Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov čitateľom želá

redakcia PEZINČAN / Marec 2002 / Prečítané 2558 krát
Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov čitateľom želá

50. VÝROČIE ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

Mária Vaneková / Marec 2002 / Prečítané 2589 krát
SLOVO RIADITEĽKY Pezinská Základná umelecká škola Eugena Suchoňa oslavuje svoje päťdesiatiny. Toto krásne jubileum je príležitosťou na hodnotenie, časom vďačnosti i časom nabrať nový dych.

Ponuka najlepších na vínnych trhoch

Marec 2002 / Prečítané 2444 krát
V slovenskom vinárskom kalendári má už stále miesto podujatie pod názvom VÍNNE TRHY PEZINOK. V tomto roku napíše svoju siedmu kapitolu. Kým vyznávači dobrého vína si môžu na tomto podujatí vychutnať to najlepšie zo Slovenska a z okolitých krajín, vinárskych odborníkov čaká vždy úloha zhodnotiť kvalitu prezentovaných vín a oceniť tie najlepšie.

OSLAVY OSLOBODENIA

Marec 2002 / Prečítané 2228 krát
V utorok 2. apríla 2002 sa uskutočnia oslavy 57. výročia oslobodenia mesta Pezinok. Slávnostný príhovor a akt kladenia vencov sa bude konať o 15.00 hod. pri pomníku na Mladoboleslavskej ulici. Zraz účastníkov osláv bude v Zámockom parku. Usporiadateľom celomestských osláv bude Mesto Pezinok a MO SZPB v Pezinku.

Prírastok 61 ľudí

Marec 2002 / Prečítané 2139 krát
V roku 2001 sa v Pezinku narodilo 168 detí, zomrelo 153 občanov. Prisťahovalo sa 399 ľudí a odsťahovalo 353. Celkový prírastok obyvateľov bol 61 ľudí. Podľa minuloročného sčítania Pezinok má 21 082 obyvateľov.

NIE JE PRAVDA, ŽE NEROBÍME NIČ

Ľudovít Kavjak, JUDr. Ladislav Šafár / Marec 2002 / Prečítané 2347 krát
Do redakcie sme dostali list anonymného pisateľa, ktorý položil dve otázky primátorovi mesta Ing. Ivanovi Pesselovi: 1. Dokedy dopustíte, aby Kabel Plus zvyšoval ceny za káblovú televíziu (KT) ? Neurobili ste nič pre občanov Pezinka.

Vybavovanie sťažností

Marec 2002 / Prečítané 2131 krát
Na Mestskom úrade v Pezinku bolo v roku 2001 prijatých a vybavovaných 20 sťažností, z toho 11 oprávnených, jedna čiastočne oprávnená a 8 neoprávnených.

Štatút mesta

Marec 2002 / Prečítané 2170 krát
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 28. februára schválilo Štatút mesta Pezinok. Štatút upravuje vnútornú organizáciu mestskej samosprávy, štruktúru, usporiadanie, právomoci a vzájomné vzťahy orgánov a organizačných jednotiek a ich hlavné úlohy. Súčasťou štatútu sú organizačná štruktúra mestskej samosprávy a mestského úradu a iné úpravy a pokyny upravujúce organizáciu a riadenie orgánov mesta a jeho organizačných jednotiek. Štatút nadobudol účinnosť 1.3. 2002. Súčasne bol zrušený doteraz platný Organizačný poriadok mestskej samosprávy.

Voľba hlavnej kontrolórky mesta

Marec 2002 / Prečítané 2113 krát
Do funkcie hlavnej kontrolórky mesta bola znovu navrhnutá a zvolená doterajšia kontrolórka Elena Antalová, ktorá sa na tomto poste plne osvedčila. Novelizovaný zákon o obecnom zriadení č. 453/2001 ustanovuje, že hlavnú kontrolórku volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Dĺžka funkčného obdobia je stanovená na šesť rokov.

Mestské zastupiteľstvo v apríli

Marec 2002 / Prečítané 2179 krát
Najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční 25. apríla. Poslanci sa budú zaoberať najmä rozborom hospodárenia mesta a mestských firiem za minulý rok, vyhodnotením separovaného zberu a stavom životného prostredia. Zasadnutie sa začína o 8.30 hod. v zasadačke MsZ na ul. M.R. Štefánika č. 10.

ÚLOHY V OBLASTI COO

Marec 2002 / Prečítané 2122 krát
Zo zákona č. 42/1994 Z.z. a neskorších predpisov a noviel vyplývajú pre mesto úlohy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva (COO). Podľa osobitnej správy, ktorú prejednávalo mestské zastupiteľstvo, v roku 2001 bola pozornosť na úseku COO venovaná pripravenosti mesta na vznik mimoriadnych udalostí na jeho teritóriu, aktualizácii plánov ochrany obyvateľstva, najmä vyrozumeniu, varovaniu, ukrytiu a zabezpečeniu prostriedkami protichemickej ochrany a údržbe a ošetrovaniu špeciálnej techniky a materiálov CO.

Navštívili nás

Marec 2002 / Prečítané 2105 krát
# 18.2. rokoval primátor Ivan Pessel s Vierou Moravčíkovou ohľadne ateliéru Štefana Prokopa; # 18.2. prijal primátor víťazov 9. ročníka ankety Najlepšia predajňa roku 2001; # 12.3. rokoval primátor s mestským kronikárom Petrom Wittgrúberom o kronike a príprave projektu vybudovania siete cyklochodníkov v Malokarpatskom regióne;

Navštívili sme

Marec 2002 / Prečítané 2145 krát
# 18.2. rokoval primátor so Slovenskou správou ciest o riešení križovatky na Šenkvickej ulici; # 19.2. rokoval primátor so zástupcami pezinských lekární o riešení pohotovostných služieb; # 19.2. sa zúčastnil primátor na rokovaní vo veci rekonštrukcie tepelného hospodárstva;

HOTEL GRAND má nového vlastníka

Marec 2002 / Prečítané 2698 krát
Z hodnoverného zdroja sme sa dozvedeli, že pezinský hotel Grand bol predaný za 7 miliónov. Nový vlastník Milan Vadovič z Bratislavy bol vybraný z viacerých záujemcov.

ČAS PREDAJA A SLUŽIEB

Marec 2002 / Prečítané 2175 krát
Mestské zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2002 o čase predaja v obchodoch a pri poskytovaní služieb. V nariadení sa určuje čas predaja v obchodoch a v prevádzkach poskytujúcich služby každý deň v roku v čase od 6.00 do 22.00 hod. Výnimku môže urobiť primátor, keď je to v záujme mesta a občanov.

Schválili I. novelu rozpočtu mesta

Marec 2002 / Prečítané 2164 krát
Poslanci MsZ na februárovom zasadnutí schválili avizovanú I. novelu rozpočtu mesta na rok 2002. Pôvodný rozpočet príjmov (134 648 tisíc) bol navýšený o 1213 tisíc Sk. Vo výdavkovej časti (pôvodne 134 648 tisíc) sa rozpočet novelou upravuje na 135 861 tisíc Sk. Celkové príjmy a výdavky mestského rozpočtu sú teda vyrovnané.

O najkrajšiu kvetinovú výzdobu

Ing. Eva Lupová / Marec 2002 / Prečítané 2112 krát
Aj keď pri skrášľovaní prostredia, v ktorom žijeme, je najdôležitejšie, aby dobrý pocit z toho mali predovšetkým tí, čo sa o to pričinia, určite nemalý význam má aj aby sa im dostalo uznania či morálneho ocenenia od okolia. Práve preto vyhlasuje samospráva mesta Pezinok nový ročník súťaže o Najkrajšiu kvetinovú výzdobu v troch kategóriach: 1. okna, balkóna, 2. predzáhradky, 3. verejnej budovy.

