Pezinský strapec

Milan Oravec / Október 2004 / Prečítané 2433 krát
V Dome kultúry sa 23. októbra konal 30. ročník medzinárodnej tanečnej súťaže Pezinský strapec, ktorého história sa začala písať v roku 1974. Na tohtoročnom podujatí sa zišlo 120 tanečných párov zo siedmich európskych krajín - Čiech, Poľska, Talianska, Maďarska, Chorvátska, Rakúska a Slovenska.

Vianočné trhy na Radničnom námestí

Ing. Eva Lupová / Október 2004 / Prečítané 2261 krát
Už tradične sa v centre Pezinka uskutočnia v dňoch 16. - 18. decembra Vianočné trhy. Predávať sa bude vo štvrtok a piatok od 10.00 - 18.00 hod., v sobotu od 9.00 - 13.00 hod. Súčasťou trhov bude Adventná ulička vyhradená na ambulantný predaj občerstvenia, sviatočného pečiva, darčekov, medu, ľudovoumeleckých výrobkov a iného tovaru viažuceho sa k vianočným sviatkom.

Vinársky november

Milan Oravec / Október 2004 / Prečítané 2171 krát
V novembri sa uskutočnia dve tradičné vinárske podujatia. V dňoch 19. a 20. novembra usporiada Združenie Malokarpatská vínna cesta v spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre piatykrát Dni otvorených pivníc. Vinári ich sprístupnia v celej oblasti malokarpatského regiónu od Bratislavy až po Trnavu. Hlavný predpredaj vstupeniek v Pezinku bude v Mestskej vínotéke na Radničnom námestí.

Vybrali si Pezinok

Október 2004 / Prečítané 2210 krát
V dňoch 12. - 13. októbra sa na pôde Mestského úradu v Pezinku konal tréning budúcich školiteľov na spracovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. Zúčastnilo sa na ňom 20 expertov zo štyroch samosprávnych krajov západoslovenského regiónu. Hlavným garantom celého projektu, ktorý je pilotným pre celé Slovensko, je Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok a financuje ho holandská vláda. Experti z tejto krajiny aj lektorovali spomínaný tréning v Pezinku. Druhé stretnutie, zamerané už na prípravu konkrétnych projektov, sa uskutoční 4. - 5. novembra v Nitre.

Pamiatka zosnulých

Milan Oravec / Október 2004 / Prečítané 2238 krát
Mesto Pezinok, Rímsko-katolícka cirkev a Evanjelická cirkev a.v. organizujú 1. novembra Pamiatku zosnulých. Spomienkový akt sa uskutoční o 15.00 hod. na cintorínoch na Cajle a v Grinave, o 16.00 hod. pri Dome smútku na cintoríne na Seneckej ulici.

Prezentácia v partnerskom meste

Ing. Eva Lupová / Október 2004 / Prečítané 2051 krát
Malokarpatské múzeum v spolupráci s mestom Pezinkom budú prezentovať na Panónskych jesenných trhoch, ktoré sa uskutočnia v dňoch 5. - 7. novembra 2004 v partnerskom meste Neusiedl am See. Na ploche 24 m2 naše mesto predstaví svoje vinohradnícke a remeselné tradície prostredníctvom veľkoplošných panelov v troch jazykových mutáciach, exponátov z depozitára Malokarpatského múzea a ukážok výroby keramiky na hrnčiarskych kruhoch žiakov SOU na ul. M.R. Štefánika. Expozíciu spestria degustácie malokarpatských vín.

Kvety skrášlili naše mesto

Ing. Eva Lupová / Október 2004 / Prečítané 2317 krát
Mesto Pezinok zorganizovalo už deviatykrát súťaž o Najkrajšiu kvetinovú výzdobu. Vyhlásenie výsledkov za rok 2004 sa uskutočnilo 6. októbra v obradnej sieni radnice za účasti primátora mesta Olivera Solgu a ocenených. Najkrajšia predzáhradka rodiny Kriškových z Hurbanovej ulice. V kategórii Najkrajšie okno, balkón komisia prvé miesto udelila rod. Balážiovej, Záhradná 9, na druhom mieste sa umiestnila rod. Kopčekových, Cajlanská 209 a na treťom rod. Drgalových, Nálepkova 8.

Mestské zastupiteľstvo v novembri

Október 2004 / Prečítané 2019 krát
Šieste riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku v tomto roku sa uskutoční v piatok 5. novembra od 8.30 hod. v zasadačke mestského úradu. Poslanci budú prerokúvať informáciu o plnení rozpočtu mesta za I. polrok, rozbor hospodárenia mestských firiem a organizácií, informáciu o príprave rozpočtu na rok 2005, novelu rozpočtu na rok 2004, stanovenie ceny za vývoz tuhého komunálneho odpadu, správu o verejnoprospešných službách a iné. Ďalšie zasadnutie MsZ sa bude konať 17. decembra.

Poslanci s občanmi

Ing. Eva Lupová / Október 2004 / Prečítané 2127 krát
Prvá streda v novembri padne na 3., a tak je tento deň vyhradený na stretnutie poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku s občanmi. Tí budú mať na Mestskom úrade, Radničné nám. 7, od 16.00 - 18.00 hod. v miestnosti č. 19, príležitosť na diskusie o aktuálnych problémoch života v našom meste, na podávanie podnetov, pripomienok, či dožadovanie sa vysvetlenia rozhodnutí orgánov samosprávy.

OZNÁMENIE

Október 2004 / Prečítané 2139 krát
Mesto Pezinok na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1-170/2004 zo dňa 10.9. 2004, vyhlasuje dražbu na predaj stavebných pozemkov v lokalite Bielenisko. Dražba sa uskutoční v budove Kultúrneho centra Pezinok, Holubyho ulica č. 42, 902 01 Pezinok, v priestoroch veľkej sály na I. poschodí, dňa 13.11. 2004 (v sobotu) od 8.00 hod.

Nahláste podujatia do kalendára 2005

Ing. Eva Lupová / Október 2004 / Prečítané 2116 krát
V Pezinku býva dobrým zvykom vždy koncom roka vydať Kalendár podujatí na budúci rok. Mestský úrad Pezinok preto vyzýva aj touto formou všetkých organizátorov kultúrnych, spoločenských, športových a charitatívnych podujatí, aby do 5. novembra 2004 nahlásili informácie o pripravovaných aktivitách (festivaloch, koncertoch, súťažiach, prezentáciach, seminároch, výstavách a pod.). Okrem názvu (prípadne stručnej charakteristiky akcie), termínu a miesta konania treba uviesť i kontakt na garanta.

Opravujú ventilyOpravujú ventily

Milan Oravec / Október 2004 / Prečítané 2148 krát
Občania mesta si iste všimli, že v južnej časti mesta, od Hrnčiarskej ulice až po sídlisko Juh, sú veľké rozkopávky. Nie sú to havárie, ale dopredu pripravená investícia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorá zahŕňa výmenu ventilov na rozvodoch vody. Tieto opravy, vzhľadom na dezolátny stav zariadenia, boli už nevyhnutné. Ako nám povedal primátor Oliver Solga, mesto si veľmi cení dobrú spoluprácu s BVS, ktorá sa snaží vychádzať pri riešení vodárenských problémov v ústrety.

Otrávil Pezinok ryby?

Milan Oravec / Október 2004 / Prečítané 5714 krát
V Slovenskej televízii sa objavila správa, že znečistená voda z Pezinka otrávila ryby v mŕtvom ramene Dunaja pri Ivánke. O bližšie informácie sme požiadali primátora Olivera Solgu:

Čo vy na to?

Milan Oravec, pr / Október 2004 / Prečítané 2239 krát
Aké sú vaše aktivity na dôchodku? Vytvára vám mesto podmienky na realizáciu? Anna Štilhamerová: - Som predsedníčkou pezinského klubu Venuša, ktorý združuje ženy, väčšinou na invalidnom dôchodku, po operácii prsníka. Činnosť klubu je zameraná hlavne na stretávanie, kde sa porozprávame, varíme, pečieme i liečime sa.

Kurz sprievodcov

Ing. Eva Lupová / Október 2004 / Prečítané 2105 krát
Mesto Pezinok organizuje ďalší kurz mestských sprievodcov. Prvé stretnutie záujemcov sa uskutoční v stredu 3. novembra o 16.00 hod. na Mestskom úrade, v zasadačke č. 12. Kurz bude ukončený záverečnou skúškou a jej absolventi získajú osvedčenie oprávňujúce na výkon sprievodcovskej služby v Pezinku. Prihlásiť sa možno do uvedeného termínu na tel. č. 033/6901 102 alebo e-mailovej adrese: eva.lupova@msupezinok.sk.

Výsledky prieskumu o cirkevnej škole

Október 2004 / Prečítané 2073 krát
V aprílovom čísle Pezinčana sme uverejnili správu o pripravovanom prieskume na zistenie záujmu občanov o zriadenie cirkevnej školy v Pezinku. Prieskum sa robil na základe požiadavky viacerých občanov mesta, ktorí zriadenie školy požadovali.

Viac žiakov chodí na náboženstvo

Október 2004 / Prečítané 2295 krát
Od 1. septembra sa na základných školách prváci a žiaci 2. stupňa učia aj jeden povinne voliteľný predmet - náboženstvo alebo etickú výchovu. Týždenne je to jedna hodina. Druháci, tretiaci a štvrtáci majú náboženskú výchovu ako nepovinný predmet. Zaujímalo nás, koľko žiakov sa prihlásilo na povinne voliteľný predmet (náboženstvo alebo etika) v prvom ročníku a na 2. stupni. Informácie nám poskytlo sociálne oddelenie MsÚ:

Stĺpek po našem

strýco Lajo / Október 2004 / Prečítané 2125 krát
No, tak máme aj po vinobraný a pomaly aj po obyračkách. Vačina vinohradnýkú si pochvalovala pekné počasí, báraj to any zdaleka nebolo tak dobré jako minulý rok. Chválili si hlavne tý, čo scihli obrat ešče za tepla a sucha. Ale sú aj ludé, čo si pamatajú taký rok, že uš začátkem októbra uderily také mrazy, že pri obyračke opadával s kýblu klozír. Ale to boli bohatý ludé, ket obýraly do klozírových kýblú, my skromnejší ešče aj neska obíráme do zinkových.

Tolerancia a úcta k starším

Ing. Eva Lupová / Október 2004 / Prečítané 2371 krát
Už tradične okrem klubových osláv sa v októbri stretávajú všetci pezinskí dôchodcovia. Tohtoročné podujatie sa uskutočnilo 20. októbra v Dome kultúry. Asi 250 účastníkov pozdravil primátor mesta Oliver Solga. V sprievodnom programe vystúpili deti z Materskej školy na Svätoplukovej ulici a žiaci Základnej umeleckej školy.

Navštívili múzeum M.R. Štefánika

Marta Klamová / Október 2004 / Prečítané 2095 krát
Klub dôchodcov na Hrnčiarskej ulici v Pezinku zorganizoval pre svojich členov zájazd do Brezovej pod Bradlom. Za krásneho slnečného počasia sme navštívili Slovenské národné múzeum Milana Rastislava Štefánika, učenca, hvezdára, francúzskeho generála, európskeho diplomata, prvého ministra vojny Československej republiky, ktorý sa narodil 21. 7. 1880 a zomrel 4. 5. 1919.

Deň Slovenky v Pezinku

Ing. Eva Lupová / Október 2004 / Prečítané 2104 krát
Pezinok bol 16. októbra hostiteľom celoslovenského stretnutia Klubu Slovenky. Viac ako päťdesiat jeho členiek navštívilo naše mesto s cieľom lepšie ho spoznať a šíriť o ňom získané informácie. Súčasťou ich programu bolo oficiálne prijatie primátorom Oliverom Solgom, prehliadka mesta so sprievodcom, návšteva Malokarpatského a Mestského múzea, minivýstavka ľudovoumeleckých výrobkov tvorcov z Pezinka a vystúpenie pezinských amatérskych umelcov (ZUŠ, spevácky zbor Jasienka, Break dance).

POKUTOVALI VYŠE 300 VODIČOV

Milan Oravec / Október 2004 / Prečítané 2138 krát
Pri nedávnej dopravno-bezpečnostnej akcii, policajti kontrolovali dodržiavanie ustanovených a obmedzených rýchlostí jazdy. Zastavovali a kontrolovali najmä tých vodičov, ktorí porušovali pravidlá cestnej premávky, nerešpektovali maximálnu povolenú rýchlosť a nedávali prednosť chodcom pri prechádzaní cez priechod.

AD: "Služba" zákazníkom? (Pezinčan č. 9/2004)

Október 2004 / Prečítané 2119 krát
V minulom čísle sme uverejnili pod znač. Dr. J.A. CSc. list nášho čitateľa, v ktorom píše, že v obchode Záhradkár na Holubyho ul. v Pezinku kúpil prípravok na ochranu rastlín, ktorý chcel po 15 - 20 minútach s bločkom vrátiť, keďže prípravok kúpil aj zať, ale predavačka nechcela tovar prevziať naspäť. Odôvodnila to tým, že im to vedúci zakázal. Nepochodil ani vtedy, keď navrhoval, že v cene vráteného tovaru si vyberie iný predávaný výrobok. Čitateľ sa pýta, ako prišli v predajni na takéto riešenie?

Prázdniny v školách

Október 2004 / Prečítané 2174 krát
V Bratislavskom kraji budú prázdniny v školách v tomto školskom roku v týchto termínoch: zimné 23. decembra 2004 - 2. januára 2005, polročné 1. februára, jarné 21. - 25. februára, letné 1. júla - 31. augusta.

Z vašich listov

Október 2004 / Prečítané 2101 krát
l Na križovatke Krížna-Malacká mal byť cez cestu počas Hodokvasu vyznačený priechod pre chodcov. Taxíky privážali stovky návštevníkov, mnohí prišli pešo, všetci sa museli dostať cez cestu smerom k areálu, kde sa podujatie konalo. Bol tam veľký chaos, stále hrozilo, že dôjde k nebezpečnému úrazu. Zarazilo ma, že policajti sedeli v autách a sledovali, ako komplikovane sa chodci dostávajú cez frekventovanú cestu.

Poslednýkrát v roku obradové jedlá

Ing. Eva Lupová / Október 2004 / Prečítané 2258 krát
Tohtoročný cyklus kurzov zameraných na prípravu regionálnych špecialít pod názvom Ako to robili naše babky sa ukončí 24. novembra. Začne sa ako zvyčajne o 16. hod. v dielni Malokarpatského múzea a tentokrát bude venovaný receptom na jedlá obvyklé pri kare.

METRO VÍNO ROKU 2004

redakcia / Október 2004 / Prečítané 2150 krát
Druhý ročník hodnotenia najlepších slovenských vín pozná tohtoročných víťazov. Titul Metro víno roku 2004 získalo akostné víno Iršay Oliver, ročník 2003 z Vinárskych závodov Topoľčianky. Odborná porota na čele s prof. Ing. Fedorom Malíkom, DrSc. hodnotila 48 vín od 13 vinárov a vinárenských firiem. Poradie prvých desiatich miest Metro víno 2004:

Vinobranie: Všetko bolo tak, ako má byť

Október 2004 / Prečítané 4238 krát
V tomto roku v nezvyklom termíne, až vo štvrtom septembrovom týždni, sa uskutočnilo v Pezinku Vinobranie. Predchádzali mu oberačkové slávnosti v Rači a Modre. Naše boli zvláštne tým, že sa konali už po roku, keďže padlo rozhodnutie usporadúvať toto podujatie každoročne. Striedania s Modrou v doterajšom dvojročnom cykle teda už nebude.

POĎAKOVANIE SPONZOROM

Ing. Eva Lupová / Október 2004 / Prečítané 3910 krát
Mesto Pezinok vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a uskutočnení Vinobrania 2004 a za finančnú, či materiálnu pomoc a spoluprácu pri organizačnom zabezpečení tohto podujatia. Vďaka patrí:

Ďalšie doklady o osídlení

pw / Október 2004 / Prečítané 2138 krát
Počas výkopových prác pri adaptácii priestorov bývalého hotela Grand na supermarket Billa sa podarilo nájsť veľmi zaujímavé a pre dejiny nášho mesta aj dôležité doklady osídlenia tohto priestoru pravdepodobne už v 13. storočí.

Spomíname

Október 2004 / Prečítané 2341 krát
Spomienky na našich najbližších...

Poďakovanie

Október 2004 / Prečítané 2165 krát
Úprimne ďakujeme...

Blahoželáme

Október 2004 / Prečítané 2219 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spoločenská kronika

Október 2004 / Prečítané 4044 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

K semináru Vínne cesty na Slovensku - dnes a zajtra

Ing. Eva Lupová / Október 2004 / Prečítané 2611 krát
Jedným zo sprievodných podujatí tohtoročného Vinobrania v Pezinku bol celoslovenský seminár o vínnych cestách, ktorý sa uskutočnil 24. septembra na pôde Mestského úradu. Z oslovených šiestich vínnych ciest sa na podujatí zúčastnili zástupcovia troch - Záhoráckej, Nitrianskej a Malokarpatskej. Všetci dostali priestor na svoju prezentáciu pred tridsiatkou účastníkov, medzi ktorými boli zástupcovia cestovných kancelárií, médií a niekoľkých lokálnych a celoslovenských inštitúcií (Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky, Vidieckeho parlamentu, Bratislavského samosprávneho kraja, Regionálnej rozvojovej agentúry Senec - Pezinok).

Projekt na rozvoj informačnej infraštruktúry

nr / Október 2004 / Prečítané 2166 krát
REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia v partnerstve s Mestom Pezinkom a v spolupráci so Základnou školou Kupeckého ul. a neformálnou skupinou obyvateľov Optika pre Pezinok, získala finančnú podporu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, v rámci grantovej schémy miestneho a regionálneho rozvoja aktivity B na realizáciu projektu s názvom Vytvorenie partnerstva pre rozvoj modernej regionálnej informačnej infraštruktúry pre verejný sektor a neziskové organizácie.

Podpora projektov z Klubu darcov nadácie Revia

Revia / Október 2004 / Prečítané 2264 krát
Malokarpatská komunitná nadácia Revia úspešne ukončila projekt Klub darcov, ktorý realizovala v rámci Asociácie komunitných nadácií Slovenska v spolupráci so spoločnosťami Orange Slovensko a Slovenská sporiteľňa.

PRÍĎTE DAROVAŤ KRV

Milan Oravec / Október 2004 / Prečítané 2108 krát
Slovenský Červený kríž, Miestna organizácia Pezinok, nám oznámil, že v stredu 24. novembra sa uskutoční v Dome kultúry v Pezinku, I. poschodie od 7.30 hod. odber krvi od bezpríspevkových darcov krvi. Akcia sa koná pod názvom Vianočná kvapka krvi a organizátori uvítajú, keď sa na nej zúčastnia aj noví darcovia.

Osvetlenie vozidiel

Október 2004 / Prečítané 2554 krát
Polícia upozorňuje vodičov, že im vyplýva povinnosť zo zákona č. 315/1996 o premávke na pozemných komunikáciach v súvislosti s § 30 o osvetlení vozidiel, mať v čase od 15.10. do 15.3. počas celého dňa rozsvietené ustanovené osvetlenie. Nedodržanie tejto povinnosti polícia môže riešiť pokutou do výšky 2000 Sk.

MESTO PEZINOK

Október 2004 / Prečítané 2085 krát
vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Základnej školy s materskou školou (bývalá školská jedáleň a školský klub), Orešie č. 3, 902 03 Pezinok, a to miestnosti:

H-T CUP 2004

ZA / Október 2004 / Prečítané 2311 krát
Žiačky tanečného odboru Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku sa v dňoch 2. a 3. októbra zúčastnili na celoslovenskej tanečnej súťaži H-T CUP 2004 v Bratislave.

Vďaka poctivému nálezcovi

Miloslav Šmahovský / Október 2004 / Prečítané 2004 krát
Vážená redakcia, chcem sa s vami podeliť s niečím, čo sa v týchto časoch tak často nenosí. Mnohí z nás odsudzujú mladých ľudí. Neveria im. Vidíme len tie horšie stránky. No nájdu sa medzi nimi i takí, ktorí majú čosi krásne, čisté svedomie.

Pomohli pri poruche

František Malovec / Október 2004 / Prečítané 2134 krát
V nedeľu 17. októbra vo večerných hodinách došlo k vážnej poruche na vodovode v uličke Fortna. Roztrhnuté potrubie spôsobilo nemálo problémov, ktoré veľmi pohotovo pomohli riešiť mestskí policajti, ktorí sa tu zastavili. Okamžite vyhľadali vedúceho strediska vodární, ktorý zariadil odstavenie vody, čím sa znížili jej straty i následné škody na majetku. Aj touto cestou by som chcel príslušníkom mestskej polície za účinnú pomoc poďakovať.

Výberové konanie

Október 2004 / Prečítané 2159 krát
Riaditeľstvo ŠZŠ v Pezinku, Komenského 25 vyhlasuje výberové konanie na funkciu zástupcu riaditeľa ŠZŠ.

Zasadnutie Únie miest

Milan Oravec / Október 2004 / Prečítané 2064 krát
V Kremnici sa uskutočnilo rokovanie Klubu primátorov miest SR a zasadnutie Prezídia Únie miest Slovenska, na ktorých sa zúčastnil aj náš primátor Oliver Solga. Prerokúvali sa problémy fiškálnej decentralizácie, návrhu Ústavného zákona o konflikte záujmov verejných činiteľov a iné. Pezinok sa zaviazal, že sa zapojí do akcie Slovensko bez bariér, tým, že vybuduje na viacerých miestach bezbariérové prístupy. Ocenená bola naša účasť na rôznych zahraničných a domácich aktivitách.

Výstava plodov zeme

R. Šmahovská / Október 2004 / Prečítané 2873 krát
Pestovatelia z Grinavy vystavovali jesenné plody na spoločnej výstave v Klube dôchodcov. Pri pohľade na krásne vyfarbené produkty našich záhrad až srdce poskočilo. Kochali sme sa na čo všetko možno premeniť poctivú prácu a záľubu.

Výstavy v múzeách

Október 2004 / Prečítané 2303 krát
Malokarpatské múzeum V Malokarpatskom múzeu bola pri príležitosti Vinobrania a v rámci Salónu vinohradníckych a vinárskych múzeí inštalovaná výstava pod názvom Stolovanie a víno.

Výstava belgickej maliarky E. Gevaertovej

Peter Šoula / Október 2004 / Prečítané 2023 krát
V Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne na Cajlanskej ulici otvorili 11. septembra výstavu insitných obrazov Belgickej maliarky Elisabeth Gevaertovej. Narodila sa v roku 1935 v Antverpách. Keď mala štrnásť rokov, zomrel jej otec. V roku 1956 sa s matkou presťahovala do Hamburgu, kde neskôr stretla budúceho manžela, grafika a maliara Karstena Brundehorsta.

KONCERT PRIATEĽSTVA

Október 2004 / Prečítané 2205 krát
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku usporiadala 22. októbra v Dome kultúry Koncert priateľstva.

Narodeniny múzea

Október 2004 / Prečítané 2152 krát
V Mestskom múzeu v Pezinku si v týchto dňoch pripomenuli 1. výročie existencie tejto významnej mestskej kultúrnej inštitúcie. Na otvorení výstavy Svety v malom túto udalosť vo svojom príhovore spomenul primátor mesta Oliver Solga, ktorý zároveň pracovníkom múzea poďakoval za celoročnú úspešnú činnosť. Múzeum v rekonštruovanej Starej radnici začalo svoju činnosť pri príležitosti minuloročného Vinobrania a na slávnostnom otvorení sa zúčastnil minister kultúry Rudolf Chmel.

Prezentácie kníh

Milan Oravec / Október 2004 / Prečítané 2075 krát
l V Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre predstavili 15. októbra fantázijnú rozprávkovú knihu o kumšte keramikárov Svetlá hus, ktorej autorkou je Viera Valachovičová - Ryšavá. l V Galérii Prokop sa uskutočnila 25. septembra prezentácia románu pezinského rodáka Juraja Bindzára (1943) Tanec s mŕtvou služkou. Pri tejto príležitosti sa konala autogramiáda a predaj knihy.

Slávnostný koncert

František Féder / Október 2004 / Prečítané 1935 krát
Pezinská dychová hudba oslavuje v tomto roku 130. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sme pripravili slávnostný koncert, ktorým chceme vzdať hold a vďaku všetkým, čo sa pričinili o existenciu pezinskej dychovej hudby v minulosti i v súčasnosti.

Dychovky v Pezinku

ff, Milan Oravec / Október 2004 / Prečítané 3780 krát
Prvá dychová hudba v Pezinku vznikla v roku 1874 pri miestnom spevokole a Dobrovoľnom hasičskom zbore. Viedol ju Štefan Baránek. Účinkovala hlavne na majálesoch, báloch a manifestáciach. Takto prežívala do 1. svetovej vojny, potom aj v medzivojnovom období.

Bankomaty už aj mimo centra

Október 2004 / Prečítané 2257 krát
Slováci vo zvýšenej miere využívajú pri nákupoch bankomaty, aj preto, že zatiaľ sa málo realizujú platby platobnými kartami, ako je to vo vyspelých krajinách.

Beseda k výročiu SNP

Ing. Eva Lupová / Október 2004 / Prečítané 2741 krát
Malokarpatská knižnica v Pezinku v spolupráci s Miestnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Pezinku zorganizovali pri príležitosti 60. výročia Slovenského národného povstania besedu s jeho priamymi účastníkmi. Pri tejto príležitosti boli vyhlásené i výsledky kvízu žiakov pezinských základných škôl zo znalostí o tejto významnej udalosti v dejinách slovenského národa.

Slovenský humor v Mladej Boleslavi

Október 2004 / Prečítané 2151 krát
Ako nás informovala Zuzana Horová z pražskej produkčnej agentúry ZUZA ART PRODUCTION, s.r.o. v dňoch 11. - 17. októbra sa uskutočnil v Mestskom divadle v Mladej Boleslavi 2. ročník divadelného festivalu v ČR To najlepšie z humoru na slovenskej scéne. Prvý ročník sa konal pred dvoma rokmi v Prahe.

Činnosť pri mimoriadnych udalostiach

Október 2004 / Prečítané 2021 krát
V dňoch 13. a 14. októbra sa uskutočnilo súčinnostné cvičenie orgánov krízového riadenia miestnej štátnej správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb pri riešení mimoriadnych udalostí. V rámci cvičenia bola aktivovaná činnosť Krízového štábu a Bezpečnostnej rady obvodu Pezinok a bolo vykonané celodenné praktické cvičenie s vopred určenými úlohami.

VÝBEROVÉ KONANIE

Október 2004 / Prečítané 2002 krát
Mesto Pezinok, ako zriaďovateľ v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

ŠPORT V SKRATKE

pr / Október 2004 / Prečítané 2127 krát
Vo finále Svetového pohára horských cyklistov v talianskom Livigne obsadil Filip Polc v disciplíne four cross 5. miesto. l Na majstrovstvách Slovenska v diciplíne 4X v Bratislave-Rači zvíťazil Marek Peško, na druhom mieste skončil Filip Polc (obaja z Filip Polc Racing Team Pezinok). (pr)

Polícia informuje

es / Október 2004 / Prečítané 2156 krát
Škrupinkári v akcii Dňa 25. septembra boli na Mladoboleslavskej ulici pristihnutí dvaja Poliaci, ktorí tu prevádzkovali hru tzv. Škrupinky, pričom oberali dôverčivých ľudí o peniaze. Zlodej na Vinobraní Počas oberačkových slávností ukradol neznámy zlodej v Zámockom parku Dušanovi H. hotovosť 16 tisíc Sk, keď mu peniaze nepozorovane vybral zo zadného vrecka nohavíc.

Mesto chce tiež zakročiť proti nedisciplinovaným vodičom

Milan Oravec / Október 2004 / Prečítané 2048 krát
V minulom čísle sme uverejnili list občanov, v ktorom sa sťažovali na nedisciplinovaných vodičov, ktorí ich doslova terorizujú rýchlou jazdou v uliciach mesta. Neskrotí ich ani dopravná značka ani retardér. V Trenčíne to vraj chcú riešiť kúpou auta s majákom, radarom a kamerou. Nedisciplinovaných vodičov budú trestať pokutou. Na to, ako sa to mieni riešiť u nás sme sa spýtali primátora Olivera Solgu:

MaSK oslávil päť rokov pezinského softbalu novým ihriskom

pr / Október 2004 / Prečítané 2456 krát
Zápasmi žien o postup do finále súťaže na novootvorenom softbalovom ihrisku, ktoré skončili pre pezinské ženy neúspešne, sa ukončila tohtoročná sezóna softbalistiek z klubu MaSK Pezinok.

Matej Kunert premiérovo medzi mužmi

pr / Október 2004 / Prečítané 2196 krát
Úspešný juniorský vodný lyžiar Matej Kunert má za sebou svoju premiéru na vrcholnom seniorskom podujatí. V dňoch 17. - 19. septembra štartoval na majstrovstvách Európy vo vodnom lyžovaní za člnom v talianskom mestečku Reccetto.

Krásne zážitky z paralympiády

pr / Október 2004 / Prečítané 2086 krát
Pezinský stolný tenista Peter Valka sa v dňoch 17. - 28. septembra zúčastnil v Atenách na Paralympiáde. Bola to jeho prvá účasť na tomto najväčšom športovom stretnutí telesne postihnutých športovcov. Vo svojej skupine 3E síce prehral všetky tri zápasy, ale tu určite nejde len o výsledky ale je to možnosť stretnúť sa s postihnutými ľuďmi z celého sveta a dokázať, že aj napriek určitému obmedzeniu dokážu športovať a žiť rovnako naplno ako ostatní ľudia.

Pezinskí džudisti na významných súťažiach

pr, mt / Október 2004 / Prečítané 2164 krát
V Sofii sa v dňoch 10. - 12. septembra konali majstrovstvá Európy juniorov v džude. Slovensko na nich pod vedením trénera Jozefa Tománka reprezentovali aj traja členovia 1. Judo clubu Pezinok - Marek Valovič (do 66 kg), Milan Randl (do 81 kg) a Pavol Jurčík (do 90 kg). Najlepší výsledok dosiahol P. Jurčík, ktorý obsadil 9. miesto, minuloročný majster Európy kadetov M. Randl skončil na 12. mieste a M. Valovič bol bez umiestnenia.

Strapec opäť do Slovinska

pr / Október 2004 / Prečítané 2107 krát
V dňoch 24. - 26. septembra sa v Pezinku konal už 18. ročník Pezinského strapca, jedného z najkvalitnejších volejbalových turnajov v Európe. Medzi osmičkou účastníkov boli tentoraz štyria majstri svojich krajín (Dinamo Bukurešť, OK Ľubľana, KP Brno a Slávia UK Bratislava), nemecký vicemajster Rote Raben Vilsbiburg, SK UP Olomouc z Čiech, OK Maribor zo Slovinska a samozrejme domáci VTC Pezinok.

MEZEIOVA DRUHÁ

Október 2004 / Prečítané 2155 krát
Na októbrových majstrovstvách SR v streľbe z brokových zbraní v Trnave v trape junioriek Pezinčanka Jana Mezeiová obsadila druhé miesto s nástrelom 57 bodov, keď ju predstihla najväčšia súperka z reprezentácie Zuzana Štefečeková (63 b.).

Športový kalendár

Október 2004 / Prečítané 2127 krát
Basketbal: 6.11. MBK Pezinok - Partizánske 7.11. MBK Pezinok - Bánovce n./B.

Program Kultúrneho centra

Október 2004 / Prečítané 2134 krát
November 2004

Program kina v Dome kultúry

Október 2004 / Prečítané 2254 krát
November 2004

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Október 2004 / Prečítané 2123 krát
November 2004

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Október 2004 / Prečítané 2220 krát
November 2004

MESTSKÉ MÚZEUM

Október 2004 / Prečítané 2099 krát
November 2004

Farebný zákusok

as / Október 2004 / Prečítané 2410 krát
Od 11.11. do 21.12. 2004 máte možnosť v priestoroch kaviarne Café Journal v Pezinku na ul. M.R. Štefánika 21 vychutnať si, okrem dobrej kávy, aj výstavu mladých slovenských výtvarníkov Adi Škreňovej a Paľa Guštafíka pod názvom Veci na (po)užitie.

Galéria Štefana Prokopa otvorená

Október 2004 / Prečítané 3006 krát
V novootvorenej Galérii Štefana Prokopa na Potočnej ulici 8. októbra otvorili druhú výstavu - tentoraz výstavu obrazov Jána Bergera, Ingrid Zámečníkovej, Jozefa Bausa, Vladimíra Zabela, Xénie Bergerovej a Marka Vrzgulu pod názvom Návraty do krajiny. Vystavené práce vznikli na augustovom maliarskom sympóziu v Malej Frankovej, ktoré sa uskutočnilo za podpory Ing. Ivana Čarnogurského ml. Výstavu si môžete pozrieť do 6. novembra 2004 (galéria je otvorená denne okrem pondelka od 14.00 do 17.00 hod.).

Po pezinských uličkách

Október 2004 / Prečítané 2251 krát
V uplynulých dňoch sa objavila medzi propagačnými materiálmi útla brožúrka s názvom Po pezinských uličkách. Vydalo ju Mesto Pezinok v spolupráci s Mestským múzeom najmä pre turistov, ale vzhľadom na jej obsah, by nemala chýbať ani u samotných obyvateľov.