Spomíname

December 2018 / Prečítané 1237 krát

Dňa 21. 11. 2018 uplynie 10 rokov, čo nás opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
František SOBOLČÍK.
Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku. Manželka a deti s rodinami.
 
  Dňa 19. 12. 2018 uplynie 44 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama a babka
Božena FEDERLOVÁ.
S láskou spomína dcéra Boženka s rodinou. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
Dňa 10. 1. 2019 si pripomenieme 14. výročie úmrtia našej drahej mamy, babky a prababky
Agneši TRNKOVEJ.
S láskou a vďakou spomína smútiaca rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 7. 1. 2019 si pripomenieme nedožité 80 narodeniny, ktoré by mala naša drahá mamička a babička
Anna PÓČOVÁ,
ktorá nás predišla do večnosti ako 53 ročná. S láskou na ňu stále spomíname a nezabúdame.
Dňa 18. 12. 2018
si pripomenieme 22 rokov, čo nás vo veku 23 rokov opustil náš syn, manžel, otec a brat
Marcel VAGAČ
z Pezinka. Spomína otec, deti Marcelko, Monika a ostatná rodina.
 
  Dňa 17. 12. 2018 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil
náš drahý otec a dedko
Ľudovít PRANDORFY.
S úctou a láskou apomína manželka Anna, syn Tibor a dcéra Dana s rodinou.
Čas plynie, zabudnúť sa nedá. Dňa 28. 12. 2018 si pripomíname 10. výročie úmrtia nášho otca, dedka a pradedka
Jána SITÁRA.
S láskou a vďakou spomína smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. V srdciach nám bolesť zostáva a tiché spomínanie. Dňa 3. 1. 2019 si pripomenieme 12. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
Karol LISÝ.
S úctou spomína smútiaca rodina. Nezabúdame!
Dňa 3. 12. 2018 sme si pripomenuli nedožité 68. narodeniny našej drahej
Oľgy  VAGAČOVEJ.
Kto ste ju mali radi, venujte jej tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  So smútkom v srdci sme si dňa 25. 11. 2018 pripomenuli 4. výročie, čo nás navždy opustila naša milovaná
Eva KLAMOVÁ.
S láskou a úctou spomíname.
Dňa 6. 12. 2018 sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny
otca a manžela
Viliama KRAJČOVIČA.
Kto ťa poznal, ten ťa mal rád.
 
  Dňa 13. 12. 2018 sme si pripomenuli 6. výročie úmrtia nášho otca,
dedka a pradedka
Jána BLAŽEKA.
Spomína syn s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 18. 12. 2018 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho
manžela, otca a dedka
Milana DUGOVIČA.
Spomína manželka, mama, deti s rodinami, súrodenci a vnúčok Christián.
 
  Dňa 17. 12. 2018 si s láskou pripomenieme nedožité 71. narodeniny nášho drahého manžela, ocka a dedka
Petra SLAMKU.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 30. XII. 2018 si pripomenieme druhý smutný rok, keď nás navždy opustil a naveky zaspal večným spánkom náš syn, brat a strýko
Ambróz PAŽITNÝ.
Pripomíname si tento smutný deň tichou spomienkou: mama a sestra s rodinou.
 
  Odišiel si tíško a niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ spomienkami. Dňa
3. 12. 2018 sme si pripomenuli 14 rokov od úmrtia
Milana MRAVCA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka Joja, dcéry Jojka a Mirka s rodinami a ostatná rodina.
Odišiel tíško, niet ho medzi nami, no v našich srdciach žije stále spomienkami. Dňa 29. 12. 2018 uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec
Ján JANÁS.
S láskou a úctou na neho spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
 


Ohodnoťte článok: