Záchranári z čísla 150

Marec 2000 / Prečítané 2124 krát
Jednotka Zboru požiarnej ochrany Okresného úradu Pezinok okrem svojej hlavnej činnosti, ktorou je hasenie požiarov, zasahuje pri ekologických haváriach, doprav- ných nehodách a iných záchranných akciách.

Deň narcisov

Marec 2000 / Prečítané 2123 krát
Liga proti rakovine už po tretíkrát organizuje verejnú finančnú zbierku pod názvom DEŇ NARCISOV, ktorá sa v tomto roku uskutoční 7. apríla 2000. Za finančné prostriedky získané zo zbierky sa realizujú preventívne a liečebné onkologické programy.

Oslavy 55. výročia oslobodenia mesta

Marec 2000 / Prečítané 2152 krát
Mesto Pezinok a Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Pezinku pozývajú občanov na SPOMIENKOVÉ STRETNUTIE pri príležitosti 55. výročia oslobodenia mesta, ktoré sa uskutoční v piatok 31. marca 2000 o 15.00 hod. pri Pamätníku osloboditeľov na Mladoboleslavskej ulici. Zraz účastníkov osláv bude pred Zámkom. Potom spoločne položia kytice a vence k pamätníku, kde so slávnostnými príhovormi vystúpia primátor mesta Ivan Pessel a predseda MO SZPB Ľudovít Šušol. V dopoludňajších hodinách zástupca primátora Oliver Solga a predseda MO SZPB Ľ. Šušol položia vence tiež k pomníkom v Grinave a na Cajlanskej ulici.

Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu. (Evanjelium podľa Marka 16,6)

Helena Benková / Marec 2000 / Prečítané 2203 krát
Udalosť, ktorá sa stala vo Veľkonočné ráno, hovorí zase o celkom inom hľadaní. V meste Jeruzaleme, ako aj v celej krajine Galilejskej a Judskej sa odohralo niečo mimoriadne. Ježiš z Nazareta vykonal mnoho divov, uzdravení, povedal veľa kázní. Z Jeho úst zaznelo mnoho radostných, ale aj zvláštnych a vážnych správ, takže ľudia Ním boli unesení. Našli sa aj takí, ktorí nevedeli, či Mu majú veriť alebo nie.

Na sídlisku Za hradbami vyrastie v tomto roku nové parkovisko

Marec 2000 / Prečítané 2221 krát
V rozpočte mesta na rok 2000 je zahrnutá stavebná akcia v náklade 2 miliónov korún - parkovisko na sídlisku Za hradbami. Ako nás informovala pracovníčka oddelenia výstavby MsÚ Mária Kakalíková, nové parkovisko má vyrásť v blízkosti jestvujúcich bytoviek. Podľa projektu tu má byť 64 parkovacích miest pre osobné automobily.

Núdzové ubytovanie je potrebné

Marec 2000 / Prečítané 2338 krát
Sociálna oblasť v našom meste spadá do kompetencie zástupcu primátora Olivera Solgu, ktorého sme požiadali o bližšie informácie ohľadom zriadenia núdzového ubytovania. - Núdzové ubytovanie zriaďuje mesto Pezinok, podobne ako iné mestá, po zhodnotení sociálnej a ekonomickej situácie občanov, ktorí z rôznych dôvodov strácajú stále ubytovanie, ocitnú sa v núdzi.

Likvidácia odpadu z rekreačných oblastí

Marec 2000 / Prečítané 2302 krát
V roku 1999 Mesto Pezinok po prvý raz vyrubilo majiteľom chát v rekreačných oblastiach poplatok za vývoz komunálneho odpadu. Podľa Zákona č. 238/ 91 Zb. o odpadoch je obec v zmysle § 2 ods. 7 pôvodca komunálneho odpadu vznikajúceho na území obce.

