Svätovavrinecké požehnanie

November 2004 / Prečítané 2464 krát
Dve tradičné podujatia sú spojené s novembrom. Na Martina sa už desiatykrát zišli vinári a vinohradníci v Mestskej vinárni na Svätomartinské požehnanie vína. Na slávnostnom akte sa okrem nich zúčastnili pezinskí duchovní Helena Benková a Zdenko Sitka, predstavitelia mesta na čele s primátorom Oliverom Solgom a ďalší hostia. Vinári priniesli so sebou mladé vína, ktoré na záver spoločne ochutnali.

Uvažuje sa o budovaní tzv. nultého obchvatu

November 2004 / Prečítané 2684 krát
Už sme viackrát písali, že Mesto Pezinok sa usiluje o vybudovanie cestného obchvatu Pezinka, Vinosadov a Modry, lebo súčasná situácia sa stala neúnosnou. Každý deň v Pezinku dochádza k dopravným zápcham, čo spomaľuje prejazd, spôsobuje nervozitu vodičov a prináša nebezpečenstvo, najmä pre chodcov.

Pezinok - mesto priateľské deťom

Ing. Eva Lupová / November 2004 / Prečítané 2112 krát
Detský fond UNICEF je iniciátorom projektu Mestá priateľské deťom. Rozvinuli ho už v mnohých krajinách a mestách sveta a pomáha zo strany verejnosti citlivejšie vnímať želania a potreby detí a kultivovať prostredie danej aglomerácie bez ohľadu na momentálne politické tlaky a záujmy.

Spolupráca s Rakúskom

Ing. Eva Lupová / November 2004 / Prečítané 2163 krát
V dňoch 5. - 7. novembra sa uskutočnila prvá spoločná prezentácia mesta Pezinka a Malokarpatského múzea v Pezinku na Jesenných trhoch v partnerskom meste Neusiedl am See, v rámci ktorej predstavilo naše mesto ponuku hlavne z hľadiska cestovného ruchu - kultúrne, vinárske a remeselné tradície.

Čo prinesie fiškálna decentralizácia?

Milan Oravec / November 2004 / Prečítané 2495 krát
Samospráva po prevzatí viacerých kompetencií od štátu sa chystá na ďalšiu výraznú zmenu, ktorú prináša fiškálna decentralizácia. Od januára budúceho roku preberajú obce podľa nového zákona právomoc určovať miestne dane a poplatky. Z miestnych daní sú to: daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje. Miestnym poplatkom je poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zmena sa premietne už do budúcoročného rozpočtu mesta.

Mesto sa zadlžuje len minimálne

Milan Oravec / November 2004 / Prečítané 2153 krát
Mnohé naše mestá sa topia vo vysokých dlhoch, ktoré im vznikli pri riešení svojich existenčných problémov či rozvojových programov. U nás v Pezinku je situácia v tomto smere veľmi dobrá, vedeniu mesta sa darí ekonomiku držať pod kontrolou, k zadlžovaniu dochádza len minimálne, ozaj len v nevyhnutných prípadoch.

Polročné hodnotenie rozpočtu mesta

November 2004 / Prečítané 2256 krát
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa na novembrovom zasadnutí zaoberali plnením mestského rozpočtu za I. polrok 2004. Plán príjmov po prvej novele z 28. mája 2004 bol stanovený na sumu 292038 tis. Sk. Plnenie za prvý polrok bolo 136359 tis. Sk, čo predstavuje 47 percent. Vo výdavkovej časti sa v tomto roku ráta so sumou 292039 tis. Sk, skutočnosť za I. polrok bola 123493 tis. Sk, t.j. 42 percent. Rozpočet sa plní v súlade s plánovanými harmonogramami.

Na bývalom kúpalisku budú byty

November 2004 / Prečítané 2438 krát
Občania mesta sa často pýtajú, čo bude v rozostavanej budove v areáli bývalého kúpaliska. Pôvodne tu mal byť okresný úrad, avšak po reforme štátnej správy sa nakoniec od dostavby ustúpilo. Ako sme sa dozvedeli, rozostavaný objekt od štátu, ktorý bol jeho vlastníkom, kúpil EBP Factoring, spol. s r.o.

