POĎAKOVANIE

December 2005 / Prečítané 2319 krát
Radostné vianočné sviatky a šťastný nový rok 2006 želá redakcia Pezinčana

Vážení spoluobčania, milí Pezinčania,

Mgr. Oliver Solga / December 2005 / Prečítané 2153 krát
pomaly sa končí rok 2005, ktorý bol pre naše mesto viac ako úspešný. Podarilo sa nám realizovať niekoľko projektov prospešných pre celé mesto. Z tých najdôležitejších je to iste nové bývanie pre štyridsať rodín, ale aj nové detské ihriská, chodníky, parkoviská a verejná zeleň.

Na Slovakiatoure v dvoch expozíciách

Ing. Eva Lupová / December 2005 / Prečítané 2170 krát
Aj turistický rok 2006 oficiálne otvorí Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu Slovakiatour v Bratislave. Uskutoční sa 26. – 29. januára vo výstavnom areáli Incheby. Ani tentokrát na ňom nebude chýbať Pezinok.

Pozvánka na novoročné stretnutie

redakcia / December 2005 / Prečítané 2318 krát
Primátor mesta Oliver Solga pozýva Pezinčanov na spoločné privítanie nového roka a oslavu Dňa vzniku Slovenskej republiky.

Sociálny čin roka

redakcia / December 2005 / Prečítané 2214 krát
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR udelilo na návrh Mesta Pezinka ocenenie Sociálny čin roka Alžbete Lančaričovej, bytom Pezinok, Bystrická 30. A. Lančaričová sa už 25 rokov venuje deťom z detských domovov, ako náhradný rodič vychovala Sašku, ktorá je študentkou sociálnej práce v Trnave.

Nevšedné podujatie

December 2005 / Prečítané 2181 krát
V dňoch 3. a 4. februára 2006 sa uskutoční v Pezinku nevšedné podujatie – 24-hodinová plavecká štafeta Pezinok 2006. Zapojí sa do nej asi tisíc plavcov z Pezinka a okolia. Medzi účastníkmi budú žiaci, študenti, dospelí. Skrátka všetci, ktorí prejavia záujem rozhýbať sa, urobiť čosi pre svoje zdravie a prispieť k vytvoreniu slovenského rekordu v štafetovom plávaní.

Milan Randl džudistom roka 2005

pr / December 2005 / Prečítané 2477 krát
Počas finále džudistického play off v Banskej Bystrici vyhlásil Slovenský zväz džuda najlepších za rok 2005. Víťazom ankety a najlepším džudistom roka 2005 na Slovensku sa stal Pezinčan, člen JC Pezinok, 18-ročný Milan Randl. Tretí v ankete skončil ďalší Pezinčan Pavol Jurčík. Milan Randl bol vyhlásený aj za najlepšieho juniora.

SAD zrušila mestskú autobusovú dopravu

Milan Oravec / December 2005 / Prečítané 3186 krát
V minulých dňoch akciová spoločnosť Slovenská autobusová doprava (SAD) pripravila občanom a návštevníkom mesta nemilé prekvapenie. Bez akéhokoľvek oznámenia prestali premávať spoje mestskej hromadnej dopravy v Pezinku. Stanovisko k ich zrušeniu nám zaslal dopravný riaditeľ SAD Karel Pulec:

Diskutovali o cestovnom ruchu

Ing. Eva Lupová / December 2005 / Prečítané 2030 krát
Už štvrtý rok po sebe sa na záver roka stretli všetci, ktorí participujú na turizme v Pezinku, aby spoločne zhodnotili uplynulý rok a vzájomne sa informovali, čo chystajú pre domácich a zahraničných návštevníkov.

Vychádza Kalendár podujatí

Ing. Eva Lupová / December 2005 / Prečítané 2103 krát
Už po ôsmykrát vydáva mesto Pezinok Kalendár podujatí. Aktuálny – na rok 2006 je už na svete a možno si ho vyzdvihnúť v Informačnom centre v Pezinku, Radničné nám. č. 9. Obsahuje informácie o najdôležitejších kultúrnych, spoločenských, športových a charitatívnych akciách, ktoré sa chystajú v Pezinku v budúcom roku. Z pripravených noviniek stoja za zmienku Hradné slávnosti Pezinského panstva, novokoncipované Kultúrne leto a oslava Dňa turizmu.

Mesto získalo ďalšie granty

Ing. Eva Lupová / December 2005 / Prečítané 2211 krát
Mesto Pezinok získalo granty na realizáciu ďalších troch projektov. Dva sú zo štrukturálnych fondov európskej únie, jeden z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Prvý projekt má názov Rast kvalitatívnej úrovne kultúrnej infraštruktúry v meste Pezinku. Výška grantu je 3,78 mil. Sk. Prostriedky majú byť použité na rekonštrukciu pezinského amfiteátra (sociálne zariadenia, prevádzkové priestory, hľadisko, interiéry).

Cena Most Pezinku

Revia / December 2005 / Prečítané 2190 krát
Mesto Pezinok získalo ako jedno z troch miest na Slovensku cenu Most – Cena Rady mládeže Slovenska za podporu práce s deťmi a mládežou. Ocenenie prevzal primátor Pezinka Oliver Solga na základe nominácie REVIE – Malokarpatskej komunitnej nadácie.

Výberové konanie

December 2005 / Prečítané 2128 krát
Mesto Pezinok vypisuje výberové konanie na dodávateľa 19 vývesných štítov na stravovacie prevádzky, ktoré sú súčasťou Kulinárskeho chodníčka Pezinok – Neusiedl am See. Podklady k predmetu dodávky možno získať na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7, č. dv. 9, tel. 033/6901 102, fax 033/641 2303, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk . Termín predloženia ponúk: 15. 1. 2006. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie.

Nepravdivé informácie

Mestský úrad / December 2005 / Prečítané 2158 krát
V Pezinsku v 49. týždni sa objavil článok o prideľovaní bytov na Zumberskej ulici. Článok je plný dezinformácií a klamstiev a najmä znevažuje prácu Mestského zastupiteľstva, Komisie sociálnej starostlivosti a Mestského úradu.

Žiadosti o príspevky na rok 2006

Ing. A. Gusejnová / December 2005 / Prečítané 2066 krát
Oznamujeme všetkým žiadateľom o finančný príspevok z fondu kultúry a pomoci mesta Pezinka na rok 2006, že termín na podanie žiadosti je najneskôr do 28. februára 2006. Žiadosti sa prijímajú len na účely uvedené v § 7 a 9 VZN č. 19/2004 o štatútoch mestských fondov. Žiadosti je potrebné podať na tlačive Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, ktoré bude k dispozícii od 3. 1. 2006 v kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu, Radničné nám. č. 7 a na stránke www.pezinok.sk .

OZNAM

O. Moťovská / December 2005 / Prečítané 2212 krát
Oznamujeme pôvodcom Programu odpadového hospodárstva, že Program platný do roku 2005 zostáva v platnosti až do usmernenia zo strany Obvodného úradu životného prostredia v Pezinku.

Poslanecký deň

Ing. Eva Lupová / December 2005 / Prečítané 2083 krát
Prvý poslanecký deň v roku 2006 sa uskutoční v stredu 4. januára od 16. do 18. hod. na Mestskom úrade v Pezinku. Vybraní poslanci Mestského zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v miestnosti č. 19. Možno sa na nich obrátiť s podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi sa života v meste, či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí pezinskej samosprávy.

Používanie pyrotechnických výrobkov v Pezinku

Mgr. Ľudovít Farbula / December 2005 / Prečítané 2187 krát
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 11/1999 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely a iných predmetov spôsobujúcich detonáciu je počas celého roka zakázané ich používať na území mesta Pezinka.

Ako chutilo v Rakúsku

Ing. Eva Lupová / December 2005 / Prečítané 2044 krát
V rámci projektu Aj partnerstvo ide cez žalúdok skupina odborníkov z oblasti gastronómie a turizmu z Pezinka absolvovala 7. decembra testovaciu exkurziu v troch reštauráciach v partnerskom rakúskom meste Neusiedl am See.

Výzva pre literárne talenty

Ing. Eva Lupová / December 2005 / Prečítané 2114 krát
1. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných a študenti stredných škôl, ktoré majú sídlo na území mesta alebo ktorí majú v Pezinku trvalé bydlisko.

MsZ schválilo rozpočet mesta

Milan Oravec / December 2005 / Prečítané 2161 krát
Poslanci Mestského zastupiteľstva na poslednom tohtoročnom zasadnutí 16. decembra schválili návrh rozpočtu Mesta Pezinka na rok 2006. V príjmovej časti rozpočet ráta so sumou 338 325 tis. Sk. Tvoria ju bežné príjmy 246 088 tis. Sk, kapitálové príjmy 15 034 tis. Sk a finančné operácie 77 203 tis. Sk.

Stĺpek po našem

strýco Lajo / December 2005 / Prečítané 2179 krát
Ot posledného rázu, čo sem písal stĺpek po našem sa teho v mesce hodne odehrálo. Dvoje nenápadné volby, f kerých ste daly jasne najavo, na čo je nám VÚC a jakú dúležitost a úctu má medzi ludma, Šachtág – památny to den banýkú, nekolko známych svatých malo menyny Katerina, Barbora, Mikuláš Lucia..., napadél nám aj prvý snech, maly zme vánočné trhy...

Pomáhajú sebe aj iným

Anna Štilhammerová / December 2005 / Prečítané 2069 krát
Blíži sa koniec roka 2005 a tak, ako každý rok, bilancujeme svoju činnosť. Ťažiskom činnosti Klubu Venuša so sídlom v Pezinku bolo stretávanie členov, klubová práca a príprava podujatí, ktoré organizovala Liga proti rakovine v rámci celého Slovenska, a poradenská činnosť každému, kto sa na nás obrátil s nejakým problémom.

Vedia sa zabaviť

Jozef Veverka / December 2005 / Prečítané 2166 krát
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých (SZTP) Pezinok usporiadala 5. novembra Posedenie pri hudbe. Na stretnutie do Domu kultúry prišlo vyše 170 členov a ich rodinných príslušníkov z Pezinka, Senca, Modry a Šenkvíc. Chvíle zábavy účastníkom spríjemňovala hudobná skupina Melody. Jedlo pripravila reštaurácia Astra. Program svojím vystúpením spestrili mladí tanečníci z Petanu, za čo ich prítomní odmenili mohutným potleskom.

Grantový program nadácie REVIA

Revia / December 2005 / Prečítané 2177 krát
V rámci otvoreného grantového programu nadácie Revia boli vo štvrtom kole 6. 12. 2005 schválené v Pezinku tieto projekty: Študentský parlament – 24-hodinová plavecká štafeta Pezinok 2006, 10 tisíc Sk; Mládežnícky basketbalový klub – 60 rokov pezinského basketbalu, publikácia, 5 tis. Sk; ZŠ Kupeckého – Odysea mysle, 2450 Sk. Zasadnutia grantovej komisie v roku 2006 budú: 7. 3., 6. 6., 17. 10., 5. 12. Uzávierka 1. grantového kola je 13. februára 2006. Projekty predložené po tomto termíne už nebudú akceptované a presunú sa do ďalšieho kola.

Nepochopiteľné praktiky na pošte

Katarína Mravcová / December 2005 / Prečítané 3355 krát
Je známe, že sa nedávno pošta zo sídliska Sever vymenila s tou v meste. Pre ľudí z nepochopiteľných dôvodov, ale bolo to rozhodnutie vedenia organizácie. Preto ma veľmi prekvapilo, že si mám zásielku na dobierku vyzdvihnúť v Obchodnom centre Plus na Holubyho ulici.

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE

mš / December 2005 / Prečítané 2118 krát
Štatistický úrad Slovenskej republiky bude v decembri tohto roku a v budúcom roku uskutočňovať zisťovanie príjmov a výdavkov domácností – štatistiku rodinných účtov. Vo vybraných domácnostiach zamestnanci ŠÚ oslovia občanov a budú požadovať potrebné informácie. Zamestnanec sa musí preukázať osobitným poverením a služobným preukazom, ktoré ho oprávňujú na vykonanie tohto zisťovania. Získané informácie sa využijú na opatrenia v sociálnej oblasti, ktoré pripravuje vláda.

Otváracie hodiny počas sviatkov

December 2005 / Prečítané 2233 krát
Slovenská sporiteľňa oznamuje, že v pezinskej pobočke počas vianočných a novoročných sviatkov budú tieto otváracie hodiny:

Voľby do VÚC

Milan Oravec / December 2005 / Prečítané 3791 krát
V sobotu 26. novembra sa uskutočnili na Slovensku regionálne voľby do krajských samospráv. Charakterizovala ich veľmi nízka, 18-percentná volebná účasť. Z volebnej miestnosti v MŠ na Vajanského ul. V Bratislavskom kraji kandidovalo do 50-členného zastupiteľstva 399 kandidátov. Zvolení boli 27 kandidáti koalície SDKÚ-SMK-DS-ANO-SZS, 11 koalície Smer-SF-HZD, 6 KDH, 2 OKS, 2 Nezávislého fóra a 2 nezávislí. Na voľbách v našom kraji sa zúčastnilo 14,45 perc. zapísaných voličov.

PREHĽAD o počte získaných hlasov kandidátov z Pezinka

December 2005 / Prečítané 2153 krát
Kandidát strana spolu v Pezinku % mimo Pezinka Poradie v okrese Poradie v Pezinku Mgr. Oliver Solga NEKA 2693 1846 69 847 1 1 Ing. Jozef Chynoranský SDKÚ 1741 1106 64 635 2 2

Županom bude Vladimír BAJAN

Milan Oravec / December 2005 / Prečítané 2223 krát
Župana v bratislavskom Vyššom územnom celku sme volili v dvoch kolách. Z prvého postúpili dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov – Vladimír Bajan (nezávislý, kandidoval za Smer, SF a HZD, s podporou KDH a ĽB) a doterajší predseda VÚC Ľubo Roman (nezávislý, kandidoval za SDKÚ-ANO-SMK-DS-SZS).

Kde získali najviac hlasov?

December 2005 / Prečítané 2247 krát
Oliver Solga: Pezinok 1846, Modra 344, Šenkvice 103, Viničné 55, Slov. Grob 54, Svätý Jur 53, Vinosady 49, Limbach 46... Jozef Chynoranský: Pezinok 1106, Modra 186, Častá 88, Svätý Jur 61, Šenkvice 50, Limbach 47... Richard Demovič: Pezinok 872, Modra 183, Svätý Jur 66, Viničné 46, Slov. Grob 43... Vladimír Medlen: Modra 541, Pezinok 251, Svätý Jur 64, Šenkvice 59, Budmerice 47... Jana Pešková: Pezinok 564, Modra 252, Šenkvice 54, Svätý Jur 44...

Ocenenia bezpríspevkovým darcom krvi

Milan Oravec / December 2005 / Prečítané 2965 krát
V pondelok 21. novembra sa zišlo v Obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku vyše sedemdesiat viacnásobných darcov krvi z okresu Pezinok. Územný spolok Slovenského Červeného kríža Bratislava-okolie ich pozval, aby im odovzdal ocenenia za bezpríspevkové darcovstvo.

Ďalší úspech TV Pezinok

pb / December 2005 / Prečítané 2052 krát
TV PEZINOK zaznamenala ďalší úspech v podobe 2. miesta na treťom ročníku celoslovenskej súťaže diel s protidrogovou tématikou, ktorú organizuje Protidrogový fond a LOToS. Porota ocenila animovaný spot Motýľ, ktorý vymyslel a režíroval Peter Bittner, o animáciu sa postaral Rudo Kujovič, strih a zvuk Robo Vagač, hudba Sisa Michalidesová.

Kedy vyjde Pezinčan?

redakcia / December 2005 / Prečítané 2260 krát
V budúcom roku, ktorý je 39. rokom vydávania, vyj-de mesačník Pezinčan v týchto termínoch: 27. januára, 24. februára, 31. marca, 28. apríla, 26. mája, 30. júna, 28. júla, 25. augusta, 13. septembra, 27. októbra, 24. novembra, 22. decembra. Prípadné zmeny termínov vydania včas oznámime.

Póla medzi deťmi v škôlke na Vajanského ulici

Jozef Zelenák / December 2005 / Prečítané 2711 krát
„Ahoj, predškoláci, volám sa Póla a budem vás s policajtom sprevádzať policajnou škôlkou,“ takto sa nedávno prihovorilo vrkočaté dievčatko deťom z Materskej školy na Vajanského ulici. Pravda, prihovorilo sa im iba zo stránok pracovného zošitu preventívneho projektu Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave nazvaného Póla radí deťom, ktorý im priniesli tety policajtky. Ich prostredníctvom Póla deťom formou príbehu vysvetlila riziká, ktoré im hrozia na ulici, na ihriskách či pri pohybe medzi cudzími ľuďmi.

Ocenenia bezpríspevkovým darcom krvi

December 2005 / Prečítané 2179 krát
V pondelok 21. novembra sa zišlo v Obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku vyše sedemdesiat viacnásobných darcov krvi z okresu Pezinok. Územný spolok Slovenského Červeného kríža Bratislava-okolie ich pozval, aby im odovzdal ocenenia za bezpríspevkové darcovstvo.

Už má druhú zlatú medailu

Milan Oravec / December 2005 / Prečítané 2253 krát
Medzi ocenenými darcami krvi bol aj Ján Mesároš, ktorý bezplatne daroval krv už 63-krát. S darcovstvom začal v roku 1974 na základnej vojenskej službe v Ostrave.

Otec a syn Bartovci - kostolní maliari

Vladimíra Büngerová / December 2005 / Prečítané 3737 krát
Vo výstavných priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku, ul. M.R. Štefánika 4, je inštalovaná výstava pod názvom Otec a syn Augustín Barta, kostolní maliari v Pezinku.

Pozvánka na ples

December 2005 / Prečítané 3606 krát
Pozývame vás na XII. Ples farnosti Pezinok, ktorý sa uskutoční v piatok 27. januára 2006 v pezinskom Dome kultúry. Do tanca a na počúvanie bude hrať známa moravská dychová hudba Stříbrňanka, hudobná skupina Excelent a country skupina Bukasový masív.

POĎAKOVANIE

Mgr. Oliver Solga / December 2005 / Prečítané 2165 krát
Vážení spoluobčania, dovoľte aby som sa vám touto cestou poďakoval za dôveru a hlasy, ktoré ste mi dali vo voľbách do VÚC BSK. Budem sa snažiť zo všetkých síl, aby moje pôsobenie v krajskom parlamente prinieslo prospech všetkým obyvateľom mesta i okresu Pezinok. Ďakujem.

Na podporu boja proti extrémizmu

Milan Oravec / December 2005 / Prečítané 2213 krát
V rámci kampane boja proti extrémizmu sa uskutočnil v Pezinku, tak ako v niektorých iných slovenských mestách, koncert na podporu tejto myšlienky. V hudobnom programe 29. novembra v Dome kultúry vystúpili pezinské kapely Krtinec, FBB, Karpatskí Pastieri, Feelme a Take one.

Mikuláš v Pezinku

Milan Oravec / December 2005 / Prečítané 3611 krát
Ani nepríjemný chlad, dážď a silný vietor nezabránili v utorok 6. decembra príchodu Mikuláša medzi pezinské deti. Stretnutie sa uskutočnilo tradične pred budovou mestského úradu na Radničnom námestí.

Vinšujeme vám

František Féder / December 2005 / Prečítané 2243 krát
Kolektív Mestskej polície v Pezinku želá všetkým občanom Pezinka príjemné prežitie vianočných sviatkov, a do nového roka 2006 veľa zdravia, šťastia, úspechov v súkromnom ako aj pracovnom živote.

Ďalšie podujatia

December 2005 / Prečítané 2156 krát
V piatok 2. decembra sa uskutočnilo v Dome kultúry podujatie NÁŠ DEŇ pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých. Cieľom celomestskej akcie bolo ukázať schopnosti zdravotne hendikepovaných a poďakovať sa všetkým, ktorí sa o nich starajú.

Takmer dvetisíc pádov z nebeských výšin

Milan Oravec / December 2005 / Prečítané 2953 krát
Sú medzi nami ľudia, ktorí si adrenalínové chvíle priam vychutnávajú. Pred niekoľkými rokmi k nim patril aj, dnes už takmer šesťdesiatnik, Daniel Šuplata. Býva na pezinskom sídlisku Za hradbami a zrejme ani susedia netušia, že je to bývalý skvelý parašutista. Má za sebou neuveriteľných 1897 zoskokov, a to je výkon, ktorý si zaslúži obdiv.

Pozornosť dopravnej výchove detí

December 2005 / Prečítané 2329 krát
Mestská polícia, ako poriadkový útvar mesta, okrem iných úloh, ktoré jej ukladá zákon, plní aj úlohy na úseku prevencie. V praxi to znamená, že príslušníci Mestskej polície Pezinok, okrem iných náročných úloh vyvíjajú svoje aktivity aj na základných školách v Pezinku. Formou prednášok sa snažia deťom priblížiť modelové situácie s ktorými sa môžu stretnúť v bežnom živote. Dve z prednášaných tém v rámci projektu Tvoj nepriateľ nie som ja, ale kriminalita a projektu Správaj sa normálne!, sú venované aj dopravnej výchove.

Spomíname

December 2005 / Prečítané 2605 krát
Spomienky na našich najbližších...

Poďakovanie

December 2005 / Prečítané 2254 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

December 2005 / Prečítané 3422 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

ČO PEZINČAN, TO MESTSKÝ SPRIEVODCA

December 2005 / Prečítané 2118 krát
Mesto Pezinok je právom hrdé na svoju bohatú históriu i dynamický rozvoj v súčasnosti. Nie všetci ho však dostatočne poznáme či už pre vlastnú potrebu ako jeho občania a mnohí by sme sotva mohli informovať návštevníkov mesta. S cieľom zlepšiť vedomosti miestnych obyvateľov o svojom meste vznikol projekt Čo Pezinčan, to mestský sprievodca. O čo v ňom ide?

Mapa pamiatok

December 2005 / Prečítané 3092 krát
1 Krušičova kúria 2 Mariánsky stĺp 3 Turecký dom 4 Kúria Bujanovských 5 Radnica 6 Kaviakov dom 7 Kúria Paluckých (Palugyayovská kúria) 8 Pamätná tabuľa Jána Zigmundíka 9 Reliéf korunovania Panny Márie 10 Rímsko-katolícky farský kostol

Dôležité letopočty z dejín mesta

December 2005 / Prečítané 2142 krát
1208 – prvá písomná zmienka o Pezinku (terra Bozin), 1256 – grófi zo Svätého Jura a Pezinka získavajú územie dnešného Pezinka do dedičnej držby, 1271 – dobytie hradu Pezinok vojskom českého kráľa Přemysla Otakara II., 1339 – 24. 6. prvá písomná zmienka o pezinskom zlatom baníctve,

Malý sprievodca mestom Pezinok

December 2005 / Prečítané 6244 krát
1. KRUŠIČOVA KÚRIA – tiež Perghauz, Berghaus, Eckhaus. Pôvodne vraj slúžila správe pezinského panstva. Prvýkrát sa spomína v roku 1425, no bola postavená pravdepodobne už v 14.storočí. V roku 1575 sa stala majetkom zemepána Jána Krušiča z Lepoglavy, ktorý ju prestaval v renesančnom slohu. Začiatkom 17.storočia sa stala majetkom kráľa, ktorý ju začlenil do hradného panstva.

Ľudové zvyky na Cajle

Peter Sandtner / December 2005 / Prečítané 6229 krát
Krst Po krstných obradoch priniesla krstná matka domov pokrstené dieťa. Pri dverách sa pozdravila: „Pochválen Pán Ježiš Kristus! Doniesli sme vám z pohana kresťana.“ Matka dieťaťa totiž nešla na krst, ale až na tzv. úvod očisťovanie do kostola v niektorý robotný deň. Stála so sviečkou v ruke pod chórom s kňazom.

MESTO PRIATEĽSKÉ K DEŤOM

December 2005 / Prečítané 1976 krát
Presne pred rokom, na vianočnej slávnosti Centra voľného času, odštartovala kampaň Pezinok – mesto priateľské k deťom. Jej súčasťou bola špeciálna príloha v časopise Pezinčan, venovaná problematike života detí v našom meste. Pravidelne každý mesiac od januára po december (s výnimkou augusta a novembra) prostredníctvom nej dostala verejnosť základné informácie o sieti škôl, školských zariadení, príležitostiach pre využitie voľného času detí, pozornosť bola venovaná i podmienkam života zdravotne postihnutej mládeže, predstavený bol Študentský parlament, špeciálne projekty pre deti a pod.

Zapojte sa do plaveckej štafety

Ing. Eva Lupová / December 2005 / Prečítané 1921 krát
Z podnetu Študentského parlamentu v Pezinku vznikol projekt 24-hodinová plavecká štafeta Pezinok 2006. Jeho cieľom je ponúknuť obyvateľom mesta netradičnú príležitosť urobiť niečo pre svoje zdravie, inšpirovať ich k pravidelnému pohybu a zapáliť v nich zdravý lokálpatriotizmus. Sekundárnym cieľom je pokus o zaznamenanie slovenského rekordu v štafetovom plávaní v časovom limite 24 hodín. Počas rekordu má byť zapojených do plávania čo najviac ľudí z Pezinka a okolia.

Vianočná slávnosť pre deti

Ing. Eva Lupová / December 2005 / Prečítané 2055 krát
Symbolickú bodku za uplynulým rokom urobili pezinské deti na Vianočnej slávnosti, ktorá sa uskutočnila v Dome kultúry 8. decembra. Program v réžii Centra voľného času navodil sviatočnú atmosféru prostredníctvom rozprávky. Pri tejto príležitosti ukončil primátor mesta Oliver Solga celoročnú kampaň Mesto priateľské k deťom a poďakoval všetkým, ktorí sa podieľajú na vytváraní podmienok pre pestrý život mládeže v Pezinku. Zároveň vyhlásil začiatok novej kampane pre rok 2006 zacielenej na zdravotne postihnutých a predstavil jej nové logo.

Z novembrového zasadnutia Študentského parlamentu

Ing. Eva Lupová / December 2005 / Prečítané 2035 krát
Ostatné tohtoročné zasadnutie Študentského parlamentu (ŠP) v Pezinku sa uskutočnilo 24. novembra. Súčasťou programu bola informácia o činnosti Klubu mladých v Pezinku, ktorú predniesol zástupca rovnomenného občianskeho združenia Karol Jakubec, ďalej bolo prezentované nové logo ŠP, odznela informácia o výsledkoch prieskumu názorov mladých ľudí na Vinobranie v Pezinku (uskutočnili ho členovia ŠP vo všetkých pezinských školách a zúčastnilo sa na ňom 209 respondentov, výsledky budú uverejnené aj na www.pezinok.sk ).

Pani veľvyslankyňa priniesla počítače

Milan Oravec / December 2005 / Prečítané 1947 krát
Koncom apríla sa uskutočnilo v Základnej škole Orešie podujatie Európa, vitaj! Konalo sa pri príležitosti 1. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Britská veľvyslankyňa J.A.Macgregorová beseduje so žiakmi grinavskej školy Toto vydarené podujatie bolo možné urobiť vďaka finančnej a materiálnej podpore Mesta Pezinka a ďalších sponzorov. Generálnym sponzorom projektu bolo Veľvyslanectvo Veľkej Británie.

Sme hrdí na našich pokračovateľov

Mária Markeová / December 2005 / Prečítané 1927 krát
Základná škola na Kupeckého ulici nezabúda na svojich dôchodcov. Vedenie školy nás najmenej dvakrát do roka pozýva na spoločné stretnutia, najmä na Deň učiteľov a v predvianočnom období. Práve som sa vrátila z predvianočného stretnutia a chcela by som sa podeliť s dojmami. Hneď po príchode do školy nás privítala riaditeľka pani Vierka Radičová.

Kurzy – cvičenia

kd / December 2005 / Prečítané 2067 krát
Centrum pre rodinu – MaMaTaTaJa za pomoci Západoslovenskej energetiky a fondu nadácie Pontis organizuje:

Ľudové misie v Pezinku

Zdenko Sitka / December 2005 / Prečítané 1946 krát
V dňoch 11. – 19. februára 2006 sa budú konať v Pezinku ľudové misie pátri redemptoristi. Bude to veľké duchovné podujatie, na ktoré pozývame veriacich, ľahostajných i neveriacich ľudí z Pezinka a okolia. Mottom misií vo farnosti Pezinok bude: Boh ti otvára srdce. Posledné takéto misie podľa údaju na misijnom kríži boli v roku 1969. Bližšie informácie prinesieme v budúcom čísle.

Do Pezinka prišla 11. banka

redakcia / December 2005 / Prečítané 2095 krát
V pondelok 5. decembra v Pezinku slávnostne otvorili expozitúru Istrobanky a.s. Sídlo v poradí už 11. banky v našom meste je v novostavbe na Meisslovej ulici č. 1/A.

Sťahujú sa z učilišťa

December 2005 / Prečítané 2004 krát
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku oznamuje, že odbor služieb zamestnanosti a oddelenie posudkových činností sa sťahujú z priestorov SOU na Komenského ulici na adresu: Moyzesova 2, Pezinok, kde je sídlo Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Musicmania v Rock bare u Švarca

pb / December 2005 / Prečítané 2428 krát
Viac ako rok obohacuje hudobný život v Pezinku projekt Musicmania. Už v minulosti bol Rock bar u Švarca miestom, kde sa hrávali koncerty, ktoré mali tú pravú klubovú atmosféru. Rozšírením priestorov vznikli podmienky na vytvorenie klubu, ktorý by ponúkal isté pravidelné hudobné menu.

Cestovný poriadok

December 2005 / Prečítané 3358 krát
Obdobie 2006/2007

Najväčší pezinský šachtág

Jozef Mišuta / December 2005 / Prečítané 2142 krát
Sviatok svojej patrónky sv. Barbory si tohto roku členovia Malokarpatského baníckeho spolku (MBS) pripomenuli 10. decembra v poradí už 4. Svätobarborským šachtágom.

Noví sprievodcovia

Ing. Eva Lupová / December 2005 / Prečítané 2089 krát
Po vyše trojmesačnom intenzívnom kurze mestských sprievodcov zavŕšilo 13. decembra jeho desať frekventantov svoje úsilie úspešným zložením záverečných skúšok. O týždeň neskôr si slávnostne prevzali osvedčenia, ktoré ich oprávňujú k sprievodcovskej činnosti po Pezinku. Ich držiteľmi sa stali: Eva Wengová, Magdaléna Konečná, Verona Prokopová, Lucia Beňová, Sandra Bognárová, Karol Polanský, Juraj Hrehorčák, Ján Matoušek, Dagmar Udvardiová, Natália Maneková. Kurz lektoroval Peter Sandtner a skúšobnej komisii predsedal Mgr. Stanislav Pátek.

ŠPORTOVEC ROKA 2005 MESTA PEZINKA

December 2005 / Prečítané 2057 krát
Rok 2005

Dva medailové víkendy pezinského džuda

mt, pr / December 2005 / Prečítané 3327 krát
Muži na titul opäť nedosiahli, dorastenci ho získali s prevahou Džudistom 1. JC Pezinok opäť neprialo šťastie a vo finále play off 1. SNL nezískali vytúžený titul. Po minuloročnom bronze tentokrát síce zápasili vo finále a získali strieborné medaily, ale ich ciele boli vyššie. Je to už piata medaila pre 1. JC Pezinok v poradí od roku 2001, z toho štvrté striebro.

V Pezinku úspešne funguje aj Plavecký klub

pr / December 2005 / Prečítané 3226 krát
V januári tohto roku začal v našom meste činnosť Plavecký klub. V súčasnosti je v klube už 65 detí, ktorým sa venujú tri trénerky – Naďa Urbančoková, Eva Pätoprstá a Veronika Tanková.

Hlasujte o najlepšieho športovca Pezinka 2005

pr / December 2005 / Prečítané 2028 krát
Komisia športu a mládeže pri MsZ v Pezinku spolu s mesačníkom Pezinčan aj tento rok vyhlásili anketu o Najlepšieho športovca Pezinka. O víťazovi ankety môžete rozhodnúť aj vy, čitatelia Pezinčana. Stačí keď vyplníte hlasovací lístok, ktorý je na 22. strane a do 15. januára 2006 ho doručíte do našej redakcie (Kultúrne centrum, Holubyho 42, Pezinok) alebo Alene Šindlerovej na MsÚ Pezinok, Radničné nám. 7, kancelária prvého kontaktu na prízemí. Z vyplnených anketových lístkov vyžrebujeme troch čitateľov, ktorí dostanú vecné ceny. Vyhlásenie výsledkov ankety sa uskutoční na MsÚ Pezinok začiatkom februára.

Mezeiová medzi najlepšími strelcami

pr / December 2005 / Prečítané 1862 krát
V stredu 7. decembra vyhlásil Slovenský strelecký zväz najúspešnejších športovcov za rok 2005. V desiatke ocenených bola aj 20-ročná Pezinčanka Jana Mezeiová. Členku klubu SŠŠR MV SR Bratislava, ktorej hlavnou disciplínou je trap, ocenili už tretíkrát. Podobné ocenenie získala už v rokoch 2002 a 2004.

Pezinčan Ľ. Stražay súťažným riaditeľom SVF

pr / December 2005 / Prečítané 2219 krát
Súčasný prezident a tréner VTC Pezinok Ľuboš Stražay sa po novembrovej konferencii Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) stal novým predsedom súťažnej komisie SVF. Do funkcie oficiálne nastúpi 1. mája 2006, od tohto dňa ukončí aj svoje pôsobenie ako prezident a tréner VTC Pezinok. Aké zmeny tento krok prinesie v pezinskom volejbale budeme aktuálne informovať.

Veteran Car Club pripravuje

December 2005 / Prečítané 3759 krát
23. apríla Jarné stretnutie s cieľom výmeny a predaja náhradných dielcov na historické motorové vozidlá. Miesto: Trhovisko na Kupeckého ulici.

Futbalový turnaj záchranárov

December 2005 / Prečítané 2022 krát
Dňa 3. 12. 2005 sa uskutočnil 4. ročník futbalového turnaja o Pohár záchranárov. Na turnaji sa zúčastnilo osem družstiev policajných a hasičských jednotiek z Bratislavy a okolia. Vo finále bojovali Polícia Pezinok a Mestská polícia Pezinok, zvítazilo oddelenie polície Pezinok 6:0 a získalo Putovný pohár záchranárov na rok 2005. Na treťom mieste bola polícia z Bratislavy 3. Organizátori ďakujú za pomoc a sponzorské dary riaditeľovi Základnej školy Na bielenisku, p. Královi, pekárňam Častá, p. Lapšanskému z Častej a p. Turčinovi z Modry.

Trojkráľové orientačné preteky

pr / December 2005 / Prečítané 2054 krát
Sokol Pezinok, Klub orientačného behu poriada 6. januára 2006 tradičné Trojkráľové orientačné preteky. Okrem aktívnych "orienťákov" sa na nich môže zúčastniť aj široká verejnosť. Trate povedú širším centrom Pezinka, štart je o 11.00 hod.

Športový kalendár

December 2005 / Prečítané 2027 krát
Volejbal: 21.1. VTC Pezinok – Malacky

Program Kultúrneho centra

December 2005 / Prečítané 2181 krát
Január 2006

Program kina v Dome kultúry

December 2005 / Prečítané 2103 krát
Január 2006

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

December 2005 / Prečítané 2069 krát
Január 2006

MESTSKÉ MÚZEUM

December 2005 / Prečítané 1970 krát
Január 2006

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

December 2005 / Prečítané 2003 krát
Január 2006

Návrat do krajiny

nat / December 2005 / Prečítané 3196 krát
Galéria PROKOP, Potočná 5, Pezinok pozýva do svojho priestoru všetkých milovníkov výtvarného umenia – hlavne maľby. Pripravili sme už druhý ročník maliarskeho sympózia pod názvom Malá Franková – Návrat do krajiny 2005.

Astronomický krúžok

p. Debnárová / December 2005 / Prečítané 2186 krát
Kultúrne centrum v Pezinku otvára v školskom roku 2005/2006 astronomický krúžok a SCI-FI krúžok. Je určený všetkým záujemcom o vesmír a mimozemské civilizácie. Popri teórii je v programe pozorovanie Slnka, Mesiaca, Jupitera, Saturnu a iných planét astronomickými ďalekohľadmi. Krúžok bude otvorený v utorok 10. januára o 18.30 hod.