Navštívili nás

Marec 2000 / Prečítané 2086 krát
# 6.3. prednosta MsÚ Ladislav Šafár konzultoval s vedúcim živnostenského odboru Okresného úradu Mgr. Jánskym otázky kompetencii pri ochrane práv spotrebiteľov; # 6.3. rokoval zástupca primátora Oliver Solga s predsedom MO ZPB Ľudovítom Šušolom o prípravách celomestských osláv oslobodenia Pezinka;

Navštívili sme

Marec 2000 / Prečítané 2105 krát
# 24.-25.2. rokoval primátor a vedúci oddelenia výstavby MsÚ Michal Ondrovič v Nitre so spracovateľom územného plánu o súlade územného rozhodnutia na výstavbu čerpacej stanice na Moyzesovej ul. s územným plánom mesta; # 3.3.-9.3. navštívil primátor partnerské mesto Mladá Boleslav a nemecké mesto Dieburg;

Návšteva českých senátorov

Marec 2000 / Prečítané 2207 krát
Vo štvrtok 24. februára navštívila pezinskú radnicu delegácia Senátu Národnej rady Českej republiky, ktorú viedla predsedníčka výboru pre európsku integráciu Jarmila Filipová. Z našej strany ju sprevádzala členka parlamentného výboru pre európsku integráciu Oľga Keltošová.

Šampiónom Sauvignon z Moravy

Marec 2000 / Prečítané 2040 krát
Degustácia súťažných vzoriek vín VTP 2000

Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu

Marec 2000 / Prečítané 2069 krát
Kalendár i farebné zmeny v našich záhradkách signalizujú príchod jari a s ňou i vyhlásenie ďalšieho ročníka súťaže o najkrajšiu kvetinovú výzdobu. Iniciátor súťaže Mestský úrad menoval trojčlennú komisiu vedenú Ing. Milošom Bačákom z oddelenia životného prostredia, ktorá bude od marca do septembra monitorovať starostlivosť o zeleň v našom meste. Koncom septembra jednak podľa tipov od občanov nášho mesta a tiež podľa vlastného uváženia potom vyhlási troch najlepších v 3 kategóriach: najkrajšia kvetinová výzdoba okna-balkónu, predzáhradky a verejnej budovy. Aj tentokrát víťazov čakajú vecné ceny. Kandidátov možno hlásiť osobne na Mestskom úrade, č. dv. 30 alebo telefonicky na čísle 6901 150 od vyjdenia tohto čísla až do 15. septembra 2000.

Pasportizácia obchodnej siete

Marec 2000 / Prečítané 2232 krát
Od 1. marca začala skupina študentov s pasportizáciou obchodnej siete a siete služieb. Jej cieľom je získať presné informácie o úrovni občianskej vybavenosti predajnou plochou jednak pre presnú štatistiku a sledovanie vývojových trendov a tiež ako podklad pre kategorizáciu podnikateľských aktivít v našom meste, prípadne pre rozhodovanie o umiestnení nových prevádzok. Organizátor zisťovania - Mestský úrad, ďakuje všetkým prevádzkovateľom za poskytnuté informácie. Získané podklady po spracovaní budeme publikovať v miestnych médiách.

Anketa o najlepšiu predajňu roka Zapojte sa do hodnotenia

Marec 2000 / Prečítané 2142 krát
Ešte do 31.3. 2000 môžete poslať do našej redakcie návrhy do ankety O najlepšiu predajňu roka 1999. V písomnom návrhu uveďte, ktorú predajňu v minulom roku považujete za najlepšiu (napíšte názov a adresu). Uveďte svoje meno a adresu, aby sme vás mohli zaradiť do žrebovania cien pre účastníkov ankety. Píšte na adresu: Redakcia Pezinčan, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok.

SPÝTALI SME SA

Marec 2000 / Prečítané 2089 krát
Ing. Valérie Jančovičovej, pracovníčky oddelenia výstavby MsÚ v Pezinku Zima každoročne spôsobuje poškodenie miestnych komunikácií, čo si vyžaduje na jar urobiť nevyhnutné opravy. Ako vyzerá situácia s výtlkmi v tomto roku?

Mestské zastupiteľstvo v apríli

Marec 2000 / Prečítané 2194 krát
Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva bude vo štvrtok 13. apríla 2000 o 8.30 hod. v zasadačke MsZ, v budove Okresného úradu na ul. M.R. Štefánika 10. Poslanci budú prerokúvať správy o lesnom a poľovnom hospodárstve, stave životného prostredia a vyhodnotia stav separovaného zberu za rok 1999. O svojej činnosti bude informovať Komisia územného rozvoja.

