prečítané 2118 krát
Majstrom Slovenska v zjazde horských bicyklov v Jasnej sa stal Filip Polc. Domáci šampionát, sa uskutočnil 6. – 7. 8. a bol zároveň aj 5. kolom Slovenského pohára, v ktorom obsadil 23-ročný Pezinčan 2. miesto za Čechom Vlastimilom Hynčicom.

Fedorová druhá na VC Slovenska

pr / August 2005 / Prečítané 1967 krát
Katarína Fedorová obsadila 2. miesto na Veľkej cene Slovenska v orientačnom behu na Silickej planine v Slovenskom krase. Pretekárka Sokola Pezinok mala celkový čas 3:14:06. Víťazná Češka Stehnová dosiahla výsledný čas 3:06:58, za našou pretekárkou skončila ďalšia Češka Rufferová časom 3:14:20. Našej pretekárke sa najviac darilo v záverečnej 3. etape, ktorú vyhrala.

Športový kalendár

August 2005 / Prečítané 1784 krát
Futbal: 28.8. GFC Grinava – Plav. Štvrtok 28.8. OŠK Slov. Grob – Studienka 28.8. Karpaty Limbach – Zohor

Oslavy v Slovenskom Grobe

Ing. Jozef Javorka / August 2005 / Prečítané 2027 krát
V dňoch 8. – 11. septembra oslávi obec Slovenský Grob významné jubileum – 790 rokov od prvej písomnej zmienky o osídlení obce. Toto významné jubileum Slovenskogrobčania oslávia bohatým duchovným, kultúrnym a športovým životom.

Hasiči zasahovali po silnej prietrži

August 2005 / Prečítané 1950 krát
Keď sa v pondelok 25. júla navečer nad Pezinkom objavili nezvyčajne tmavé mraky, neveštilo to nič dobré. Ozaj prišla silná búrka, podporovaná prudkým vetrom, miestami padali ľadové krúpy, našťastie neboli veľké.

Násilie páchané v rodinách

ev / August 2005 / Prečítané 2154 krát
Trestnými činmi, ktorých skutková podstata by mohla byť naplnená prejavmi domáceho násilia sú: násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi; týranie blízkej osoby a zverenej osoby; ublíženie na zdraví; obmedzovanie osobnej slobody; vydieranie; znásilnenie; pohlavné zneužívanie; výtržníctvo; porušovanie domovej slobody; zanedbávanie povinnej výživy; únos; vražda; lúpež.

Policajné správy

es / August 2005 / Prečítané 1849 krát
Golf v rukách zlodeja Policajti krátko pred polnocou 25. júla kontrolovali motorové vozidlo Golf. Vodič nevedel predložiť doklady od vozidla. Policajti si všimli, že spínacia skrinka je poškodená. Ďalej zistili, že vozidlo bolo odcudzené v Senci a má evidenčné číslo, ktoré bolo pridelené inému vozidlu.

MESTO PEZINOK

August 2005 / Prečítané 1798 krát
na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1–144/2005 zo dňa 20. 7. 2005 vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Radničnom námestí č. 7 za týchto podmienok:

Program Kultúrneho centra

August 2005 / Prečítané 1829 krát
September 2005

Program kina v Dome kultúry

August 2005 / Prečítané 1996 krát
September 2005

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

August 2005 / Prečítané 1873 krát
September 2005

MESTSKÉ MÚZEUM

August 2005 / Prečítané 2015 krát
September 2005

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

August 2005 / Prečítané 1784 krát
September 2005

Program Galéria Prokop

August 2005 / Prečítané 1862 krát
September 2005

Vzťahy manželov Piačkovcov

Milan Oravec / August 2005 / Prečítané 2073 krát
V Galérii Štefana Prokopa na Potočnej ulici bola 5. augusta otvorená výstava obrazov manželov Piačkovcov pod názvom Vzťahy. Autorov a početných návštevníkov na vernisáži privítala šéfka galérie Natália Prokopová.