Ochutnávky priamo v pivniciach

November 2001 / Prečítané 2059 krát
V posledných rokoch sa aj u nás začína klásť dôraz na rozvoj cestovného ruchu. Najaktívnejšie v tomto smere v našom meste a regióne sú vinárske a vinohradnícke spolky. Každoročne pripravujú viacero podujatí, ktoré priťahujú turistov zo Slovenska i zo zahraničia.

Poslanci schválili privatizáciu polikliniky

November 2001 / Prečítané 2108 krát
V októbri sme v Pezinčanovi informovali, že Mesto Pezinok sa uchádza o privatizáciu polikliniky. V zmysle príslušného zákona bol spracovaný privatizačný projekt, ktorý bol predložený na Fond národného majetku Slovenskej republiky. V návrhu sa uvádza, že mesto žiada od štátu bezplatný prevod majetku.

Voľby do VUC 1. decembra

November 2001 / Prečítané 2354 krát
V sobotu 1. decembra 2001 v čase od 7.00 do 22.00 hod. sa uskutočnia voľby do Vyššieho územného celku Bratislavského kraja. V našom kraji budeme voliť predsedu (župana) a 46 poslancov samosprávneho regionálneho parlamentu.

Pezinok má 21082 obyvateľov

November 2001 / Prečítané 2114 krát
Z Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave sme získali niektoré údaje z oficiálnych výsledkov Sčítania obyvateľov 2001 za mesto Pezinok. Počet obyvateľov k 26.5. 2001 bol 21 082 osôb, z toho bolo 10 224 mužov (48 percent) a 10 858 žien (52 percent).

Od budúceho roku Vinobranie u nás každý rok?

November 2001 / Prečítané 2047 krát
Niektorí poslanci MsZ pri hodnotení tohtoročného Vinobrania sa stotožnili s návrhom viceprimátora Olivera Solgu, aby sa toto podujatie konalo v Pezinku každý rok. Vedie k tomu skúsenosť získaná z organizovania podobných akcií v Znojme, Mikulove, Rakúsku i v Nemecku.

Grant na tepelné hospodárstvo Európska komisia zrušila

November 2001 / Prečítané 2193 krát
V niektorých celorepublikových médiach prebehla správa, že bol zrušený grant z Európskej únie na rekonštrukciu tepelného hospodárstva v Pezinku. Na bližšie informácie sme sa spýtali primátora Ivana Pessela:

Plnenie rozpočtu k 30.9.2001

November 2001 / Prečítané 2205 krát
Rozpočet mesta na rok 2001 v príjmovej časti predstavoval 148 815 tisíc Sk. Plnenie k 30.9. činí 85 336 tisíc Sk, t.j. 57 percent. Nízke plnenie je pri prevodoch z fondov, spôsobené najmä čerpaním fondových prostriedkov určených na rekonštrukciu Starej radnice a tepelného hospodárstva.

Mestské zastupiteľstvo v decembri

November 2001 / Prečítané 2026 krát
Posledné tohtoročné riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční 13. decembra. Poslanci budú prerokúvať: rozpočet mesta na rok 2002, osobitné ekonomické zámery, plán tvorby a čerpania fondov na rok 2002, VZN o dani z nehnuteľnosti, kontrolnú činnosť hlavnej kontrolórky v roku 2002, vyhodnotenie činnosti orgánov mesta, plán práce mestského zastupiteľstva a mestskej rady na budúci rok. Zasadnutie sa uskutoční v zasadačke MsZ na Štefánikovej ulici o 8.30 h.

Nové sadzby poplatkov za odpady

November 2001 / Prečítané 2075 krát
Mestské zastupiteľstvo dňa 8. novembra 2001 v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálnych a drobných stavebných odpadov. V novom VZN sú stanovené sadzby poplatkov za odpady na rok 2002 v Pezinku takto:

Požiadavky na príspevky najneskôr do 28. febuára

November 2001 / Prečítané 2111 krát
Vzhľadom na prípravu nového rozpočtu na rok 2002, vyzývame žiadateľov o príspevky z fondov mesta na podanie svojich žiadostí. Termín na podanie žiadostí je najneskôr do 28.2.2002. Žiadosti posúdi príslušná komisia (kultúry alebo športu) a potom sa rozhodne o výške a použití príspevku.

Informačné centrum

November 2001 / Prečítané 2115 krát
V rámci organizačnej štruktúry Kultúrneho centra Pezinok vznikne nové pracovisko Mestské informačné centrum a Mestská vinotéka. V náplni bude mať poskytovanie informačných služieb a organizovanie prezentačných akcií a degustácií vín.

Nariadenie o odpadoch

November 2001 / Prečítané 2091 krát
Mestské zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2001 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Vo VZN sú vymedzené základné pojmy o odpadoch, pravidlá nakladania s nimi, základné povinnosti pôvodcu odpadu a systém zberu a zneškodňovania odpadov. Súčasťou VZN je dôvodová správa a príloha č. 1 o druhoch komunálnych odpadov z podskupiny SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV. Kompletný text tohto nariadenia nájdete na MsÚ - oddelení životného prostredia.

Ďakovný list z Koškoviec

November 2001 / Prečítané 2088 krát
V septembri sme informovali, že Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na základe výzvy Únie miest Slovenska schválilo finančnú pomoc v sume 50 tisíc korún obci Koškovce, okr. Humenné, ktorá bola postihnutá tohtoročnými záplavami. Primátor mesta Ivan Pessel dostal list od starostu Koškoviec Jána Horvátha, v ktorom vyjadruje v mene obyvateľov obce vďačnosť za prejavenú solidaritu a finančný dar.

Navštivili nás

November 2001 / Prečítané 2074 krát
# 15.10. rokoval primátor Ivan Pessel s riaditeľom Polikliniky Petrom Nagyom o jej privatizácii; # 15.10. rokoval primátor so zástupcami PKB o možnosti využitia ich nových bankvých produktov pre mesto; # 15.10. prijal primátor zástupcov Tatra banky ohľadne využitia ich nových služieb;

Navštívili sme

November 2001 / Prečítané 2028 krát
# 19.10. sa primátor zúčastnil na medzinárodnej konferencii EUREGIO v Poysdorfe v Rakúsku venovanej spolupráci Rakúska, Slovenska a Moravy; # 19.10. sa zástupca primátora zúčastnil na stretnutí s dôchodcami v Kultúrnom centre; # 20.10. delegácia mesta vedená primátorom sa zúčastnila na oslavách 75. výročia partnerského mesta Neusiedl am See;

ZOZNAM KANDIDÁTOV na predsedu VÚC

November 2001 / Prečítané 2351 krát
Volič si môže vybrať jedného z týchto 14 kandidátov: 1. Rastislav Blaško, Mgr., (30 rokov), regionalista, Chorvátsky Grob, Sociálnodemokratická strana Slovenska 2. Milan Čič, akademik, prof., JUDr., DrSc., D.h.c., (69), právnik, VŠ profesor, Bratislava, koalícia - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER, Strana demokratickej ľavice, Strana občianskeho porozumenia, Strana zelených na Slovensku

ZOZNAM KANDIDÁTOV na poslanca VÚC

November 2001 / Prečítané 3442 krát
Volič si môže vybrať štyroch z týchto 27 kandidátov: 1. Peter Červenka, (47), technik, Šenkvice, koalícia - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER, Strana demokratickej ľavice, Strana občianskeho porozumenia, Strana zelených na Slovensku

Informácie o voľbách

November 2001 / Prečítané 2127 krát
* Právo voliť do orgánov vyšších územných celkov majú občania SR a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia vyššieho územného celku, alebo majú trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov vyššieho územného celku, a najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov. * Voliť nemôže ten, kto je vo výkone trestu odňatia slobody, pozbavený spôsobilosti na právne úkony, má zákonom stanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia, alebo je vo výkone základnej alebo náhradnej vojenskej služby, alebo zdokonaľovacej služby, ktorá si vyžaduje plnenie úloh podľa branného zákona. * Predsedov vyšších územných celkov a regionálnych poslancov volíme na štyri roky.

Zúbky detí pod drobnohľadom

November 2001 / Prečítané 2717 krát
Základnú školu na Kupeckého ulici 9. novembra navštívila pojazdná zubná ambulancia Signal Dentibus. Cieľom rovnomenného preventívneho programu na celom Slovensku je zmapovať stav chrupu detí a naučiť ich správne si čistiť zuby.

Nedopusťme, aby vihohrady ustupovali stavbám!

Gabriel Guštafík / November 2001 / Prečítané 2141 krát
Ľudia prestávajú mať záujem o vinohradníctvo. Pozrite sa v akom stave je pezinský chotár. Takmer polovica je vyklčovaná alebo spustnutá. Je to smutný pohľad. Kto si pamätá na staré vinohrady, na vtedajší vzorne obrobený a udržovaný chotár, kde bol využitý každý meter štvorcový pôdy, tak mi dá za pravdu.

PREŽIME ZIMU BEZ NÁSLEDKOV

November 2001 / Prečítané 2076 krát
Čo nevidieť nás navštívi zima, pravdepodobne s obvyklými vrtochmi - poľadovicou a so snehom. Tieto nám dokážu narobiť nemálo starostí, preto je dôležité pripraviť sa na ne.

Kultúrne centrum Pezinok Holubyho 42

November 2001 / Prečítané 2214 krát
výberové konanie na prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry Pezinok s rozlohou miestnosť 27 m2. Prihlášky do výberového konania doručte na adresu KC, Holubyho 42, Pezinok alebo na sekretariát KC do 1.12. 2001.

Svätomartinské požehnanie mladého vína

November 2001 / Prečítané 2403 krát
V Mestskej pivnici na Radničnom námestí sa konalo 11. novembra Svätomartinské požehnanie mladého vína. Okrem desiatok vinárov a vinohradníkov sa na slávnostnom akte zúčastnili pezinskí duchovní Helena Benková a Zdenko Sitka, primátor Ivan Pessel a ďalší hostia.

VIANOČNÉ TRHY

November 2001 / Prečítané 2167 krát
Srdečne vás pozývame na VIANOČNÉ TRHY, ktoré sa uskutočnia v Malokarpatskom múzeu v dňoch 7.- 9. decembra 2001. Otvorenie bude v piatok 7.12. o 13.00 hod. prvým dúškom vareného vína, ktoré naleje riaditeľka múzea Dana Kopálová. V stánkoch nájdete všetko potrebné na dotvorenie vašej vianočnej atmosféry, spolu s priateľmi budete môcť tiež vychutnať príjemnú vianočnú náladu pri tradičných varených nápojoch a dobrotách.

Opäť príde Mikuláš

November 2001 / Prečítané 1993 krát
Aj v tomto roku príde medzi pezinské deti Mikuláš. Stretnú sa s ním vo štvrtok 6. decembra o 17.00 hod. na Radničnom námestí. Celomestské mikulášske podujatie už tradične organizujú Centrum voľného času a Kultúrne centrum. Mikuláš so svojim sprievodom najskôr na koči prejde po uliciach mesta popri materských školách. Na námestie príde o 16.00 hod. O hodinu neskôr sa stretne s deťmi, ponúkne im darčeky v podobe zaujímavého kultúrneho programu a sladkostí a zažne i vianočné osvetlenie. Kto príde, určite neoľutuje!

Rozkopávky robí Globtel

November 2001 / Prečítané 2073 krát
Je viacero dotazov na to, prečo sa robia rozkopávky na viacerých pezinských uliciach. Od primátora mesta I. Pessela sme sa dozvedeli, že ide o projekt firmy Globtel, ktorá kladie optokáble pre rozšírenie svojich služieb (nielen pre mobilné telefóny, ale aj pre internet, stráženie objektov, kontakty na bankové, poisťovacie a poštové služby a iné).

Merali tlak občanom

November 2001 / Prečítané 2164 krát
Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska v Pezinku organizovala pri príležitosti Svetového dňa diabetikov pre svojich členov ale i záujemcov z radov verejnosti meranie tlaku a glukózy v krvi. Na dvojdennej akcii sa zúčastnilo 150 občanov. V prípade zistenia zvýšených meraných hodnôt im bola doporučená návšteva lekára.

Vznikla komunitná nadácia REVIA

November 2001 / Prečítané 2067 krát
Pezinčania sa už iste v priebehu uplynulých piatich rokov stretli s názvom komunitného združenia SAMI-SEBE. V septembri toto združenie zaniklo, kontinuálne naň nadviazala Malokarpatská komunitná nadácia REVIA. Nadácia sídli v Pezinku, s pôsobnosťou pre mestá a obce regiónu Malokarpatskej vínnej cesty.

Pozvali dôchodkyne

November 2001 / Prečítané 2093 krát
V rámci mesiaca Úcty k starším sme si 29. októbra v Materskej škole Za hradbami spomenuli na naše dôchodkyne. Tak ako v minulom roku sme pre ne zorganizovali malé posedenie. Privítala ich riaditeľka Magdaléna Drobná a predsedníčka Odborového zväzu Anna Kucháreková a potom si naši hostia pozreli program detí zostavený z básní, piesní a tančekov. Po programe sme v príjemnej atmosfére posedeli pri malom občerstvení. Tešíme sa na naše dôchodkyne opäť o rok.

ARMÁDA robí nábor profesionálov

November 2001 / Prečítané 5635 krát
Armáda Slovenskej republiky v rámci pripravovanej profesionalizácie robí nábor do svojich radov. Ponúkajú atraktívne a perspektívne zamestnanie, primerané finančné, materiálne a sociálne zabezpečenie, možnosť služby v zahraničí a v mierových misiach.

Archeologický výskum na starom zámku

Peter Wittgrúber / November 2001 / Prečítané 2188 krát
Lokalita Starý Zámok nad Pinelovou nemocnicou je veľmi lákavá nielen z archeologického hľadiska. Pomerne malý, avšak dominantný vŕšok sa čnie svojou najstrmšou stranou nad cestou, ktorá cez sedlo Javorina oddávna spájala bohaté vinohradnícke mestá Pezinok, Modra a Svätý Jur so Záhorím.

Fakty a legendy o Pezinku

November 2001 / Prečítané 2262 krát
V Malokarpatskom múzeu v Pezinku sa bude konať 29. novembra o 16.00 hod. beseda o známych ale aj neznámych, overených či neoverených faktoch súvisiacich s históriou mesta. Besedu povedie historik Jozef Motešický, sekundovať mu budú pezinskí pamätníci Stanislav Pátek a Miroslav Stojkovič, a tiež mladí záujemcovia o minulosť Peter Wittgrúber a Peter Sandtner.

BLAHOŽELÁME

November 2001 / Prečítané 2178 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

POĎAKOVANIE

November 2001 / Prečítané 2464 krát
Úprimne ďakujeme...

SPOMÍNAME

November 2001 / Prečítané 2209 krát
Spomienky na našich najbližších...

Spoločenská kronika

November 2001 / Prečítané 2890 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Pezinok - bigbeatown

November 2001 / Prečítané 2521 krát
V uplynulých dňoch vyšla útla knižočka cédečkového formátu, ktorá sa snaží zmapovať kultúrne, najmä však hudobné dianie Pezinčanov v posledných päťdesiatich rokoch.

Festival Eugena Suchoňa

za / November 2001 / Prečítané 2069 krát
V dňoch 25.-26. októbra 2001 Pezinok privítal účastníkov IV. ročníka Festivalu Eugena Suchoňa. Festival založil v roku 1994 vtedajší riaditeľ ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku Drahomír Mrózek. Postupne sa menila náplň i koncepcia festivalu, až vyústila do dnešnej podoby, keď ťažisko tvoria dva festivalové koncerty, na ktorých sa prezentujú výrazné hudobné talenty základných umeleckých škôl z celého Slovenska.

Prezentácia vinárskeho kalendára

November 2001 / Prečítané 2162 krát
Združenie Malokarpatská vínna cesta a Malokarpatské osvetové stredisko v Pezinku usporiadali 30. októbra v Grobskom dvore prezentáciu kalendára Vinohradnícky a vinársky rok na Malokarpatskej vínnej ceste 2001/2002. Na podujatí sa okrem organizátorov zúčastnili predstavitelia obcí, vinári, vinohradníci, zástupcovia médií.

REGION VO VIEDNI

Ing. Eva Lupová / November 2001 / Prečítané 2018 krát
Po zahraničných prezentáciach v Slovenských inštitútoch v Prahe, Budapešti a Varšave dostal Malokarpatský región príležitosť predstaviť svoj potenciál na Veľvyslanectve SR vo Viedni.

Vianočná výstava v múzeu

PhDr. Dana Kopálová / November 2001 / Prečítané 2170 krát
Malokarpatské múzeum už tradične na deň svätého Mikuláša otvára svoju vianočnú výstavu, tohto roku to bude už po jedenástykrát. Tentoraz to bude autorská výstava jedného z najlepších slovenských keramikárov, figuralistov - Mariána Lišku, pri príležitosti jeho životného jubilea.

KONCERT DYCHOVEJ HUDBY

P. Šoula / November 2001 / Prečítané 2107 krát
V nedeľu 11. novembra usporiadalo Kultúrne centrum v Pezinku v Evanjelickom kostole Koncert duchovnej hudby. Účinkovali rodák z Viničného barytonista Vladislav Zápražný, na organe hral Ján Gottwald. Zazneli diela A. Stradeltu, G. Bizeta, A. Dvořáka, F. Schuberta a ďalších. Okrem toho boli v programe zborové spevy a piesne z evanjelických spevníkov.

Regionálne špeciality

Ing. Eva Lupová / November 2001 / Prečítané 2283 krát
V utorok 27. novembra o 16.00 hod. sa uskutoční v Malokarpatskom múzeu ďalší kurz prípravy regionálnych špecialít v rámci cyklu Ako to robili naše babky. Tentokrát sa budú pripravovať jedlá z jabĺk podľa starých receptov. Vstup je voľný.

Ako dopadli daňové kontroly na Zámockej ulici?

November 2001 / Prečítané 2133 krát
V septembri bola pracovníkmi oddelenia správy a kontroly dane z nehnuteľností a útvaru hlavného kontrolóra vykonaná kontrola dane na Zámockej ulici. Išlo o 53 daňových kontrol. Priamo na mieste bol porovnaný skutočný stav s daňovým priznaním daňovníka za rok 2001 a listom vlastníctva.

Ako postupuje príprava projektu Centrálnej mestskej zóny?

November 2001 / Prečítané 2035 krát
- V minulom roku na základe prehodnotenia Centrálnej mestskej zóny (CMZ) sme zadali na spracovanie nový územný projekt, ktorý rieši spracovateľ územného plánu firma HUMA 90 Nitra. Je to vlastne posúdenie súčasného stavu oproti územnému plánu a projektu z roku 1993.

Šesť osôb prišlo o život

npor. Otto Múčka / November 2001 / Prečítané 2032 krát
Na cestách okresu Pezinok sme od začiatku roka zaznamenali 547 dopravných nehôd, čo je o 32 viac ako v roku 2000. Pri nehodách bolo šesť osôb usmrtených, 35 sa zranilo ťažko a 54 ľahko. V roku 2000 sa smrteľne zranili tri osoby, 20 ťažko a 47 ľahko. Celková hmotná škoda bola vyčíslená na viac ako 37 miliónov korún.

ČLENKY KLUBU VENUŠA V TATRÁCH

A. Mrázová / November 2001 / Prečítané 2217 krát
Liga proti rakovine SR v spolupráci s bratislavským klubom Venuša organizovali v októbri t.r. jednotýždňový rekondičný pobyt pre dvesto žien, ktoré sú po operácii prsníka, onkologickej liečbe a sú členkami klubov pri Lige proti rakovine. Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR a LPR SR hradili takmer 90 percent z hodnoty rekreačného poukazu.

Návštevy u jubilantov

OZZ / November 2001 / Prečítané 2108 krát
Mestský úrad, oddelenie občianskych záležitostí, pravidelne každý mesiac navštevuje občanov, ktorí dovŕšili 80, 85, 90 a viac rokov veku života.

Zomrel D. Ježík

MM / November 2001 / Prečítané 2229 krát
Dňa 7.11. 2001 zomrel v Limbachu vo veku 76 rokov PhDr. Dušan Ježík, ktorý v rokoch 1965-1971 zastával post riaditeľa vtedajšieho Malokarpatského vinohradníckeho múzea v Pezinku.

Trochu lásky a úcty v uponáhľanom svete

Žiaci ŠZŠ v Pezinku / November 2001 / Prečítané 2067 krát
Prišla jeseň bohatá, púšťa listy zo zlata. Koľko krásy je vôkol nás. Vnímame ju? Možno prechádzame okolo bez povšimnutia. Je to škoda! Často sa stáva, že prejdeme okolo starého človeka a zabúdame pozdraviť, prihovoriť sa. My, žiaci zo Špeciálnej základnej školy v Pezinku, každý rok pripravujeme kultúrny program pre starších ľudí z nášho mesta.

Nová cesta pri cintoríne

November 2001 / Prečítané 2113 krát
Pred Sviatkom všetkých svätých bola dobudovaná nová cesta pri mestskom cintoríne. Súčasťou trojmiliónovej investície bola zámková dlažba, nová kanalizácia a osvetlenie.

Prispejte na dobrú vec

November 2001 / Prečítané 2140 krát
Nadácia Výskum rakoviny organizuje verejnú zbierku Odzvoňme rakovine!, ktorá sa koná v období november 2001 až marec 2002. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na zakúpenie prístroja Light Cycler System, potrebného na sledovanie genetických zmien vyvolaných nádorovými alebo inými chorobami (cena 7 miliónov Sk).

Kamila prekonala rekord

November 2001 / Prečítané 2038 krát
V dňoch 20. a 21. októbra sa uskutočnili v poľskom Krakove medzinárodné plavecké preteky za účasti pretekárov z Poľska, Čiech, Nemecka a Slovenska. Zúčastnila sa na nich aj Pezinčanka KAMILA KORČEKOVÁ a počínala si vynikajúco. Hoci má len trinásť rokov zvíťazila v ženskej kategórii.

Slovakofarma úspešne do novej sezóny

November 2001 / Prečítané 1800 krát
Basketbalisti Slovakofarmy vstúpili do novej sezóny až nad očakávanie úspešne. Dokazujú nielen svoju suverenitu na slovenských palubovkách, ale dobre reprezentujú aj v Saportovom pohári. Hoci sa mužstvo formovalo ešte aj v poslednom týždni pred začatím slovenskej ligy, víťazstvá v lige sú až neuveriteľne jednoznačné. Jedinou výnimkou bol zápas v Lučenci, kde domáci po bojovnom výkone prehrali o 8 bodov.

Najvýznamnejšie udalosti roka v Pezinku

November 2001 / Prečítané 2404 krát
Rovnako ako v minulom roku, aj tentoraz, v Pezinčanovi prinesieme viacstránkový materiál, v ktorom obrazom i slovom zosumarizujeme najvýznamnejšie udalosti roku 2001 v Pezinku. Aj keď sa pravidelne snažíme písať o dianí v meste, predsa je len možné, že sme sa o niektorých pozoruhodných výsledkoch, najmä našich športovcov či reprezentantov v oblasti kultúry, nedozvedeli.

Úspešný štart do súťaže

Karol Tahotný / November 2001 / Prečítané 2047 krát
V Trstenej sa konalo 1. kolo Slovenského pohára v karate mládeže. I keď je len začiatok sezóny, naši mladí karatisti dosiahli výborné umiestnenia. Výsledky Pezinčanov:

BASKETBALOVÉ ŠTATISTIKY

November 2001 / Prečítané 1918 krát
Pozreli sme sa na doterajší priebeh basketbalovej sezóny aj rečou štatistík, ktoré sú tiež dôležité v hodnotení výkonu hráča. V Saportovom pohári sa zatiaľ z našich hráčov najlepšie strelecky darí Aramisovi Nagličovi, ktorý dal 57 bodov. Za ním sú A. Lukjanec s 55 bodmi a R. Krämer so 41 bodmi. V slovenskej lige potvrdzuje strelecká tabuľka dominanciu pezinských hráčov. Vedie ju Lukjanec - 167 bodov, 2. Naglič - 166 b. a 7. Mičuda - 134 b. V štatistike získaných lôpt je prvý D. Mujagič, ktorý má priemer 7,3 získaných lôpt na zápas). V počte asistencií je najlepší Naglič 5,6 asistencie na zápas).

Semifinále Česko-Slovenského pohára

November 2001 / Prečítané 1971 krát
V dňoch 29.11. - 1.12. sa v Pezinku uskutoční jedna z dvoch semifinálových skupín Česko-Slovenského pohára basketbalistov. V športovej hale na Komenského ulici sa predstavia tri české mužstvá - Sparta Praha, NH Ostrava a BK Ústí nad Labem a domáca Slovakofarma Pezinok. Vo štvrtok a v piatok sa zápasy začínajú o 17.00 a 19.00 hod. a v sobotu o 11.00 a 13.00 hod. Do finálovej skupiny postupujú prvé dva tímy.

PSČ a Baník na dne tabuľky

November 2001 / Prečítané 1928 krát
Za chladného jesenného počasia 11. novembra sa skončila prvá polovica nižších futbalových seniorských súťaží. Pezinok je v nich zastúpený tromi tímami - v III. lige hrá PŠC a vo IV. lige GFC Grinava a Baník. Najúspešnejším našim mužstvom bol grinavský GFC, ktorý obsadil veľmi pekné štvrté miesto.

Program Kultúrneho centra

November 2001 / Prečítané 1986 krát
December 2001

Program kina v Dome kultúry

November 2001 / Prečítané 1886 krát
December 2001

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

November 2001 / Prečítané 1838 krát
December 2001

Tance detí

November 2001 / Prečítané 1947 krát
Krása v pohybe - je názov krajskej prehliadky moderných tancov detí, ktorá sa uskutoční v piatok 30. novembra o 17.00 hod. v Dome kultúry v Pezinku. Na zaujímavé podujatie (vstup je voľný) pozývajú poriadateľské organizácie - Malokarpatské osvetové stredisko a Kultúrne centrum v Pezinku.