POPLATKY ZA PARKOVNÉ SA RUŠIA

November 2004 / Prečítané 2330 krát
Mesto Pezinok od 1. januára 2005 ruší poplatok za parkovanie motorových vozidiel v centre mesta. Dôvodom tohto kroku je nerentabilnosť tejto služby i skutočnosť, že sa značne zlepšili podmienky na parkovanie v tejto časti mesta, ktoré boli jednou z príčin zavedenia parkovného.

Fortna má oficiálny názov

November 2004 / Prečítané 2605 krát
Spojovacia ulička medzi Holubyho a Hrnčiarskou ulicou oproti Domu kultúry poznajú Pezinčania pod názvom Fortna. Doteraz bolo pomenovanie uličky Fortna (alebo aj Katova ulička) neoficiálne, ale 5. novembra Mestské zastupiteľstvo v Pezinku tento názov schválilo. Z novostavby firmy Kybeco budú do Fortne vyúsťovať viaceré obchodné prevádzky, ktoré tichú uličku značne oživia.

Mestské zastupiteľstvo v decembri

November 2004 / Prečítané 2229 krát
Posledné 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku v tomto roku sa uskutoční v stredu 15. decembra o 8.30 hod. v zasadačke MsÚ na Radničnom nám. 7. Poslanci budú prerokúvať informáciu o plnení rozpočtu mesta za III. štvrťrok 2004, rozpočet na rok 2005, plán tvorby a čerpania fondov, vyhodnotenie činnosti primátora, hlavnej kontrolórky, komisií pri MsZ, plán práce MsR a MsZ na rok 2005, VZN o dani z nehnuteľnosti, o odpadoch a iné.

POSLANECKÝ DEŇ

Ing. Eva Lupová / November 2004 / Prečítané 2287 krát
Posledný tohtoročný Poslanecký deň sa uskutoční v prvú stredu v decembri (1.12.) od 16.00 - 18.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7, miestnosť č. 19. Poslanci Mestského zastupiteľstva budú pripravení diskutovať o aktuálnych otázkach života v meste, prijímať podnety a pripomienky občanov a podať im vysvetlenia rozhodnutí samosprávnych orgánov.

Kalendár podujatí na rok 2005

Ing. Eva Lupová / November 2004 / Prečítané 2362 krát
Už siedmykrát vydáva mesto Pezinok Kalendár podujatí na nasledujúci rok. Sú v ňom údaje o najvýznamnejších kultúrnych, spoločenských, športových a charitatívnych akciách, ktoré sa uskutočnia v roku 2005 na pôde nášho mesta. Pri každej je uvedený názov, termín a miesto jej konania a kontakt na organizátora.

Grant na riešenie problémov spolužitia

Ing. Eva Lupová / November 2004 / Prečítané 2174 krát
Mesto Pezinok získalo z Nadácie otvorenej spoločnosti grant v rámci programu Váš amenge - Pre vás, ktorý je zameraný na zlepšenie vzťahov a porozumenia medzi rómskou menšinou a majoritou v Pezinku. Má ambície zistiť názory oboch cieľových skupín na vzájomné spolužitie v meste, hľadať riešenie existujúcich problémov a získané poznatky použiť pri spracovaní Koncepcie riešenia problémov života Rómov v Pezinku.

Sviatočná atmosféra na trhoch

Ing. Eva Lupová / November 2004 / Prečítané 2182 krát
Počet prihlásených predajcov na tohtoročné Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 16. a 17. decembra od 10.00 - 18.00 a 18. decembra od 9.00 - 13.00 hod. na Radničnom námestí, stále rastie. V ponuke nebudú chýbať vianočné kytice, košíky, vianočné pečivo, medovníky, oblátky, punč, ľudovoumelecké výrobky, batikový textil, občerstvenie a iné. Prípadní ďalší záujemcovia o predaj tovaru súvisiaceho s Vianocami sa môžu ešte prihlásiť na Mestskom úrade v Pezinku, Radnič.nám. 7, tel. 033/6901 125, fax: 033/641 2303, e-mail: hagerova.zlatica@msupezinok.sk.

Hľadajú sa mladí filantropi

Revia / November 2004 / Prečítané 2203 krát
Malokarpatská komunitná nadácia REVIA v rámci Asociácie komunitných nadácií Slovenska pripravuje v spolupráci s Nadáciou SPP program s názvom Mladí filantropi. Filantropia je nezištná vzájomná pomoc, účasť a spolupatričnosť, ľudomilnosť, dobročinnosť, určitá forma darcovstva snažiaca sa vyriešiť problémy iných.

V SKRATKE

November 2004 / Prečítané 2174 krát
l Malokarpatský banícky spolok v Pezinku usporiada 4. decembra o 17.00 hod. v Dome kultúry Svätobarborský šachtág. l V pivnici Malokarpatského múzea v Pezinku sa uskutočnilo premiérové vinárske podujatie pod názvom Otváranie archívu, spojené s degustáciou odrodových vín.

MESTO PEZINOK

November 2004 / Prečítané 2194 krát
Podľa ust. § 281 a nasl. Obchod. zák. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Pezinok - Moyzesova ul., s cieľom výstavby garáží, v zmysle Geometrického plánu č. 37293061 - 16/2004 zo dňa 20.9. 2004 vyhotoveného Ing. Zuzanou Lackovou a to parc. č.:

Stĺpek po našem

strýco Lajo / November 2004 / Prečítané 2110 krát
Tak, a máme tu novembr. Dovolte, abych hnet na začátku podzekoval pánom meským radným, kerý na októbrovém zasednucí schvályly tú Fortnu. Novembr je plný šelijakých výročí a spomýnek, a parádnych mén. Hnet na začátku zme si spomenuli na tých, čo sú uš neny medzi nama a aj na šeckých svatých.

Ocenenie darcom

Milan Oravec / November 2004 / Prečítané 2934 krát
V Obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku sa uskutočnilo tradičné každoročné odovzdávanie ocenení viacnásobným darcom krvi. V úvode sa k prítomným prihovorila riaditeľka Územnej správy Slovenského Červeného kríža Bratislava-okolie Ing. Mária Halásová a viceprimátor mesta Pezinka Ing. Jozef Chynoranský.

Pozor na zimné požiare!

kpt. Ing. Eva Orlická / November 2004 / Prečítané 2104 krát
Vzhľadom na to, že sa začína zimné vykurovacie obdobie upozorňujeme užívateľov tepelných a vykurovacích telies na niektoré zásady: * nepoužívať spotrebiče na ktorých je porucha, pokým sa neodstráni; * prevádzku tepelných spotrebičov zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k vzniku požiarov pri ich používaní; * zabezpečiť inštaláciu tepelných a vykurovacích telies podľa návodu od výrobcu; * pri zakurovaní nepoužívať horľavé kvapaliny (benzín, lieh, petrolej a pod.);

Príspevky na záujmovú činnosť žiakov

Ľ. Benčuríková / November 2004 / Prečítané 2208 krát
Ministerstvo školstva SR rozhodlo na školský rok 2004/2005 poskytnúť každému školopovinnému žiakovi a študentovi strednej školy vzdelávací poukaz, krytý prostriedkami štátu. Poukaz má hodnotu asi 700 Sk.

Mali by myslieť na starších ľudí

Ervín Polakovič / November 2004 / Prečítané 2213 krát
Som novopečený Pezinčan. Spolu s manželkou a dcérou bývam na Muškáte. Po niekoľkých rokoch som sa rozhodol ísť na koncert dychových hudieb, ktorý bol v Dome kultúry v piatok 12. novembra. Keďže som ťažko zdravotne postihnutý, išiel som o pol hodiny skôr, aby sa mi ušlo miesto na sedenie.

HUBY RASTÚ

November 2004 / Prečítané 3899 krát
Náš spolupracovník Ivan Mach nám priniesol do redakcie fotografiu šťastného hubára Františka Macha z Limbachu, ktorý našiel v Malých Karpatoch tento nádherný dubák o hmotnosti 1320 gramov. Je to dôkaz, že huby v našich horách rástli, no nie všetkým hubárom sa rovnako darilo.

Vďaka za pomoc pri zriadení klubu

Centrum voľného času / November 2004 / Prečítané 2234 krát
Dňa 8. októbra bol v Centre voľného času v Zámockom parku otvorený Klub mládeže. Vo veľmi krátkom čase sa podarilo obnoviť a zariadiť priestory do finálnej podoby. Za slovným spojením "podarilo sa" je ukrytej veľa chuti i nadšenia mládeže, ale i finančná pomoc zo schváleného projektu Mladí mladým z nadácie Revia a z prostriedkov združenia rodičov v Centre voľného času. Týmto sa chceme poďakovať za preukázanú pomoc.