Zaujímavá výstava v Trnave

Marec 2002 / Prečítané 2145 krát
Za účasti predstaviteľov miest Pezinok a Trnava a ďalších hostí sa uskutočnila v Západoslovenskom múzeu v Trnave vernisáž výstavy Baníctvo a minerály Malých Karpát. Výstava má oboznámiť s dejinami baníctva v Malokarpatskom regióne v období od 13. storočia až po jeho zánik koncom 20. storočia a ukázať vzácne minerály z Malých Karpát.

Najobľubenejšie mená

Marec 2002 / Prečítané 2857 krát
V minulom roku sa v Pezinku narodilo 168 detí, z toho 85 dievčat a 83 chlapcov. Najobľúbenejšími menami u dievčat boli Kristína a Natália (5x) Zuzana, Terézia, Simona, Laura (4x). U chlapcov "leteli" Juraj, Matúš (6x), Martin, Matej, Samuel (4x).

PREMIESTNENIE ZASTÁVOK SAD

Marec 2002 / Prečítané 2480 krát
Mestské zastupiteľstvo schválilo premiestnenie zastávok autobusových spojov SAD z Malackej ulice (pri Pinelovej nemocnici) a diaľkových liniek z Moyzesovej ulice (pri Demovičovi). Súčasne súhlasilo so zrušením zastávky na linke Pezinok - Viničné - Senec na Moyzesovej ulici.

Dve nové brožúry

Ing. Eva Lupová / Marec 2002 / Prečítané 2200 krát
Sú skupiny obyvateľov nášho mesta, o ktorých sa veľa nevie, prípadne informácie o nich sú neúplné. V snahe pomôcť riešiť tento problém vydalo mesto Pezinok dve brožúrky, ktoré sú malými vizitkami dvoch skupín obyvateľov - dôchodcov a Rómov.

Chcete mokré vysvedčenie?

Anna Pavelková / Marec 2002 / Prečítané 3213 krát
Mestská plaváreň na Komenského ulici začala vo februári plavecký výcvik. Okrem detí zo základných škôl sú prihlásení i jednotlivci v staršom veku. Trénermi sú Naďa Urbančoková, Eva Pätoprstá a Rudolf Teplanský.

O pohotovostných službách v lekárňach

Marec 2002 / Prečítané 2161 krát
Na článok v Pezinčanovi č. 2 o pezinských lekárnikoch, ktorí neakceptovali nariadenie okresnej štátnej lekárky o pohotovostných službách do 21. hodiny, sme prekvapujúco dostali reakciu z iného okresu - od majiteľky seneckej lekárne Mgr. Ľubice Follrichovej.

Spomienka na generála

Mária Markeová / Marec 2002 / Prečítané 2110 krát
Blíži sa 57. výročie oslobodenia mesta. Je to významná udalosť novodobých dejín. Do protifašisitického odboja sa zapojili aj mnohí Pezinčania, z ktorých niektorí aj položili životy v spravodlivom boji.

Miestna konferencia SDKÚ

MZ SDKÚ / Marec 2002 / Prečítané 2048 krát
Dňa 30. januára sa konala konferencia Miestneho zväzu SDKÚ v Pezinku. V nových voľbách bol za predsedu MZ zvolený Ing. Jozef Chynoranský. Delegáti zároveň odsúhlasili kandidatúru novozvoleného predsedu do predsedníctva Regionálneho zväzu Bratislava, do ktorého bol zvolený na konferencii 17. februára.

Aj ja by som prispela

Lýdia Haigererová / Marec 2002 / Prečítané 2121 krát
S veľkým potešením som si prečítala v časopise Pezinčan článok o myšlienke postaviť M.R. Štefánikovi v Bratislave pamätník. Som rada, že Slovensko nezabúda na významné osobnosti.

REVIA sa presťahovala

Marec 2002 / Prečítané 2166 krát
Nadáciu REVIA, Malokarpatská komunitná nadácia so sídlom v Pezinku od 4. februára nájdete na novej adrese: Moyzesova ul. 26, 2. poschodie, 902 01 Pezinok. Tel./ fax: 033/641 3011. E-mail: revia@revia.sk .

Armáda hľadá vojačky

Marec 2002 / Prečítané 2584 krát
Ministerstvo obrany zabezpečuje výber žien - vojačiek do profesionálnych funkcií v útvaroch a zariadeniach Armády Slovenskej republiky. Uchádzačky musia spĺňať tieto podmienky: ukončené stredoškolské vzdelanie, vek do 35 rokov, výborný zdravotný stav, trestná bezúhonnosť, zodpovedajúca fyzická kondícia. Bližšie informácie záujemkyniam poskytne Okresná vojenská správa Pezinok, Komenského ul. 29 alebo telefonicky: 033/644 2003 (kpt. Kratochvíl, kpt. Ing. Škultéty).

Návšteva P. Magvašiho

Marec 2002 / Prečítané 2211 krát
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši s poslancom NR SR Viliamom Sopkom navštívili vo februári Pezinok. Témou stretnutí s občanmi, funkcionármi samosprávy a vybranými podnikateľmi a zástupcami strán boli predovšetkým problémy v sociálnej oblasti.

DEŇ RÓMOV

Marec 2002 / Prečítané 2238 krát
Oddelenie občianskych záležitostí Mestského úradu v spolupráci s Kultúrnym centrom usporiadajú v nedeľu 7. apríla v Dome kultúry Deň Rómov v Pezinku. V rámci programu sa uskutoční prezentácia brožúr Rómovia v Pezinku a Minireceptár rómskych jedál, projekcia dokumentárneho filmu TV Pezinok Žijú s nami, otvorenie výstavy ručných prác Rómok, degustácia špecialít rómskej kuchyne a kultúrne vystúpenie. Program začína o 10.00 hod.

Kto boli Huncokári?

Ing. Eva Lupová / Marec 2002 / Prečítané 2462 krát
Presne tak znie názov ďalšieho stretnutia v rámci cyklu Vychádzok po pamätihodnostiach mesta Pezinok, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 25. apríla 2002 o 16.00 hod. v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku na ul. M.R. Štefánika č. 4. Rozprávať sa bude aj o ďalších pozoruhodnostiach z tajomného prostredia lesov pohoria Malé Karpaty.

VITIS AURA MODRA

Marec 2002 / Prečítané 2244 krát
V nedeľu 31. marca o 13.00 hod. sa uskutoční v Kultúrnom dome v Modre II. ročník prehliadky vín pod názvom VITIS AURA MODRA 2002.

Problémy so stavbou Interdatu

Milan Oravec / Marec 2002 / Prečítané 2069 krát
Ešte v roku 1992 bolo vydané stavebné povolenie na viacúčelovú budovu (obchodno-administratívny komplex) Interdatu v centre mesta. Malo ísť pôvodne o jednoposchodový objekt s podkrovím. 10 rokov sa stavia budova Interdatu V roku 1994 požiadal investor stavebný úrad OÚ o prvú zmenu - odstránenie Palugyayovej kúrie, ktorá mala byť pôvodne zakomponovaná do stavby. Žiadosť bola kladne vybavená.

Prečo sa nesnažíme zachovať historické jadro?

MUDr. Peter Weiss / Marec 2002 / Prečítané 2153 krát
Videl som v Pezinku veľa premien. Nie všetky boli vykonané s duchom tohoto mesta, veľa sa zničilo, čo by sa teraz dalo krásne využiť - napríklad vínne pivnice na ulici M.R. Štefánika. Musel sa zbúrať najstarší dom v meste a miesto neho stavať nehorázne skeletové monštrum, o ktorom sa teraz nevie čo s ním?

Ako prežili zimu vinohrady?

Marec 2002 / Prečítané 2201 krát
Otázka v našom vinohradníckom kraji nanajvýš aktuálna. Odpoveď sme hľadali u známeho pezinského vinohradníckeho odborníka Ing. Milana PAVELKU:

ČIERNA KRONIKA

Marec 2002 / Prečítané 2175 krát
Dňa 4. marca o 19.30 hod. v pohostinstve na Farskej ulici v Pezinku došlo k streľbe, pričom boli zranené dve osoby. Ich liečenie bude trvať 4 až 6 týždňov. Po predchádzajúcej hádke z legálne držanej zbrane vystrelil Igor T. (51) z Limbachu, ktorého vyšetrovateľ obvinil z trestného činu ublíženia na zdraví a bude stíhaný na slobode.

Pezinský rodák bol rytierom

Mgr. J. Motešický / Marec 2002 / Prečítané 2926 krát
František Meissl pochádzal z rodu rakúskych šľachticov. Jeho starý otec Leopold von Meissl vlastnil panstvo vo Freyendorfe. Otec Eduard von Meissl sa presťahoval do Pezinka a 6. novembra 1832 bol prijatý za pezinského mešťana. Tu spoznal a neskôr si vzal za ženu Teréziu Katarínu Dreherovú.

Z tvorby Štefana Prokopa

Marec 2002 / Prečítané 2254 krát
Druhé tohtoročné číslo mesačníka Slovenské pohľady je ilustrované kresbami a medailami z tvorby pezinského sochára Štefana Prokopa (1941 - 1987). Na 2. str. obálky je článok Reflexie Š. Prokopa o tvorbe. Za pozornosť stojí i článok Ľubomíra Podušela Štefan Prokop - Súborne. P. Šoula

Výstava I. Bencovej

Marec 2002 / Prečítané 2173 krát
V Galérii G5 bola 15. marca otvorená výstava maliarky Ivety Bencovej (nar. 26.11. 1968 v Rimavskej Sobote), ktorá žije v Pezinku. Je to jej druhá samostatná výstava v našom meste, predtým sa prezentovala v Dome Jána Kupeckého (1984). Tvorbu I. Bencovej poznajú nielen na Slovensku, ale aj v Japonsku a v Poľsku. Výstava potrvá do 30. apríla 2002.

Prezentácia publikácie

Marec 2002 / Prečítané 2245 krát
V Slovenskom Grobe sa 14. marca uskutočnila prezentácia publikácie Sprievodca malokarpatskou vínnou cestou a vyhodnotenie projektu PHARE CBC. Organizátorom bolo Združenie malokarpatská vínna cesta, MOS Pezinok a Grobsky dvor.

BLAHOŽELÁME

Marec 2002 / Prečítané 2181 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

SPOMÍNAME

Marec 2002 / Prečítané 2318 krát
Spomienky na našich najbližších...

Spoločenská kronika

Marec 2002 / Prečítané 2894 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Príprava festivalu AD UNA CORDA

Marec 2002 / Prečítané 2106 krát
V dňoch 2.-5. mája t.r. sa uskutoční v Pezinku IV. ročník medzinárodného festivalu chrámových zborov AD UNA CORDA. O stručné informácie o festivale sme požiadali člena organizačného výboru Ing. Mariána ŠIPOŠA:

O. Solga vystavuje v Paríži

Marec 2002 / Prečítané 2197 krát
Začiatkom marca otvorili v najmodernejšej časti Paríža, v La Défense, v hlavnej dominante nazvanej La Grande Arche výstavu výtvarníka - tvorcu kresleného humoru Olivera Solgu. Spýtali sme sa ho na jeho pocity z výnimočnej možnosti vystavovať v Mekke umenia, v Paríži:

DNI ORGANOVEJ HUDBY

Ing. Eva Lupová / Marec 2002 / Prečítané 2169 krát
Pezinok bol jednym z jedenástich miest Vyšehradskej štvorky, v ktorých sa v rovnakom čase uskutočnili organové koncerty. Večer 22. marca zneli v Kláštornom kostole fascinujúce tóny skladieb Johana Sebastiana Bacha, Dietricha Buxtehuda a Alexandra Albrechta v perfektnej interpretácii Bernadetty Šuňavskej. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Ivan Pessel.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2002 o verejnom poriadku

Ing. Ivan Pessel / Marec 2002 / Prečítané 2422 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku - na základe § 6 ods. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) a m) cit. zákona sa uznieslo dňa 28.2. 2002 na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"):

Správa Mestskej polície o delikvencii

Marec 2002 / Prečítané 2403 krát
Úlohy na úseku zabezpečovania verejného poriadku, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ochrany obyvateľov a iných osôb v meste, ochrany majetku a životného prostredia vykonáva 23 kvalifikovaných zamestnancov mestskej polície (MsP). V minulom roku dvaja zamestnanci úspešne absolvovali odbornú prípravu v strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku.

Desaťročné jubileum Mestskej polície

Ing. Eva Lupová / Marec 2002 / Prečítané 2161 krát
Mestská polícia v Pezinku si pripomenula desaťročnicu svojej existencie. Na slávnostnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 27. marca 2002 v obradnej sieni Mestského úradu, prevzali z rúk primátora mesta Ivana Pessela jej dlhoroční, resp. zakladajúci členovia pamätné listy ako znak ocenenia ich práce. Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia štátnej polície.

ÚSPECH TV PEZINOK

Marec 2002 / Prečítané 2130 krát
V dňoch 14. - 16. marca sa uskutočnil v Martine už štvrtý ročník Workshopu - prehliadky tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska. TV PEZINOK si opäť odniesla niekoľko cien. Ostatné tri ročníky sa neobišli bez ocenenia v kategórii Reklama. Toho roku to boli:

Bude nás viac tešiť jarný futbal?

Marec 2002 / Prečítané 2230 krát
Tretia marcová nedeľa bola dňom štartu odvetnej časti nižších futbalových súťaží.

Koniec v Saportovom pohári

Marec 2002 / Prečítané 2211 krát
Štvrťfinále sa stalo konečnou stanicou pre basketbalistov Slovakofarmy Pezinok v tomto ročníku Saportovho pohára. Rozhodol o tom dvojzápas s poľským družstvom Anwil Wloclawek.

Najprv so ŽILINOU

Marec 2002 / Prečítané 2119 krát
V sobotu 16. marca boli na programe posledné zápasy v skupinách o 1.-4. a 5.-10. miesto v extralige volejbalistiek. Pezinčanky hrali so Žilinou, ich víťazstvo mohlo rozhodnúť o tom, že svojho súpera v tabuľke predstihnú. Nakoniec v štvorsetovom zápase sa im to podarilo - vyhrali 3:1. Skončili tak na 7. mieste a zabezpečili si výhodnejšiu pozíciu pri nasadení do bojov o konečné poradie na 5.-8. mieste.

Barbora chce na olympijské hry mládeže

Marec 2002 / Prečítané 1983 krát
O tohtoročnom úspechu pezinskej bežkyne Barbory Michálikovej na zimnom atletickom dorasteneckom šampionáte sme písali v minulom čísle. Darilo sa jej však aj na majstrovstvách junioriek a žien.

Príspevky na šport

Marec 2002 / Prečítané 1980 krát
Aj v tomto roku rozpočet mesta pamätá na šport. Na základe osobitných žiadostí klubov a odporúčania komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve môžu finančný grant z fondu poskytnúť v rámci svojich kompetencií - primátor (do 10 tisíc Sk), mestská rada (do 25 tisíc Sk) a mestské zastupiteľstvo (vyššie sumy).

Preteky na Babe

Marec 2002 / Prečítané 2259 krát
Prvým športovým podujatím v novej motoristickej sezóne budú Majstrovstvá Slovenskej republiky automobilov do vrchu Baba. Vo všetkých triedach bude štartovať asi šesťdesiat vozidiel. Podujatie sa uskutoční na trase Kameňolom - Baba v sobotu 20. apríla, tréning bude o 9.00 a štart pretekov o 13.00 hod. Vstup pre divákov je voľný.

Stretnutie veteránov

Marec 2002 / Prečítané 2169 krát
V nedeľu 21. apríla sa uskutoční v pezinskom Kameňolome stretnutie majiteľov historických vozidiel, na ktorom bude možné vymeniť si súčiastky na staršie typy automobilov a motocyklov. Organizátorom akcie je Veteran car club.

Program Kultúrneho centra

Marec 2002 / Prečítané 2099 krát
Apríl 2002

Program kina v Dome kultúry

Marec 2002 / Prečítané 1960 krát
Apríl 2002

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Marec 2002 / Prečítané 2143 krát
Apríl 2002