NOVÉ PREVÁDZKY

Marec 2000 / Prečítané 2470 krát
* AKUMA SLOVAKIA, s.r.o., Bratislavská 85, Pezinok, predaj akumulátorov, Po-Pi: 08.00-16.00 hod. * FINSPOL, s.r.o., Obuv, Kollárová 16, Pezinok, Po-Pi: 09.00-18.00, So: 10.00-13.00 hod. * ZAMMA-SUDY s.r.o., Bratislavská 85, Pezinok, predaj nápojovej techniky, Po-Pi: 09.00-17.00 hod. * Poľnocentrum Matejka s.r.o., Bratislavská 79, Pezinok, predaj obilia, krmných zmesí, osív, umelých hnojív a pod. Po, St, Pi: 09.00-17.00, Ut, Št: 09.00-16.00, So: 08.00-12.00 hod.

Na hody do Svätého Jura

Marec 2000 / Prečítané 2133 krát
Súčasťou tradičných Svätojurských hodov, ktoré sa uskutočnia 29. a 30. apríla 2000 bude i ambulantný predaj a rôzne zábavné atrakcie. Organizátor podujatia ponúka pezinským podnikateľom možnosť predaja svojich výrobkov za nasledovných podmienok: - poplatok za predajné miesto (4x2 m) pre občanov Sv. Jura 100 Sk/ deň.

Jednou-dvoma vetami

Marec 2000 / Prečítané 2050 krát
# Mesto Pezinok aj v tomto roku vydalo vo forme brožúrky kalendár kultúrnych a športových podujatí organizovaných v našom meste. Informačný materiál, určený pre médiá a verejnosť, pripravila E. Lupová. # V novom školskom roku na piatich pezinských základných školách nastúpi do 1.ročníkov 296 žiakov, z toho 39 na ZŠ Holubyho ul., 85 ZŠ Fándlyho ul., 75 ZŠ Kupeckého ul., 75 ZŠ Na Bielenisku, 22 ZŠ Orešie-Grinava.

Nezamestnanosť v okrese

Marec 2000 / Prečítané 2740 krát
Pán riaditeľ, koľko bolo nezamestnaných v okrese Pezinok k januáru 2000? - V januári Okresný úrad práce Pezinok evidoval 2664 nezamestnaných, čo je 9,8 percenta z práceschopného obyvateľstva. Po prvýkrát sme sa tak priblížili k magickej hranici 10-percentnej miery nezamestnanosti. Je to dôsledok dlhodobého poklesu ekonomiky slovenského hospodárstva, ktorý sa postupne začína prejavovať aj v Bratislavskom kraji a okrese Pezinok.

Jubilant Vladimír Milko

Marec 2000 / Prečítané 2520 krát
Dňa 28. marca sa dožil krásneho životného jubilea - 80 rokov - náš spoluobčan Vladimír Milko. Aj napriek svojmu veku je ešte iniciatívnym funkcionárom, predsedom Združenia kresťanských dôchodcov v Pezinku, a tiež veľmi aktívne pôsobí v humanitnej oblasti.

Sankčné postihy za nedostatky

MVDr. Eva Šaligová / Marec 2000 / Prečítané 2124 krát
Kontrolóri odboru živnostenského podnikania a ochrany spotrebiteľa Okresného úradu Pezinok v roku 1999 vykonali 400 kontrol, pričom za zistené nedostatky uložili 78 sankčných postihov (o 17 viac ako v r. 1998) v celkovej sume 405 tisíc Sk. Za porušenie ustanovení zák. č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní bolo vydaných 31 rozhodnutí o pokute v sume 204 500 Sk.

POŽIAROVOSŤ V UPLYNULOM ROKU

Marec 2000 / Prečítané 2106 krát
V roku 1999 bolo v okrese Pezinok 126 požiarov, ich následkom vznikli škody za takmer trinásť miliónov korún. V samotnom Pezinku bolo 61 požiarov, ktoré pohltili 1,6 milióna Sk. K najväčšiemu požiaru v okrese došlo prvého novembra, keď v objekte bývalého PD Štefanová zhorel sklad textilných výrobkov za 9,8 milióna Sk. Príčinou tohto požiaru bolo úmyselné zapálenie, čo je po fajčení druhým najčastejším dôvodom vzniku požiarov. Nasledujú manipulácia s otvoreným ohňom, požiare spôsobené deťmi a pri vypaľovaní trávy. Pri požiaroch v okrese nedošlo k usmrteniu ani zraneniu osôb.

Opatrne s ohňom

Odbor požiarnej ochrany / Marec 2000 / Prečítané 2119 krát
Spaľovanie suchej trávy a rôznych odpadov patrí medzi najväčšie riziká jarného obdobia. Keďže aj v tomto roku sa nám vyskytlo už viacero prípadov požiarov, kde príčinou požiaru bola práve takáto činnosť, chceme občanov upozorniť, aby: - nepoužívali otvorený plameň a nefajčili na miestach so zvýšeným požiarným nebezpečenstvom; - nevypaľovali porasty, nespaľovali odpad a nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť;

Odbor požiarnej ochrany

Peter Bittner / Marec 2000 / Prečítané 2089 krát
LOToS - Spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska zorganizoval v dňoch 25.-27.2. 2000 v poradí už druhý ročník WORKSHOP-u. Medzi účastníkmi prehliadky tvorby lokálnych televízií bola aj naša televízia. TV Pezinok získala čestné uznanie v kategórii Reklama - Infotext.

Darujte krv

Marec 2000 / Prečítané 2116 krát
Slovenský Červený kríž Pezinok oznamuje darcom krvi, že v tomto roku sa odbery od dobrovoľných darcov uskutočnia v dňoch 27. apríla, 24. augusta a 23. novembra, v priestoroch rehabil. odd. na Poliklinike Pezinok, v čase od 7.00 do 12.00 hod.

Z REDAKČNEJ KUCHYNE

Marec 2000 / Prečítané 2144 krát
Do redakcie dostávame aj listy a pozdravy od Pezinčanov, ktorí žijú na iných miestach v Slovenskej republike alebo v zahraničí. Ako nám často píšu, mesačník Pezinčan znamená pre nich pravidelné spojenie s rodiskom či niekdajším bydliskom, ku ktorému ich viažu nezabudnuteľné spomienky. "Časopis Pezinčan, verte, pre mňa znamená veľmi mnoho. Zaujíma ma všetko, čo sa deje v Pezinku, kde som prežila takmer celý svoj život. Vaše noviny si so záujmom prečíta aj celé moje okolie"- napísala nám Mária Weinzierlová, bývalá vedúca sestra na pezinskej poliklinike, ktorá teraz býva v Topoľčanoch.

Spomíname

Marec 2000 / Prečítané 2264 krát
Spomienky na našich najbližších...

Násilná kriminalita v okrese Pezinok

Marec 2000 / Prečítané 2869 krát
Ostražito proti sexuálnym násilníkom

Za nezodpovednosť pokuty

Marec 2000 / Prečítané 2601 krát
Dňa 6. marca 2000 o 13.40 hodine počas výkonu hliadkovej činnosti na sídlisku Sever sa zamestnanci mestskej polície pristavili pri zjavne mladistvej osobe, ktorá fajčila cigaretu. Hliadka zistila, že 16-ročný Marek z Pezinka si kúpil cigarety v potravinách na sídlisku Sever v Pezinku.

Dobrovoľní požiarnici hodnotili

Marec 2000 / Prečítané 2267 krát
Koncom januára sa zišli na svojom výročnom Valnom zhromaždení členovia Základnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Pezinku. Organizácia má v súčasnosti 108 členov, z toho dvadsaťpäť žien.

Židia v Pezinku

Peter Witgrúber / Marec 2000 / Prečítané 4621 krát
Počiatky židov v Pezinku Podľa niektorých indícií sa židia v Pezinku usadili na základe kráľovského povolenia uhorského kráľa Bela IV. z roku 1251 už v druhej polovici 13. storočia. Židia mali zákaz vstupu do ohradeného mesta a žili preto len na predmestiach. Veľa z nich bolo pokresťančených.

Blahoželanie

Marec 2000 / Prečítané 2264 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spomienka

Marec 2000 / Prečítané 2306 krát
Spomienky na našich najbližších...

Spoločenská kronika

Marec 2000 / Prečítané 3083 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Živý knižničný fond tvorí štvrtinu

Marec 2000 / Prečítané 2316 krát
Mesiac marec je Mesiacom knihy. Aj to bol dôvod na usporiadanie tlačovej besedy, kde chcelo vedenie Malokarpatskej knižnice informovať o svojej činnosti a problémoch. V roku 1999 mala knižnica evidovaných 4316 čitateľov, z toho 1719 detí do štrnásť rokov. Pracovníčky knižnice požičali 194 tisíc kníh a časopisov, poskytli 1600 informácií a pripravili 177 kultúrno výchovných podujatí, prevažne pre deti.

Život = krása, droga =bolesť

Marec 2000 / Prečítané 2147 krát
Mestské osvetové stredisko v Pezinku v spolupráci s Centrom voľného času a Nemocnicou Philippa Pinela v Pezinku usporiadalo v dňoch 7.-17. marca výstavu výtvarných prác drogovo závislých pacientov a žiakov základných škôl. Akcia sa konala v rámci projektu Život=krása, Droga= bolesť, ktorého cieľom bolo upozorniť na nebezpečenstvo vyplývajúce z užívania drog. Projekt finančne podporili Krajský úrad v Bratislave a Mestský úrad v Pezinku.

Pozvánky na výstavy

Marec 2000 / Prečítané 2125 krát
Malokarpatské múzeum v Pezinku vás pozýva na vernisáž výstavy Márie a Oskara Hanúskovcov, keramikárov z Pezinka. Prvýkrát sa predstavia pezinskej verejnosti na svojej autorskej výstave. Otvorenie bude 14. apríla 2000 o 17.00 hod. vo výstavných sieňach Malokarpatského múzea v Pezinku. Výstava potrvá do 4. júna 2000.

Posedenie pri šiškách

A. Strapáková / Marec 2000 / Prečítané 2035 krát
Nedávne Fašiangové posedenie využili pezinskí dôchodcovia aj na bilancovanie svojej minuloročnej činnosti. Tieto tradičné stretnutia pri šiškách a čaji sa tešia veľkej obľube. Pri družnej debate a speve ľahšie zabudnú na starosti, ktoré ich trápia. O tom, že sa dôchodcovia radi stretávajú svedčí aj výročná členská schôdza mestskej organizácie Jednoty dôchodcov, na ktorej sa zúčastnilo takmer 300 dôchodcov. Prítomní využili prítomnosť zástupcu primátora Olivera Solgu, ktorému v rámci diskusie položili viacero otázok. Drobné pohostenie poskytli DMK - Potraviny.

PRÍPRAVY VRCHOLIA

Marec 2000 / Prečítané 2191 krát
Ako sme už informovali v dňoch 4.-7. mája t.r. sa uskutoční v Pezinku 3. ročník medzinárodného festivalu chrámových zborov AD UNA CORDA. Festivalu budú predchádzať (29.4.-3.5.) koncerty dvoch slovenských účastníkov - Adoremusu a AD UNA CORDA - v Žiline, Nitre, Detve, Zvolene a v Banskej Bystrici. Na tohtoročnom festivale vystúpia chrámové zbory z Rakúska, USA, Slovinska a zo Slovenska. Hosťom pravdepodobne bude pražský Gregorianský chorál. Podrobný program festivalu prinesieme v budúcom čísle.

TELEGRAFICKY

Marec 2000 / Prečítané 2211 krát
Na tohtoročnom 6. plese Pezinskej farnosti sa zúčastnilo 450 účastníkov. Striedavo hrali tri hudby - dychovka Cajlané, skupina Flesh band a komorný súbor Bozin. Čistý zisk z plesu, 7 tisíc korún, bude použitý na rekonštrukciu Farského kostola.

Vojenský ples

Marec 2000 / Prečítané 2151 krát
V piatok 11. februára sa vo veľkej sále SOU na Komenského ul. v Pezinku uskutočnil už 12. Spoločenský ples Pezinskej brigády Ľudovíta Štúra. Organizátori sa snažili zabezpečiť účasť príslušníkov brigády, bývalých veliteľov ale aj širokú verejnosť. O dobrú zábavu sa postarali hudby - Jánošík zo Zvolena a domáci Pezinský strapec. Prestávky vyplnili vystúpenia Tanečného klubu Petan a tanečnej skupiny V. Klimekovej. Mohutný potlesk si vyslúžil slobodník Peter Mrva, ktorý imitoval populárnych slovenských spevákov.

Výročia osobností mesta

Marec 2000 / Prečítané 2212 krát
# Štefan Krčméry - spisovateľ, li- terárny vedec, kritik (26.12. 1892 - 5.2. 1955), 45. výročie úmrtia. # František Klohammer (Gloho- mer) - básnik, profesor (21.8. 1755 - 12.2. 1830), rodák, 170. výročie úmrtia. # Ján Kupecký - maliar (1667 - 16.2. 1740), rodák, 260. výročie úmrtia.

Mestské lesy v nájme

Marec 2000 / Prečítané 2501 krát
Mesto Pezinok má vo vlastníctve 1200 ha lesa, ktoré získalo od štátu v zmysle zákona č. 306/ 92 Zb. Nadobudnutím vlastníctva vznikla povinnosť nielen ekonomicky zhodnocovať produkty lesa, ale starať sa tiež o všetky celospoločensky užitočné funkcie.

JUBILEUM OSOBITNEJ ŠKOLY

PhDr. Ladislav Vyberal / Marec 2000 / Prečítané 2216 krát
V minulom roku sme si pripomenuli 50. výročie vzniku Osobitnej školy v Pezinku. V prvom roku svojej existencie mala škola jednu triedu so sedemnástimi žiakmi. Bola umiestnená v budove bývalej Národnej školy na Holubyho ulici. V rokoch 1949-1965 mala striedavo jednu alebo dve triedy, a dosť často sa premiestňovala po rôznych objektoch v Pezinku, pokiaľ miestnosť školy niekto potreboval na vyučovanie.

Okienko spotrebiteľa

MVDr. Šaligová Eva / Marec 2000 / Prečítané 2209 krát
Je povinný podnikateľ vydať pokladničný doklad pri kúpe tovaru prípadne pri poskytnutí služby? - Jednoznačne áno. Táto povinnosť platí od 1. júla 1998, keď nadobudla účinnosť novela zákona č. 634/ 92 Zb. o ochrane spotrebiteľa. A platí rovnako aj pre predaj na trhoch a trhoviskách. Bez dokladu o kúpe stráca spotrebiteľ možnosť reklamovať zakúpený tovar. Doklad o kúpe je dôležitý aj pre uplatnenie reklamácie v prípade, že prevádzka bola zrušená resp. pri príležitostných trhoch, pretože pokladničný doklad okrem adresy prevádzky musí obsahovať aj obchodné meno a sídlo predávajúceho (podnikateľa), kde je možné prípadnú reklamáciu uplatniť.

SOCIÁLNE DÁVKY NA BÝVANIE

Marec 2000 / Prečítané 2657 krát
Od 1. januára 2000 nadobudol účinnosť zákon č.300/ 1999 Z.z. o príspevku na bývanie. V súčasnosti sú sociálne opatrenia určené najmä pre skupiny občanov s nízkym príjmom, ako sú starší občania (v dôchodku), sociálne odkázaní občania a viacdetné rodiny.

Pezinok spieva - spievajte s nami

Marec 2000 / Prečítané 2204 krát
Únia žien Slovenska, Mestská organizácia Pezinok vyhlasuje II. ročník súťaže PEZINOK SPIEVA - SPIEVAJTE S NAMI. Súťaž sa uskutoční v nedeľu 28. mája o 15.00 hod. v Dome kultúry v Pezinku. Bližšie informácie vám poskytne: Katarína Tomková, predajňa obuvi, Štefánikova 20, Pezinok alebo Kamila Rajnicová, Eurosand-Turist, Dom kultúry, Holubyho 42, Pezinok. Vyplnené prihlášky odovzdajte do 3. apríla 2000 na uvedené adresy. Prihlásiť sa môžu občania mesta Pezinka bez obmedzenia veku, hlavne tí, ktori radi spievajú. Bližšie informácie súťažiacim poskytneme po odovzdaní prihlášky.

ŠAMPIONÁT V KARATE V PEZINKU

Marec 2000 / Prečítané 2272 krát
Karate klub ZŠ Kupeckého Pezinok usporiada 9. apríla t.r. Majstrovstvá Slovenska seniorov jednotlivcov a družstiev a IV. ročník Pezinského pohára v karate. Podujatie sa uskutoční v Športovej hale na Komenského ul. v Pezinku so začiatkom o 10. hodine. Muži a ženy budú súťažiť v týchto kategóriach: kata jednotlivci a družstvá, kumite sanbon shobu jednotlivci a družstvá, kumite ipon shobu jednotlivci.

Tretia na majstrovstvách SR

Marec 2000 / Prečítané 2118 krát
Martina Zborovanová, žiačka ZŠ Fándlyho ul., je talentovanou športovkyňou, ktorá dosiahla pozoruhodné výsledky v gymnastike, vybíjanej a v posledných troch rokoch v ľahkej atletike.

Minifutbalový turnaj vo Vinosadoch

A. Jedličková / Marec 2000 / Prečítané 2319 krát
Vo Vinosadoch sa uskutočnil za účasti 10 družstiev II. zimný MINIFUTBALOVÝ TURNAJ mužov. Bojovalo sa v dvoch skupinách. Na prvých štyroch priečkach sa umiestnili: 1. Orly, 2. FC Píla, 3. Bororo, 4. Rizling. V prestávke sa stretli najmladší futbalisti v zápase Veteráni - Štrbavé zuby 2:4. Organizátormi turnaja boli Radovan Jedlička a Slavomír Graus. Rozhodovali Vincent Šušol a Miroslav Fukna.

Cenné víťasztvá vo ŠVAJČIARSKU

Marec 2000 / Prečítané 1988 krát
Pretekárky Karate klubu ZŠ Kupeckého v Pezinku - Marcela Tahotná a Svatava Špániková, sa zúčastnili 25.februára na Veľkej cene Švajčiarska. Na súťaži štartovalo dvesto pretekárov zo siedmich európskych krajín.

Naši piati

Marec 2000 / Prečítané 1807 krát
V dňoch 18.-20. februára sa v športovej hale na Holubyho ulici uskutočnil medzinárodný basketbalový turnaj starších žiakov (žiaci 8.ročníkov) PEZINOK 2000. Štartovalo na ňom 6 mužstiev zo Slovenska, Maďarska a Česka. Víťazom sa stalo družstvo NH Ostrava, ktoré v kvalitnom finále zdolalo MAFC Budapešť 43:40. Na treťom mieste skončilo družstvo BSC Inter Bratislava, na štvrtom AŠK Inter Bratislava a na piatom BK Pezinok. Mimo konkurencie štartovalo družstvo BK Pezinok (9.ročník). Veríme, že tieto kvalitné zápasy pomôžu v basketbalovom napredovaní našej mlade.

Parkový "orienťák"

Marec 2000 / Prečítané 1974 krát
Za účasti takmer stovky pretekárov sa uskutočnili v Pezinku 19. februára t.r. zimné parkové preteky v orientačnom behu. Na podujatí štartovali aj pretekári z Hanáckej oblasti (ČR). V jednotlivých kategóriach zvíťazili: M 10 (1000 m) - Vojtech Pícha (Sokol Pezinok), M 14 (1700 m) - Martin Poklop (ČR), M 18 (3000 m) - Lukáš Barták (Sokol Pezinok), M 19 (4000 m) - František Libant (Kobra Bratislava), M 35 (3000 m) - Miroslav Dosoudil (CR), W 10 (1000 m) - Radka Pudilová (ČR), W 14 (1700 m) - Veronika Vachová (Sokol Pezinok), W 18 (2600 m) - Lenka Zatloukalová (ČR), W 19 (4000 m) - Ivona Furuczová (Bratislava).

Odvolali trénera J. SEDLÁKA

Marec 2000 / Prečítané 2153 krát
Po zápase s Levicami 15. marca odvolali prvoligového trénera A-mužstva basketbalistov Slovakofarmy Pezinok Justína Sedláka, ktorý pôsobil v tejto funkcii od sezóny 1997/1998 a získal so svojimi zverencami dva tituly majstra Slovenska. Druhý kormidelník František Rón vo funkcii naďalej zostáva. Dôvod odvolania Sedláka sa nám do uzávierky zistiť nepodarilo.

Peter Valka sa pripravuje na paraolympiádu v Sydney

Milan Oravec / Marec 2000 / Prečítané 1871 krát
V roku 1980 ako 20-ročný havaroval na motocykli. Odniesla to chrbtica, s vážnym poranením miechy. Nohy sa stali nevládnymi, skončil na vozíku. Nerád spomína na obdobie, ktoré ho tak kruto poznačilo na celý život. Vtedy sa mu zrútil svet, bolo veľmi ťažké uniesť to psychicky. Len vďaka nesmiernej húževnatosti sa z toho postupne dostával. Pomaly, krôčik za krôčikom. I keď mu následky zostali, naučil sa s nimi žiť.

Beh oslobodenia mesta Pezinok

Marec 2000 / Prečítané 2144 krát
V piatok 31. marca sa uskutoční v Zámockom parku XXIII. ročník BEHU OSLOBODENIA MESTA PEZINKA. Na verejných pretekoch v cezpoľnom behu sa môžu zúčastniť pretekári od najmladšej žiackej kategórie až po veteránov. Dĺžka tratí je podľa veku účastníkov. Prezentácia bude od 15.00 do 16.00 hod., štart pretekov o 16.15 hod. pred Zámkom. Štartovné: deti zdarma, dospelí 15 Sk.

V SKRATKE

Marec 2000 / Prečítané 1985 krát
* FILIP POLC na cyklistických pretekoch v Mýte pod Ďumbierom utvoril nový neoficiálny slovenský rekord v jazde na snehu, keď mu namerali rýchlosť 106,51 km/hod. * MARCELA TAHOTNÁ vyhrala 19.2. súťaž v kick boxe v kategórii stop semi contact dorastenky (III. kolo ligy Slovenska). * MAREK MATUSZEK, najlepší slovenský džudista za rok 1999, si zabezpečil definitívne účasť na olympijských hrách v Sydney.

Pezinský debakel

Marec 2000 / Prečítané 1861 krát
Prvú prehru v tomto ročníku I. ligy basketbalistov uštedril pezinskej Slovakofarme Chemosvit Svit, ktorý slabo hrajúceho majstra na svojej palubovke porazil vysoko 82:58. Zahanbujúcu prehru o 24 bodov Pezinčania utrpeli po veľmi slabom výkone, keď v 37. minúte prehrávali 73:44. Tréner Slovakofarmy František Rón po zápase povedal: "Je to pre nás lekcia, po ktorej sa na tréningoch sústredíme na to, aby sa podobná situácia nezopakovala".

Kam za športom

Marec 2000 / Prečítané 2086 krát
BASKETBAL - I. liga muži 8. 4. Pezinok - Prievidza 12. 4. Pezinok - Inter 19. 4. Pezinok - Levice

Program Kultúrneho centra

Marec 2000 / Prečítané 1836 krát
Apríl 2000

Program kina v Dome kultúry

Marec 2000 / Prečítané 2106 krát
Apríl 2000

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Marec 2000 / Prečítané 1890 krát
Apríl 2000

LETNÉ DETSKÉ TÁBORY

Marec 2000 / Prečítané 2248 krát
Centrum voľného času pripravuje aj v tomto roku cez letné prázdniny detské tábory zamerané na spoznávanie krás doma i v zahraničí, pobyty pri vode, rekreáciu a turistiku. Môžete si vybrať z tejto ponuky.