Z vašich listov

November 2004 / Prečítané 2168 krát
V septembrovom čísle Pezinčana ste uverejnili článok o zrušení röntgenového pracoviska na poliklinike. Pozastavil som sa pri otázke či mesto a podnikatelia podporia nákup drahých röntgenových prístrojov vyššej generácie. Napadla ma pri tom otázka, čo sa stalo s peniazmi, ktoré sa vyzbierali na sanitku, ktorá sa nikdy nekúpila. Nešlo by tieto peniaze použiť na tento účel? Môžete odpoveď zverejniť v Pezinčanovi?

Kurz prvej pomoci

Ing. Mária Halásová / November 2004 / Prečítané 2282 krát
V dňoch 3., 4. a 8. novembra v rámci projektu Evička nám ochorela zaškolil inštruktor SČK učiteľky materských škôl v teoretickej a praktickej príprave v 8 hodinovom základnom kurze prvej pomoci. Územná samospráva SČK poskytla materským školám metodické príručky pre pedagógov - návod na realizáciu zdravotno-výchovnej hry pre 5 - 6 ročné deti. Pri realizácii projektu bol nápomocný Mestský úrad a pracovníci Školského úradu v Pezinku.

Kontrolovali cyklistov

ev / November 2004 / Prečítané 2197 krát
Dňa 4. novembra v podvečerných hodinách policajti z Okresného riaditeľstva Bratislava III vykonávali v okrese Pezinok dopravno-bezpečnostnú akciu zameranú na kontrolu cyklistov. Dôvodom sú nehody cyklistov, ktoré spôsobuje neosvetlený bicykel, či bicykel bez odrazových skiel. Odrazové sklá bývajú často špinavé, prasknuté, a tak môžu odpadnúť.

OPRAVA

redakcia / November 2004 / Prečítané 2279 krát
Vedúca zastupiteľstva Unibanky v Pezinku Mgr. Jana Masárová nás upozornila, že sme v minulom čísle v článku Bankomaty už aj mimo mesta uviedli nesprávnu informáciu - majiteľom a prevádzkovateľom bankomatu na Svätoplukovej 11/B na sídlisku Sever nie je OTP banka, ako je uvedené, ale Unibanka. Za nepresnú informáciu, ktorú sme získali z iného zdroja, sa ospravedlňujeme.

TV PEZINOK zavŕšila 6 rokov vysielania

rb / November 2004 / Prečítané 2134 krát
V piatok 16. októbra 1998 sa začalo reláciou Týždeň v Pezinku prvé obrazové vysielanie TV PEZINOK do štyritisíc domácností v káblovom rozvode. Pri príležitosti 6. narodenín mestskej televízie sme sa pozhovárali s jej konateľom a riaditeľom Petrom Bittnerom.

Rómom v Glejovke chcú byty odpredať

Milan Oravec / November 2004 / Prečítané 2331 krát
Mesto Pezinok už odpredalo väčšinu komunálnych bytov nájomcom. Zostalo mu ešte asi sto prevažne starých bytov, ktoré treba často opravovať, čo značne zaťažuje mestský rozpočet. Jednou z posledných bytoviek je tá, ktorá stojí v Glejovke, obývaná je rómskymi spoluobčanmi.

Stretnutie subjektov cestovného ruchu

Ing. Eva Lupová / November 2004 / Prečítané 2093 krát
Už tradične organizuje Mesto Pezinok na záver roka stretnutie subjektov cestovného ruchu, ktoré sa uskutoční v stredu 15. decembra 2004 o 15. hod. na Mestskom úrade v Pezinku, miestnosť č. 12. Okrem vyhodnotenia uplynulého roku v meste z hľadiska cestovného ruchu a vzájomnej výmeny informácií o nových službách, či pripravovaných aktivitách pre návštevníkov je na programe aj Kalendár podujatí v Pezinku na rok 2005 a príprava prezentácie mesta na výstave Slovakiatour 20. - 23. januára 2005 v Bratislave.

