Líšky v meste

December 2018 / Prečítané 1016 krát

   Obyvatelia mesta v ostatnom období čoraz častejšie registrujú na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach pohyb divej zveri, a to predovšetkým líšok. Jav v minulosti nevídaný, sa dnes stáva častou realitou vo viacerých mestách. Zver sa čoraz častejšie sťahuje z lesov priamo do centier miest a stáva sa nechcenou súčasťou života ich obyvateľov.
   Množia sa oznamy od občanov, najmä rodičov detí navštevujúcich materské a základné školy, kde bol pohyb líšky spozorovaný, a to aj v denných hodinách. Nakoľko sa zvýšili oprávnené obavy o ohrozenie zdravia detí, vznikol zo strany mestskej polície dôvod na prijatie potrebných bezpečnostných opatrení.
   Mestská polícia Pezinok vykonáva na základe úlohy ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení mesta Pezinok len odchyt psov. Na odchyt iných zvierat a zveri má obmedzené právomoci a kompetencie. V prípade naplnenia podmienok krajnej núdze, kedy je nutné odvrátiť hroziace nebezpečenstvo, je bezprostredne ohrozené zdravie alebo život, môže vo výnimočných prípadoch vykonať určité bezpečnostné opatrenia. Napríklad odchytom líšky v participácii s kompetentnými štátnymi orgánmi zabezpečí ochranu zákonom chránených spoločenských vzťahov, akými sú život alebo zdravie obyvateľov mesta. Na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, ktoré divá zver predstavuje, zakúpila mestská polícia Pezinok v mesiaci október dve živolovné odchytové zariadenia, určené na odchyt líšok. Tie následne rozmiestnila v areáloch materských a základných škôl a v ich bezprostrednom okolí. Dňa 28. októbra bola do jedného zariadenia odchytená líška. Nakoľko mestská polícia nemá kompetencie po odchyte manipulovať so zverou, odchyt líšky bol bezodkladne nahlásený poľovníkovi z príslušného poľovného združenia. Ten si v súlade so zákonom zariadenie aj s odchytenou líškou od mestskej polície prevzal a líšku vypustil do voľnej prírody.
   V odchyte líšok pohybujúcich sa v intraviláne mesta Pezinok bude mestská polícia priebežne pokračovať a uvedený problém konzultovať s Pozemkovým a lesným odborom na úseku poľovníctva Okresného úradu Pezinok.
   V tejto súvislosti žiadame obyvateľov mesta, aby sa vo vlastnom záujme nezdržiavali v bezprostrednej blízkosti živolovných odchytových zariadení, a nemanipulovali s nimi.
   V prípade, spozorovania pohybu líšky na verejnom priestranstve alebo verejne prístupnom mieste je potrebné kontaktovať Mestskú políciu Pezinok: telefónne číslo - tiesňová linka: 159, stála služba mestskej polície: 033 690 11 82 alebo Karanténnu a odchytovú stanicu : 0911 831 528.

 

JUDr. Ľudovít Farbula, náčelník mestskej polície Pezinok

 


Ohodnoťte článok: