Deň narcisov

Apríl 2003 / Prečítané 2186 krát
Svojpomocný klub Venuša Pezinok v mene Ligy proti rakovine SR v spolupráci so spoluorganizátormi a dobrovoľníkmi zorganizoval dobrovoľnú finančnú zbierku v Deň narcisov 2003.

Výhody a nevýhody vstupu do EÚ

Apríl 2003 / Prečítané 18504 krát
Tak ako ostatní občania nášho štátu, stoja aj Pezinčania pred dôležitým rozhodnutím, vyjadriť v referende 16. - 17. mája svoj názor na vstup Slovenska do Európskej únie. Ak chceme urobiť tento krok s plnou zodpovednosťou, potrebujeme čo najviac informácií o jeho výhodách a nevýhodách.

Budeme rozhodovať o budúcnosti Slovenska

Apríl 2003 / Prečítané 2198 krát
V dňoch 16. a 17. mája 2003 sa uskutoční referendum o vstupe SR do Európskej únie. V prípade jeho úspešnosti (musí sa na ňom zúčastniť minimálne 50 percent voličov) to bude veľmi dôležitý krok v našom smerovaní do spoločenstva vyspelých európskych krajín.

Deň matiek

Apríl 2003 / Prečítané 2278 krát
Aj pri príležitosti tohtoročného Dňa matiek, ktorý pripadá na nedeľu 11. mája, sa uskutoční v našom meste viacero podujatí. Vlastné podujatia pre mamičky budú mať predškolské zariadenia, školy a kluby dôchodcov. Centrum voľného času a Kultúrne centrum v Pezinku pripravujú podujatie v nedeľu 11. mája o 15.00 hod. vo veľkej sále Domu kultúry, kde s programom vystúpia deti z krúžkov CVČ.

Z rokovania Mestského zastupiteľstva

Apríl 2003 / Prečítané 2106 krát
V piatok 28. marca sa uskutočnilo druhé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Rokovanie za účasti 24 poslancov viedol primátor mesta Oliver Solga. V úvode takmer osemhodinového rokovacieho maratónu sa poslanci oboznámili s informáciami o činnosti Mestského úradu a hlavnej kontrolórky mesta. Na dotazy odpovedal primátor, hlavná kontrolórka a vedúci oddelení MsÚ.

Mestské zastupiteľstvo v máji

Apríl 2003 / Prečítané 2248 krát
Tretie tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční v piatok 16. mája o 8.30 hod. v zasadačke MsÚ na Radničnom nám. 7. Bude mať tento program: Rozbor hospodárenia za rok 2002, informácia o stave životného prostredia, návrhy na mestské ocenenia, informácie o príprave referenda o vstupe do Európskej únie, informácia o príprave Vinobrania a iné.

Primátor na sneme ZMOS

Apríl 2003 / Prečítané 2139 krát
V dňoch 15. a 16. apríla sa konal v Bratislave 13. snem ZMOS. Prvýkrát sa na ňom zúčastnil pezinský primátor Oliver Solga, ktorého sme sa spýtali na jeho postrehy:

Deň otvorených dverí na MsÚ

Ing. Eva Lupová / Apríl 2003 / Prečítané 2136 krát
ž tradične v polovici mája organizuje Mestský úrad v Pezinku Deň otvorených dverí. Ten tohtoročný sa uskutoční 14. mája od 8.00 do 17.00 hod.

Študentský parlament

Apríl 2003 / Prečítané 2107 krát
V programovom vyhlásení Mestského zastupiteľstva je úloha - iniciovať vznik mládežníckeho parlamentu. Návrh na jeho zriadenie na poslednom zasadnutí MsZ predložil primátor mesta Oliver Solga. Poslaním Študentského parlamentu by malo byť spolu s vedením mesta konzultovať a riešiť problémy týkajúce sa života mládeže vo vekovej skupine od 14 do 18 rokov.

Výsledky triedenia odpadov

Apríl 2003 / Prečítané 2270 krát
V roku 2002 sa vytriedilo v Pezinku 108,92 t papiera, 79,65 t skla a 903,20 t biologického odpadu, čo predstavuje 17,49 percent z celkového množstva vyprodukovaného odpadu. Zvyšného netriedeného odpadu vyvezeného na skládku bolo 5151 t (82,51 percent).

Sobáše v starej radnici

Apríl 2003 / Prečítané 2448 krát
Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie sobášneho miesta v reprezentačných priestoroch mestskej rady v Starej radnici. Paušálne poplatky za sobáše sú nasledovné: obyvatelia Pezinka 1000 Sk, jeden z dvojice obyvateľom Pezinka 1500 Sk, obyvatelia iných miest 2000 Sk. Sobáše sa budú konať naďalej bezplatne v sobášnej sieni na Mestskom úrade.

Výmena evidenčných známok

RK / Apríl 2003 / Prečítané 2228 krát
Dňa 6.3. 2003 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov. VZN okrem iného upravuje podmienky evidencie psov a vydávanie evidenčných známok. Mesto Pezinok v súlade so zákonom NR SR č. 282/2003 Zb. zakotvilo do VZN farebné rozlíšenie evidenčných známok pre psov. Vydávajú sa známky zelenej farby a pri evidencii nebezpečného psa bude vydaná známka červenej farby.

Čo nového v eko-kampani?

Ing. Eva Lupová / Apríl 2003 / Prečítané 2197 krát
Monitoring aktivít subjektov zapojených do eko-kampane Za čistejší Pezinok za mesiac marec a apríl: * 3.4. zorganizovalo Občianske združenie U psej matere na Základnej škole Kupeckého ul. seminár o rizikách chovu a povinnostiach majiteľov psov. Podobné semináre sa uskutočnia aj na ostatných školách. * 12.4. čistili pezinskí skauti (61. zbor Modrý oblak) Cajlanskú a Novomeského ulicu. * V týždni 31.3. - 4.4. sa uskutočnil na ZŠ Kupeckého ul. týždeň čistoty.

Prvýkrát zvíťazilo červené víno

Apríl 2003 / Prečítané 2326 krát
Vínne trhy Pezinok - to je už pojem medzi vinárskymi a vinohradníckymi odborníkmi, ale aj milovníkmi jedinečného nápoja s názvom víno. Veľa ľudí sa stotožňuje s názorom, že to bola veľmi šťastná myšlienka, ktorá viedla k zrodu podujatia, ktoré má dnes najžiarivejšie postavenie medzi slovenskými vinárskymi prezentačnými akciami. V tomto roku zažívame jej ôsmu podobu, opäť skvelú, sviatočnú.

Stretnutia s poslancami

Ing. Eva Lupová / Apríl 2003 / Prečítané 2185 krát
Upozorňujeme občanov Pezinka na novú možnosť stretnúť sa s poslancami Mestského zastupiteľstva. V budove Mestského úradu na Radničnom nám. č. 7 je v každú prvú stredu v mesiaci od 16. do 18. hod. na tento účel k dispozícii miestnosť č. 19 (na 1. poschodí). Prítomní poslanci sú pripravení vypočuť si námety, či sťažnosti svojich voličov súvisiace so životom v meste a pomôcť hľadať riešenie ich problémov.

Skauti pozývajú

sz / Apríl 2003 / Prečítané 2186 krát
Do novej klubovne na Cajlanskej ulici 88 sa prednedávnom presťahoval 61. skautský zbor Modrý oblak. Pri tejto príležitosti by chceli skauti a skautky predstaviť širokej verejnosti svoju činnosť. Ste preto srdečne pozvaní, všetci priatelia skautingu, členovia terajší a aj budúci, ale aj vy všetci čo máte záujem vedieť čo robia skauti počas svojich schôdzok, výprav a táborov na Deň otvorených dverí 9. mája 2003 od 13.00 hod. do priestorov klubovne a jej záhrady na Cajlanskej ul. 88. Môžete sa sami presvedčiť o práci našich členov prostredníctvom fotodokumentácie, ale aj naživo priamo v priestoroch novej klubovne.

RÓMOVIA OSLAVOVALI

Apríl 2003 / Prečítané 3390 krát
V tomto roku sa druhýkrát konal v Dome kultúry v Pezinku Deň Rómov. Jeho hlavnými organizátormi boli Oddelenie občianskych záležitostí Mestského úradu a Kultúrne centrum. Do programu prispeli samotní Rómovia.

Predrefendová kampaň

pw / Apríl 2003 / Prečítané 2126 krát
Občianske združenie Karpaty Slovakia pripravilo projekt predreferendovej kampane Slovensko v kontexte historickej Európy. V rámci projektu sa v apríli uskutočnia besedy a panelová výstava v pezinských kluboch dôchodcov a v Mestskom múzeu.

Hasiči pripravujú ukážky činnosti

oá / Apríl 2003 / Prečítané 2145 krát
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku usporiada v dňoch 3. - 7. mája 2003 pri príležitosti osláv sv. Floriána Dni otvorených dverí na pezinskej Hasičskej stanici. Na programe sú ukážky záchrany osôb z cvičnej veže a z lezeckej steny, ukážky záchrany osôb pri dopravných nehodách, ukážky požiarnického športu a prehliadka hasičskej stanice.

Výsledky prieskumu názorov občanov na Vinobranie

Ing. Eva Lupová / Apríl 2003 / Prečítané 2227 krát
Referát vzťahov k verejnosti Mestského úradu v Pezinku uskutočnil v marci 2003 prieskum názorov občanov na Vinobranie. Zber údajov sa uskutočnil dotazníkmi prostredníctvom externých anketárov od 200 respondentov. Pri výbere respondentov sa zohľadňovalo pohlavie, vek, bydlisko a povolanie.

Musia sa mačky kŕmiť pri pomníku?

Peter Wittgrúber / Apríl 2003 / Prečítané 2255 krát
O vzťahu človeka k človeku veľmi často hovorí aj jeho vzťah ku zvieratám. Takmer každý z nás má niektoré obľúbené zvieratko. Niektorí ich chovajú doma, iní sa zasa snažia pomôcť tým opusteným. Žiaľ, opustených psov a mačiek je v našom meste naozaj viac ako dosť. V tomto kontexte by sa snaha jednotlivcov, ktorí nosia týmto chúďatkám zvyšky obeda a večere a kŕmia ich na ulici, mohla zdať chvályhodná. Niekedy sa však akosi nezamyslíme nad tým, kde máme zvieratká kŕmiť.

Pre mačky zakázané územie?

Ing. Helena Jakubčíková / Apríl 2003 / Prečítané 2194 krát
Zdá sa, že mačky v blízkosti farského kostola by sa mali mať na pozore. Teda aspoň tie, ktoré prežili poslednú zimu. Pretože nielen zima si vybrala svoju daň. Výrazne jej pomohli - ľudia. Skúsené mačky, ktoré tam žili a prežili horšie zimy, ako bola tá posledná, sa zo dňa na deň stratili.

Výstava mačiek

hj / Apríl 2003 / Prečítané 2740 krát
Občianske združenie U psej matere a Základná organizácia chovateľov mačiek Bratislava I., Dunaj Cat pozývajú širokú verejnosť na propagačnú výstavu mačiek I. ročník Pezinskej výstavy mačiek. Výstava sa uskutoční 21. júna 2003 od 10.00 do 17.00 hod. v Dome kultúry v Pezinku.

Mestská polícia zasahovala

mb, at / Apríl 2003 / Prečítané 2145 krát
Demontovali okná. Dňa 30.3. o 15.15 hod. preverovala hliadka MsP oznam zamestnancov Psychiatrickej liečebne Philippa Pinela, že v areáli sa pohybujú neznáme osoby. Zistili, že v rozostavanej budove patriacej nemocnici dvaja muži 22-ročný J.O. a 25-ročný A.P. z Pezinka demontujú hliníkové obloženie okien. Za priestupok proti majetku im uložili blokovú pokutu.

Výmena ešpézetiek

at / Apríl 2003 / Prečítané 2912 krát
V súvislosti s výmenou štátnych poznávacích značiek (ŠPZ) na nové evidenčné čísla (EČ) pezinská polícia upozorňuje majiteľov vozidiel, aby sa vyhli stresovým situáciam pri čakaní v dlhých radoch a nenechávali si túto povinnosť až na poslednú chvíľu. Štátne poznávacie značky (ŠPZ), ktoré boli vydané do 1.4. 1997 sú platné do 31.12. 2004.

Jarné stretnutie turistov

mr / Apríl 2003 / Prečítané 2244 krát
Klub priateľov turistickej rozhľadne usporiada v nedeľu 18. mája podujatie pod názvom Jarné kvetinové stretnutie turistov a priateľov rozhľadne na Veľkej Homoli.

Sto dní primátora Olivera Solgu

Apríl 2003 / Prečítané 2244 krát
V uplynulých dňoch ubehlo sto dní od nástupu nového primátora Mgr. Olivera Solgu do funkcie. Pri tejto príležitosti sme ho navštívili a položili mu niekoľko otázok: l Pán primátor, sto dní je krátky čas na veľké zmeny, mali by ste však už mať jasnú predstavu, čo a ako robiť, ako najnaliehavejšie zmeny naštartovať...

Bratstvo Božieho tela

Peter Wittgrúber / Apríl 2003 / Prečítané 2798 krát
Starostlivosť o chorých a nevládnych patrila medzi základné spoločenské prvky už pred mnohými rokmi. V stredoveku zvyčajne tento druh činnosti vykonávali členovia tzv. Bratstiev. Okrem charitatívnej činnosti členovia bratstva pri slávnostných vstupných ceremoniáloch prisahali, že budú zachovávať mier, zdržiavať sa skutkov a slov, ktoré by mohli zapríčiniť nezhody alebo privolať ľudský či Boží hnev.

Spomíname

Apríl 2003 / Prečítané 2347 krát
Spomienky na našich najbližších...

Poďakovanie

Apríl 2003 / Prečítané 2253 krát
Úprimne ďakujeme...

Blahoželáme

Apríl 2003 / Prečítané 2171 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spoločenská kronika

Apríl 2003 / Prečítané 3514 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Okresná súťaž v umeleckom prednese

Apríl 2003 / Prečítané 2929 krát
V utorok 6.apríla sa uskutočnila v priestoroch Základnej školy na Kupeckého ulici okresná súťaž detských kategórií v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Objav vzácneho minerálu

Peter Wittgrúber / Apríl 2003 / Prečítané 2327 krát
Baníctvo v Malých Karpatoch skrýva aj po rokoch výskumu ešte celý rad záhad, otáznikov a neobjasnených skutočností. Medzi tie najzaujímavejšie patrí veľmi vzácny minerál schafarzikit. Tento minerál prvýkrát objavil a opísal L. Tokody, pracovník Maďarského národného múzea v Budapešti v roku 1925.

Jedinečná výstava figurín

mc / Apríl 2003 / Prečítané 2275 krát
Jedinečná výstava voskových figurín sa koná v dňoch 22. - 28. apríla v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. Figurína Var Bosetta - žil v 20. storočí bez rúk. Pracoval v cirkusoch, kde udivoval návštevníkov streľbou z luku jedine za pomoci nôh. Obvykle nikdy neminul letiaci cieľ. Ide o výstavu voskových figurín, anomálií ľudského tela z Guinessovej knihy rekordov. Expozícia pochádza z petrohradského antropologického múzea KUNSTKAMERA.

Koncert M. Davida a Mishy

Apríl 2003 / Prečítané 2273 krát
V piatok 25. apríla sa uskutoční v pezinskom Dome kultúry koncert Michala Davida a Mishy pod názvom DOUBLE DISKOPRÍBEH - MIŠO A MISHA. Vystúpenie známych umelcov doplní Pezinčan Miroslav Holzmann. Po koncerte, ktorý sa začne o 20.00 hod., bude program pokračovať až do 3. hod. rannej diskotékou DJ Rasťa T. Lehotského z rádia B1 a Tomáša z FUN rádia.

Dotácie na kultúru

Apríl 2003 / Prečítané 2108 krát
Poslanci MsZ schválili granty na podporu kultúry v roku 2003: Skupina BREAK STEP, L. Tonhajzer (oblečenie, cestovné, tréningy) 3000 Sk Ing. Ján Butko (vydanie knihy Esencie) 5000 Sk

Výročia osobností Pezinka

Apríl 2003 / Prečítané 2276 krát
OTAKAR JAMNICKÝ (4.5. 1878 - 11.2. 1952) - advokát, cirkevný funkcionár, župan komárňanskej župy (počas I. ČSR), 125. výročie narodenia, rodák;

Klimatické pozorovania na observatóriu v Modre

Dušan Kalmančok / Apríl 2003 / Prečítané 3734 krát
Ako prvé sme na observatóriu v Modre začali robiť klimatické pozorovania v roku 1988, rok 2002 uzatvára teda pätnásť rokov tejto činnosti. Je to dosť dlhý čas na získanie hrubého pohľadu na klimatické podmienky na našom pracovisku. Pozrime sa teda, aké sú u nás klimatické podmienky.

ANKETA

Apríl 2003 / Prečítané 2245 krát
Aké obmedzenia platia pre žiakov na používanie mobilných telefónov vo vašej škole? Mgr. Ľubomír Macháček, riaditeľ ZŠ Orešie: - Používanie mobilných telefónov v našej škole je možné len cez prestávky, počas vyučovania je zakázané.

Dôchodcovia v Grinave hodnotili

Ing. Stanislav Satko / Apríl 2003 / Prečítané 2265 krát
Vo štvrtok 20. marca sa uskutočnila výročná členská schôdza Klubu dôchodcov v Grinave. Zúčastnilo sa na nej 68 členov. Činnosť klubu zhodnotila predsedníčka výboru Zita Joklová. Nemožno vymenovať všetky aktivity, avšak aspoň na ilustráciu uvedieme niektoré.

Planétka SATINSKÝ

Apríl 2003 / Prečítané 2774 krát
Alexander Pravda, správca počítačovej siete na Mestskom úrade v Pezinku a Mgr. Adrian Galád z Astronomického observatória v Modre, ktorí sa zaoberajú sledovaním planét vo vesmíre, sa stali objaviteľmi novej planéty. Sledovali ju dlhší čas, popísali jej presnú polohu a urobili výpočet dráhy.

Predpredaj lístkov

ľš / Apríl 2003 / Prečítané 2133 krát
Slovenská autobusová doprava a.s. Bratislava oznamuje, že od 1.4. 2003 došlo k zmenám otváracích hodín v predpredaji cestovných lístkov v Pezinku na Radničnom nám. 9. Predpredaj sa uskutočňuje v dňoch: pondelok 6.00 - 9.00, 13.00 - 16.00 hod., utorok 13.00 - 17.00, streda - voľný deň, štvrtok 13.00 - 17.00, piatok 12.15 - 17.00.

Ponuky letných táborov

Apríl 2003 / Prečítané 2361 krát
Centrum voľného času ponúka voľné miesta do letných táborov pre deti v júlových termínoch: pláž v oblasti RiminiSuper letný tábor v Taliansku! 15.7. - 24.7. 2003 Miesto: oblasť Rimini, kemp Adria, ubytovanie v stanoch Dôležité: deti do 9 rokov s účasťou dospelého.

S dychovkou pri vínku

František Féder / Apríl 2003 / Prečítané 2033 krát
Žijeme v čase zhonu, zlých nálad a niekedy aj nenávisti. Príkladom toho je tiež nezmyselná nenávisť voči dychovke, ktorú my dychováci v posledných rokoch pociťujeme. Dychová hudba a ľudová muzika sa stali soľou v očiach niektorých hudobných dramaturgov v rozhlase a televízii, tisnú ju na perifériu, na jej miesto nastupuje hudba zo zahraničia, plná decibelov.

Prihláste sa do speváckej súťaže

Apríl 2003 / Prečítané 2117 krát
Únia žien Slovenska, mestská organizácia Pezinok organizuje jubilejný 5. ročník celomestskej speváckej súťaže PEZINOK SPIEVA - SPIEVAJTE S NAMI. Súťaž sa uskutoční v nedeľu 8. júna 2003 v Dome kultúry v Pezinku.

Navštívte svet harmónie

Apríl 2003 / Prečítané 2164 krát
Už štvrtýkrát sa stane Pezinok dejiskom kultúrno-spoločenského podujatia Orbis harmoniae (Svet harmónie). Opäť je tu čas pookriať, vnímať svet z iného pohľadu, spoznávať a naučiť sa ozdravovať telo a dušu. Tak ako predchádzajúce ročníky aj v tomto prichádzajú organizátori s niečim novým, čím chcú návštevníkov zaujať a poučiť. Hlavný program tvorí šesť prednášok o tibetských mantrách, o mandalách, nových terapiach.

PROGRAM

Apríl 2003 / Prečítané 2628 krát
Hlavný program: 9.00 - 10.30 hod. Sila tibetskej mantry (Mila Tänzin Dotün); 10.45 - 12.00 hod. Archetypálny tarot a vnútorná harmónia (Somezeda); 12.15 - 13.45 hod. Mandaly (Ilja Matouš - CZ);

REKREAČNÉ ŠPORTY

Apríl 2003 / Prečítané 2938 krát
K udržiavaniu dobrej kondície prispieva aj rekreačný šport, ktorému sa cez víkendy na voľných športoviskách venujú desiatky pohybuchtivých občanov. Obľúbeným mužským športom je tzv. bago. Naša snímka je z nedeľňajšieho popoludnia na hádzanárskom ihrisku.

Karatisti bojovali o postup na majstrovstvá Slovenska

M. Tahotná / Apríl 2003 / Prečítané 2331 krát
V sobotu 22.3. sa uskutočnilo 3. kolo Slovenského pohára v karate. Pre všetkých karatistov to bola posledná možnosť vybojovať si postup na majstrovstvá Slovenska, keďže sa na ne kvalifikujú len tí, ktorí sa aspoň na jednom kole umiestnia do štvrtého miesta.

Dve medaily džudistov z majstrostiev Slovenska

pr / Apríl 2003 / Prečítané 2183 krát
Počas prvého aprílového víkendu sa v Trnave konali majstrovstvá Slovenska v džude mužov a žien. Zúčastnili sa na nich aj džudisti Sokola Pezinok, ktorí sa v celoslovenskej konkurencii nestratili.

Basketbalový kemp

pr / Apríl 2003 / Prečítané 2408 krát
Aj tento rok sa v lete uskutoční v Pezinku basketbalový kemp pre mládež. Je určený pre mládež vo veku 10 - 17 rokov a uskutoční sa v dňoch 29.6. - 5.7. 2003 v areáli SOU na Komenského ul. a v priľahlých priestoroch.

Prihlášky na cyklomaratón

Ing. Eva Lupová / Apríl 2003 / Prečítané 1919 krát
V marcovom čísle Pezinčana sme avizovali prvý ročník cyklomaratónu Pezinok - Mosonmagyaróvár - Neusiedl am See.

PRETEKY NA BABE NEBUDÚ

Apríl 2003 / Prečítané 2033 krát
Podľa Kalendára podujatí v meste Pezinok na rok 2003 by sa mali v dňoch 3. - 4. mája uskutočniť Majstrovstvá Slovenskej republiky pretekov automobilov do vrchu MOTOSPORT BABA 2003. Na sekretariáte Motosportu Bratislava sme sa dozvedeli, že toto podujatie sa v Pezinku neuskutoční.

GRANTY DO ŠPORTU

Apríl 2003 / Prečítané 1934 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí 28. marca schválilo granty z rozpočtu mesta na podporu športu v roku 2003: TJ Sokol - Oddiel orientačného behu (organizovanie Behu mesta Pezinok, organizovanie ME dorastu) 35 000 Sk TJ Sokol - oddiel stolného tenisu (nákup športových pomôcok) 7500 Sk

Program Kultúrneho centra

Apríl 2003 / Prečítané 2536 krát
Máj 2003

Program kina v Dome kultúry

Apríl 2003 / Prečítané 1820 krát
Máj 2003

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Apríl 2003 / Prečítané 1871 krát
Máj 2003

Výročné rokovanie združenia MVC

Ing. Eva Lupová / Apríl 2003 / Prečítané 2018 krát
V pondelok 7. apríla sa v Pezinku zišla na svojom výročnom rokovaní viac ako päťdesiatka členov Združenia Malokarpatská vínna cesta. Aktivitu tohto spoločenstva pozostávajúceho z kľúčových subjektov podieľajúcich sa na zabezpečovaní rozvoja tzv. vínneho turizmu v našom regióne, zhodnotil vo svojej správe predseda združenia Milan Pavelka.