Žijú v našich spomienkach

November 2004 / Prečítané 3275 krát
Traja bývalí pezinskí učitelia (nechceli, aby sme zverejnili ich mená) nám urobili zoznam svojich kolegov, ktorí učili na pezinských školách a ukončili už svoju pozemskú púť. Počas učiteľského pôsobenia pripravili do života stovky, niektorí tisíce mladých ľudí. Spomenuli sme si na nich na Pamiatku zosnulých.

Blahoželáme

November 2004 / Prečítané 2354 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spomíname

November 2004 / Prečítané 2251 krát
Spomienky na našich najbližších...

Poďakovanie

November 2004 / Prečítané 2243 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

November 2004 / Prečítané 4538 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

130. výročie dychovky v Pezinku

November 2004 / Prečítané 2430 krát
Pezinskí amatérski hudobníci a priaznivci oslávili 130. výročie založenia dychovej hudby v našom meste. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil slávnostný koncert, v ktorom účinkovali domáca dychovka Cajlané a hosť z Moravy Mistříňanka. Priaznivci tohto hudobného žánru spontánnym potleskom ocenili perfektné výkony oboch telies.

Festival Jána Smreka

Anna Gašparovičová / November 2004 / Prečítané 2183 krát
V dňoch 7. - 10. novembra sa konal Medzinárodný literárny festival Jána Smreka. Miestom konania 4. ročníka festivalu sa popri Bratislave a Trnave stal aj Pezinok. V utorok podvečer sa stretli milovníci poézie a umeleckého slova so šiestimi básnikmi z Rakúska, Dánska, Srbska, Nemecka, Slovenska a nórskym prozaikom na autorskom čítaní v Malokarpatskej knižnici v Pezinku.

Vyhlásenie literárnej súťaže

Ing. Eva Lupová / November 2004 / Prečítané 2116 krát
Mesto Pezinok v spolupráci s Kultúrnym centrom vyhlasujú XIII. ročník literárnej súťaže O cenu primátora mesta Pezinok. Jej poslaním je už od vzniku podpora a propagácia literárnej tvorby mladých talentov. Tento ročník hlavný organizátor v spolupráci so ZO Slovenského Zväzu protifašistických bojovníkov rozširuje o udelenie aj osobitných cien za najlepšie práce s mierovou tématikou pri príležitosti 60. výročia SNP a víťazstva nad fašizmom.

Ďakovné listy

PhDr. Ľubomír Pajtinka, Drahoslava Finková / November 2004 / Prečítané 3486 krát
Vážený pán primátor, dovoľte nám vysloviť poďakovanie Vám a pracovníkom vášho úradu, ktorí sa venujú problematike školstva, za Váš záujem a postoj pri vytváraní podmienok na rozvoj nadanej a talentovanej mládeže na školách a v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti vášho úradu. Riaditeľom základných škôl, základných umeleckých škôl a riaditeľke Centra voľného času patrí poďakovanie za ústretovosť, ochotu a výbornú organizáciu školských, obvodných i krajských predmetových olympiád a športových súťaží v roku 2004.

Súťaž v portrétovej tvorbe detí

Ing. Eva Lupová / November 2004 / Prečítané 2162 krát
Pri príležitosti 265. výročia úmrtia Jána Kupeckého, významného pezinského barokového maliara a portrétistu, vyhlasuje mesto Pezinok 3. ročník medzinárodnej súťaže v portrétovej tvorbe detí a mládeže POCTA KUPECKÉMU III. Zúčastniť sa na nej môžu mladí tvorcovia z tuzemska i zo zahraničia.

Koncert vďaky zdravotne postihnutých

Ing. Eva Lupová / November 2004 / Prečítané 2196 krát
Mesto Pezinok pozýva všetkých zdravotne postihnutých, dobrovoľníkov, ktorí sa o nich starajú a všetkých, ktorí sú s nimi solidárni na 2. ročník koncertu vďaky s názvom Náš deň. Jeho cieľom je poďakovať ľuďom, ktorí pomáhajú uľahčiť život zdravotne postihnutým a ukázať verejnosti, čo títo ľudia dokážu.

Podujatia v Malokarpatskom múzeu

November 2004 / Prečítané 2050 krát
Stále expozície: - Dejiny mesta Pezinka - Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatami Ponúkame po telefonickej objednávke degustácie v pivničných priestoroch múzea (033/641 2057, 033/641 3347).

Otvorili supermarket Billa

November 2004 / Prečítané 3209 krát
V Pezinku s odstupom štyroch mesiacov po otvorení hypermarketu Tesco, dali do užívania veľkopredajňu Billa. V pomerne krátkom čase ju vybudovali v prízemí bývalého hotela Grand v centre mesta. Zákazníci nové obchodné zariadenie so širokým sortimentom tovarov a predĺženým časom predaja iste privítali, čo napokon potvrdzuje aj pomerne vysoká návštevnosť.

Učitelia o projekte Otvorte školu

A. Golianová / November 2004 / Prečítané 2193 krát
Už druhýkrát sa na ZŠ Fándlyho ul. v Pezinku uskutočnilo pracovné stretnutie učiteľov partnerských škôl z Bagy v Španielsku, z Reykjaviku na Islande, z Kuressare v Estónsku a zo školy na Fándlyho ul. v Pezinku v rámci projektu Otvorte školu. Projekt v rámci programu Sokrates sa snaží zaradiť do vyučovacieho procesu učebné aktivity, ktoré dopĺňajú klasické vyučovanie, ako napríklad v minulom školskom roku tvorivé dielne pod názvom Deň remesiel zamerané na deti 1. stupňa.

Stručné dejiny Charitného domu

Peter Sandtner / November 2004 / Prečítané 5856 krát
Koncom septembra tohto roku zanikol v Pezinku Charitný domov pre starých a chorých kňazov. Preto neuškodí, ak si pripomenieme jeho stručné dejiny.

Nezabúdajme na postihnutých minulým režimom

November 2004 / Prečítané 2213 krát
Na výročnej členskej schôdzi Malokarpatskej organizácie Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS) 14. novembra sme si pripomenuli pätnáste výročie 17. novembra, ktorým sa začalo odstraňovanie komunistickej diktatúry.

Sezóna mladých lezcov

jk / November 2004 / Prečítané 2222 krát
Tohtoročná sezóna bola pre mladých pezinských lezcov - súrodencov Dominiky a Jakuba Kováčikovcov, opäť úspešná. Obaja zvíťazili v Slovenskom pohári mládeže 2004 a taktiež žali úspechy aj v zahraničí.

Pred lyžiarskou sezónou

redakcia / November 2004 / Prečítané 2191 krát
S príchodom studeného počasia sa priblížil aj začiatok lyžiarskej sezóny. Ako sú pripravení na lyžiarov v lyžiarskych strediskách na Pezinskej Babe a Zochovej chate nám povedal Ján Šebo z Lyžiarskeho klubu BABA Pezinok: - Najväčšiu pozornosť sme venovali zvýšeniu bezpečnosti návštevníkov - chceme označiť zjazdové trate, na nebezpečné miesta chceme dať matrace, menili sme laná na vlekoch, opravili sme na nich unášače, robili sme údržbu snežných pásových vozidiel, uvažujeme aj o zasnežovaní technickým snehom na veľkej zjazdovke.

Futbalisti aj napriek zmenám neuspokojivo

pr / November 2004 / Prečítané 2122 krát
Domácim zápasom s FK Rača sa v nedeľu 14. novembra skončila jesenná časť III. ligy bratislavskej skupiny, v ktorej účinkuje aj PŠC Pezinok. Po letných zmenách v kádri, keď prišiel nový tréner a do kádra pribudlo osem futbalistov čakali pezinskí futbaloví fanúšikovia, že náš klub už nebude hrať o záchranu ako v posledných sezónach, ale že hráči zabojujú minimálne o stred tabuľky a pridajú k tomu aj peknú hru.

Peter Valka strieborný na Majstrovstvách Slovenska

pr / November 2004 / Prečítané 2100 krát
V Ružomberku sa v dňoch 29. - 31. októbra konali majstrovstvá Slovenskej republiky jednotlivcov a družstiev telesne postihnutých športovcov v stolnom tenise. V kategórii TT3 na nich štartoval aj známy pezinský športovec, paralympionik, Peter Valka. Medzi jednotlivcami obsadil 2. miesto, keď ho predstihol len jeho tradičný rival Ján Koščo. V súťaži družstiev sa umiestnil na 2. mieste. V kategórii bez rozdielu postihnutia obsadil 4. miesto. Týždeň predtým vyvrcholila v Handlovej celoslovenská vozíčkarska liga, v ktorej získal 3. miesto.

Tri prvenstvá v karate

zt / November 2004 / Prečítané 2107 krát
Dňa 16.10. 2004 sa v Trstenej konalo 1.kolo ligy karate. Umiestnenia pezinských karatistov: 1. miesta - Zuzana Gregušová (dorastenky, -52 kg), Michaela Kohútová (dorastenky, -60 kg), Michal Greguš (dorastenci, -62 kg), družstvo dorasteniek (M. Kohútová, A. Hupková, Z. Gregušová), 2. miesta - Martina Poizlová (staršie žiačky, +160 cm), Alena Hupková (dorastenky, -60 kg), 3. miesta - Andrej Palčík (dorastenci, +72kg), družstvo dorastencov (A. Palčík, P. Lukáč, M. Greguš).

Začiatok šachových súťaží

tl / November 2004 / Prečítané 2200 krát
V októbri sa začali bratislavské ligy v šachu, v ktorých účinkujú aj pezinskí šachisti. V 3. bratislavskej lige začali obe naše družstvá neúspešne. Pezinok A prehral s Dúbravkou A 2:6 a Pezinok B s Modrou B tiež 2:6. Body za Pezinok A - Jánoš 1, Srna a Pospíchal po 0,5, za Pezinok B - Lenčucha 1, Pták a Mikovič po 0,5. V 5. lige remizoval Pezinok E s Plaveckým Štvrtkom 2,5:2,5 (Pobuda a Mráz po 1, Hajtmánek 0,5).

FINÁLE V PEZINKU

pr / November 2004 / Prečítané 2132 krát
V Trnave sa v dňoch 6. - 7. novembra konali majstrovstvá Slovenska v džude, na ktorých si úspešne počínali aj džudisti z 1.judo clubu Pezinok, ktorí získali dve strieborné a dve bronzové medaily. Druhé miesta obsadili Milan Randl (do 81 kg) a Marek Komloš (do 90 kg), na tretej priečke sa umiestnili Karol Alföldi (do 60 kg) a Marek Valovič (do 66 kg).

Výzva

November 2004 / Prečítané 2091 krát
Komisia mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku vyzýva všetky športové kluby, ktoré majú registráciu potvrdenú mestom, ak doposiaľ nedoručili vyhodnotenie dosiahnutých úspechov v roku 2004, aby to urobili do 8.12. 2004 a doručili ho na Mestský úrad, do kancelárie č.dv. 5 (na prízemí), A. Šindlerovej.

Športová návšteva z Vojvodiny

kč / November 2004 / Prečítané 2094 krát
Futbalový oddiel Old boys Pezinok, ktorý v našom meste pôsobí už viac ako dvadsať rokov privítal v sobotu 22. októbra 2004 na mestskom futbalovom štadióne výber okresu Báč z Vojvodiny v Srbsku. V tomto mužstve hrajú viacerí bývalí futbalisti - Slováci. Ide o dolnozemských Slovákov, ktorí žijú vo Vojvodine už viac ako dvesto rokov najmä v obci Selenča, ktorú navštívili pezinskí futbalisti v máji tohto roku.

Basketbalový turnaj žiakov

ľb / November 2004 / Prečítané 2190 krát
Mládežnícky basketbalový klub Pezinok organizuje v piatok 3. decembra basketbalový turnaj žiakov pezinských základných škôl a Gymnázia (roč. nar. 1990 - 94) o Pohár MBKP. Turnaj sa bude hrať v Športovej hale SOU na Komenského ul. Slávnostné otvorenie je o 8.00 hod., zápasy začínajú o 8.30 hod.

ŠPORTOVÝ KALENDÁR

November 2004 / Prečítané 2107 krát
Basketbal: 4.12. MBK Pezinok - Malacky 5.12. MBK Pezinok - Petržalka 18.12. MBK Pezinok - ŠKP Bratitislava 19.12. MBK Pezinok - Inter Bratitislava B Zápasy sa uskutočnia v športovej hale na Konmenského ulici.

Program Kultúrneho centra

November 2004 / Prečítané 2052 krát
December 2004

Program kina v Dome kultúry

November 2004 / Prečítané 2133 krát
December 2004

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

November 2004 / Prečítané 2020 krát
December 2004

MESTSKÉ MÚZEUM

November 2004 / Prečítané 2091 krát
December 2004